REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 71/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Strony 23 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 72/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw oraz wprowadzające odstępstwo od tego rozporządzenia

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 73/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Strony 30 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uruchomienia w Niderlandach zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 24 stycznia 2012 r. upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Strony 33 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 stycznia 2012 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2009/251/WE zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 321) 

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca decyzje 2011/263/UE i 2011/264/UE w celu uwzględnienia zmian w klasyfikacji enzymów zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy Rady 67/548/EWG i z załącznikiem VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 323) 

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych(  )

Strony 38 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 43/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów dla statków UE na 2012 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które nie są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych

Strony 1 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 44/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2012 r. dostępne na wodach UE oraz - dla statków UE - na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych

Strony 55 - 147 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie stanowiska, jakie Unia Europejska ma zająć we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do ustanowienia wspólnej grupy roboczej w celu monitorowania wdrażania rozdziału IIa protokołu 10 do Porozumienia EOG, dotyczącego uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz w odniesieniu do określenia jej regulaminu wewnętrznego

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 68/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 69/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 dla podokresu styczeń 2012 r.

Strony 7 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. upoważniająca Królestwo Danii do zawierania umów z Grenlandią i Wyspami Owczymi w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Danią a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Danii, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 141)

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przepisów mających zastosowanie do kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z państw trzecich do niektórych francuskich departamentów zamorskich(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 222) 

Strony 14 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 66/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu 

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 67/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/39/WPZiB z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

Strony 5 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do wysyłki do innych państw członkowskich niektórych rodzajów mięsa i wyrobów mięsnych z gospodarstw znajdujących się na obszarach wymienionych w części III załącznika do tej dyrektywy(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 181) 

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 176/11/COL z dnia 1 czerwca 2011 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego finansowania centrum fitness w ośrodku rekreacyjnym Kippermoen (Norwegia)

Strony 12 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 60/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego prowadzonego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 w odniesieniu do środków antydumpingowych obowiązujących względem przywozu żelazokrzemu pochodzącego między innymi z Rosji

Strony 1 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 61/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do zarządzania cukrem wymienionym w koncesji CXL

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2013 r. odnoszących się do dobrobytu 

Strony 9 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA