REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2006 roku

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o koncesję na wydobywanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwaną koncesją Muehlweg) (1)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zmianę zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 4 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Jednolite zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) (Klasyfikacja towarów)

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE - przedłużenie terminu

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Austria - Pomoc państwa nr C 50/2006 (ex NN 68/2006) - Gwarancja rządowa na rzecz BAWAG P.S.K. - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

Strony 11 - 29 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady nr 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (1)

Strony 30 - 34 Pobierz pdf

Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury (1)

Strony 35 - 41 Pobierz pdf

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

Strony 42 - 44 Pobierz pdf

Polityka publicznego ujawniania informacji - Zasady, reguły i procedury

Strony 45 - 60 Pobierz pdf

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

Strony 61 - 66 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wybór prezesa Trybuału

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wybór prezesów izb

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Przydział sędziów do izb

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Listy służące ustaleniu składów orzekających

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Mianowanie pierwszego rzecznika generalnego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Złożenie ślubowania przez nowych członków Sądu Pierwszej Instancji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-239/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 92/43/EWG - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Artykuł 6 ust. 4 - Specjalny obszar ochrony Castro Verde - Brak rozwiązań alternatywnych)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-248/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 października 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven - Niderlandy) - Koninklijke Coöperatie Cosun UA przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Odesłanie prejudycjalne - Rolnictwo - Wspólna organizacja rynków - Cukier - Artykuł 26 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81 i art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2670/81 - Opłata należna od cukru C zbytego na rynku wewnętrznym - Brak zastosowania art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 1430/79 - Brak możliwości zwrotu lub umorzenia ze względów słuszności - Ważność rozporządzeń (EWG) nr 1785/81 i 2670/81 - Zasada równości i pewności prawa - Zasada słuszności)

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-371/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Swobodny przepływ pracowników - Zatrudnienie w służbie publicznej - Nieuwzględnienie doświadczeń zawodowych i stażu pracy zdobytych w innych państwach członkowskich - Artykuły 10 WE i 39 WE - Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-433/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł 49 WE oraz art. 50 WE - Swobodne świadczenie usług - Działalność w sektorze budownictwa - Zwalczanie oszustw podatkowych w sektorze budownictwa - Uregulowanie krajowe zobowiązujące do pobrania 15 % kwoty należnej niezarejestrowanym w Belgii kontrahentom - Uregulowanie krajowe ustanawiające odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe niezarejestrowanych w Belgii kontrahentów)

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-513/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 listopada 2006 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgia)] - Mark Kerckhaert, Bernadette Morres przeciwko Belgische Staat (Podatek dochodowy - Dywidendy - Podatek od dywidendy z tytułu udziałów w spółkach z siedzibą w innym państwie członkowskim - Brak możliwości zaliczenia w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby podatku dochodowego zapłaconego u źródła w innym państwie członkowskim)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA