REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/885 z dnia 5 lutego 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, jakie należy przekazać właściwemu organowi we wniosku o udzielenie upoważnienia osobie trzeciej oceniającej zgodność z kryteriami STS

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/886 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących instrumentów finansowych, uproszczonych form kosztów, ścieżki audytu, zakresu i treści audytów operacji oraz metodyki doboru próby operacji oraz załącznika III

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/888 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/889 z dnia 22 maja 2019 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji dotyczącej chronionej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego „Barbera dAsti” (ChNP)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/890 z dnia 27 maja 2019 r. nakładające specjalne warunki regulujące przywóz orzeszków ziemnych z Gambii i Sudanu oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 884/2014

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/891 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do rodzaju pełnionej funkcji „stabilizatory” oraz stosowania mleczanu żelazawego (E 585) na grzybach Albatrellus ovinus jako składnikach żywności w szwedzkich pasztetach z wątroby

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/892 z dnia 28 maja 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako dodatku paszowego dla wszystkich świń oprócz warchlaków i loch oraz dla podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia: Danstar Ferment AG reprezentowany przez Lallemand SAS)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/893 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie odnowienia zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis DSM 15544 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1444/2006 (posiadacz zezwolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., reprezentowany w Unii Europejskiej przez Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/894 z dnia 28 maja 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-treoniny wytwarzanej przez Escherichia coli CGMCC 7.232 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/895 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Ministrów AKP-UE w odniesieniu do przekazania uprawnień Komitetowi Ambasadorów AKP-UE w zakresie decyzji o przyjęciu środków przejściowych zgodnie z art. 95 ust. 4 umowy o partnerstwie AKP-UE

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/896 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów wyrobów do wewnętrznych ścian działowych pełniących funkcję ścian nienośnych, systemów elastycznych wodoszczelnych arkuszy dachowych mocowanych mechanicznie, cienkich arkuszy z metalowych materiałów kompozytowych, pustych w środku elastycznych mikrokulek stosowanych jako domieszka do betonu, zestawów do mocowania pokryć oraz samonośnych półprzezroczystych systemów dachowych z pokryciami wykonanymi z arkuszy z tworzyw sztucznych

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1627 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2115/2005 i (WE) nr 1386/2007

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/834 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/855 z dnia 27 maja 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/856 z dnia 26 lutego 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do działania funduszu innowacyjnego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/857 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odnowienia zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako dodatku paszowego dla kóz mlecznych i owiec mlecznych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 226/2007 (posiadacz zezwolenia Danstar Ferment AG reprezentowany przez Lallemand SAS)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/858 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na Spotkaniu Stron Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA), i uchylająca decyzję z dnia 12 czerwca 2017 r. określającą stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii na forum Spotkania Stron SIOFA

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/859 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO), oraz uchylająca decyzję z dnia 12 czerwca 2017 r. określającą stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii na forum SPRFMO

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/860 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC), oraz uchylająca decyzję z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii na forum IOTC

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/861 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Organizacji Rybołówstwa Południowo-Wschodniego Atlantyku (SEAFO), oraz uchylająca decyzję w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii na forum SEAFO

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/862 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC), oraz uchylająca decyzję z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii na forum WCPFC

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/863 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO), oraz uchylająca decyzję w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii na forum NAFO

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/864 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Organizacji do Spraw Ochrony Łososia Północnoatlantyckiego (NASCO), oraz uchylająca decyzję z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii na forum NASCO

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA