REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2007 roku

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 państw członkowskich obowiązujących od 1 stycznia 2008 r.(Obwieszczenie opublikowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (  ) oraz obwieszczeniem Komisji w sprawie metod określania stóp referencyjnych i dyskontowych (  ))

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Porozumienie z dnia 14 grudnia 2007 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej 

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Strony 12 - 15 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia 

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej 

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia(  )

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Rok budżetowy 2006

Strony 1 - 34 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 7/2007 w sprawie systemów kontroli, inspekcji i sankcji dotyczących zasad ochrony wspólnotowych zasobów rybnych, wraz z odpowiedziami Komisji

Strony 1 - 33 Pobierz pdf

Aktualizacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Strony 1 - 37 Pobierz pdf

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

Strony 38 - 39 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 30 listopada 2007 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 42 - 47 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 30 listopada 2007 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Radylub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 48 - 56 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 października 2007 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia ważności wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego 

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia 

Strony 59 - 60 Pobierz pdf

Opublikowanie ogłoszenia o naborze na stanowisko sekretarza generalnego (grupa zaszeregowania AD 16 - HC)(Art. 2 lit. a) oraz art. 8 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-507/03: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 listopada 2007 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Zamówienia publiczne - Artykuły 43 WE i 49 WE - Dyrektywa 92/50/EWG - Udzielenie zamówienia publicznego poczcie irlandzkiej (An Post) bez ogłoszenia o zamówieniu (przetargu) - Przejrzystość - Pewny przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-273/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października 2007 r. - Rzeczpospolita Polska przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja Rady 2004/281/WE - Wspólna polityka rolna - Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej - Dostosowanie - Naruszenie zasady niedyskryminacji)

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA