REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE-EGIPT nr 1/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. dotyczące uzgodnienia priorytetów partnerstwa UE-Egipt [2017/1544]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz.U. L 187 z 26.6.2014 )

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2134 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2135 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2016/2234 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2235 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do bisfenolu A

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2236 z dnia 12 grudnia 2016 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2018 r. dotyczącego godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2237 z dnia 12 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2238 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2239 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2240 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2241 z dnia 9 grudnia 2016 r. przewidująca tymczasowy obrót materiałem siewnym niektórych odmian gatunku Beta vulgaris L. niespełniającym wymogów dyrektywy Rady 2002/54/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8105)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2242 z dnia 9 grudnia 2016 r. przewidująca tymczasowy obrót materiałem siewnym gatunku Hordeum vulgare L. odmiany Scrabble, niespełniającym wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8106)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1846 z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1272 w odniesieniu do pułapów budżetowych na 2017 r. mających zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego w Portugalii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1847 z dnia 12 października 2017 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym [Dealurile Crișanei (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1848 z dnia 12 października 2017 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym [Dealurile Zarandului (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1849 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany decyzji 1999/70/WE dotyczącej zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1850 z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6774)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1851 z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca lit. E w załączniku II do decyzji 92/260/EWG w odniesieniu do wymagań dotyczących afrykańskiego pomoru koni w przypadku odprawy czasowej rejestrowanych koni z Algierii, Kuwejtu, Maroka, Omanu, Kataru, Tunezji i Turcji, oraz zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Zjednoczonych Emiratów Arabskich w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6775)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1542 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do określonych kategorii aktywów (przedsiębiorstwa infrastrukturalne) posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ( Dz.U. L 236 z 14.9.2017 )

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów ( Dz.U. L 100 z 12.4.2017 )

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1540 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie środka SA.40454 2015/C (ex 2015/N), który Francja zamierza wdrożyć na rzecz konsorcjum CEB (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3062)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 ( Dz.U. L 296 z 25.10.2012 )

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 295/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1806]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 296/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1807]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA