REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/840 z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/273 w odniesieniu do przywozu wina pochodzącego z Kanady i zwalniające sprzedawców detalicznych z obowiązku posiadania rejestru przychodów i rozchodów

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/841 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/842 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/843 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym szóstym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/844 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wykonywania przez sekretarza generalnego Rady uprawnień w odniesieniu do zażaleń składanych do Rady przez kandydatów na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/845 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach grupy roboczej ds. oznaczeń geograficznych ustanowionej Umową o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/846 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie mianowania dwóch członków Trybunału Obrachunkowego

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/847 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3800)

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/825 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/826 z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające załączniki VIII i IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w odniesieniu do treści kompleksowych ocen potencjału efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r. dotyczące kryteriów, jakie mają spełniać podmioty profesjonalne, aby spełniać warunki określone w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, oraz procedur służących zapewnieniu, że te kryteria zostały spełnione

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/828 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/127 w odniesieniu do wymogów dotyczących witaminy D w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i kwasu erukowego w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/829 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, upoważniające państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/830 z dnia 15 maja 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/832 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/819 z dnia 1 lutego 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 w odniesieniu do konfliktów interesów, pomiaru skutku społecznego oraz informacji udzielanych inwestorom w obszarze europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/820 z dnia 4 lutego 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 w odniesieniu do konfliktów interesów w obszarze europejskich funduszy venture capital

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/821 z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 w celu dodania Niezależnego Państwa Samoa do załącznika I

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/822 z dnia 17 maja 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA