REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/240 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca decyzje wykonawcze 2013/648/UE i 2013/650/UE w odniesieniu do przedstawiciela posiadaczy zezwoleń (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 747)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/241 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję 2007/703/WE oraz decyzje wykonawcze (UE) 2017/2452 i (UE) 2018/1109 w odniesieniu do przedstawiciela posiadacza zezwolenia (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 748)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/242 z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/675 w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii, Libii, Maroka i Tunezji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 768)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2019/243 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie europejskiego formatu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 ( Dz.U. L 304 z 22.11.2011 )

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/227 z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 w odniesieniu do niektórych kombinacji substancji czynnych/grup produktowych, w przypadku których właściwy organ Zjednoczonego Królestwa został wyznaczony jako właściwy organ oceniający

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/228 z dnia 7 lutego 2019 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 30 marca 2019 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/229 z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w odniesieniu do niektórych metod, kryterium bezpieczeństwa żywności dla Listeria monocytogenes w skiełkowanych nasionach oraz kryterium higieny procesu i kryterium bezpieczeństwa żywności dla soków owocowych i warzywnych niepasteryzowanych (gotowych do spożycia)

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/230 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2330 dotyczącego zezwolenia na stosowanie węglanu żelaza(II); chlorku żelaza(III), heksahydratu; siarczanu żelaza(II), monohydratu; siarczanu żelaza(II), heptahydratu; fumaranu żelaza(II); aminokwasowego chelatu żelaza(II), hydratu; chelatu żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi; i glicynowego chelatu żelaza(II), hydratu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz dekstranu żelaza jako dodatku paszowego dla prosiąt i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 i (WE) nr 479/2006

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/231 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym drugim częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/232 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego tego komitetu

Strony 113 - 113 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/233 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 i 137 oraz ogólnych przepisów technicznych ONZ nr 9, a także w odniesieniu do wniosków dotyczących trzech nowych regulaminów ONZ

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/234 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Rady ustanowionej na mocy Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony, w związku z przyjęciem regulaminu wewnętrznego Wspólnej Rady oraz regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu i Rozwoju

Strony 127 - 127 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/235 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję 2008/411/WE w odniesieniu do aktualizacji odpowiednich warunków technicznych dotyczących zakresu częstotliwości 3 400 -3 800  MHz (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 262)

Strony 135 - 135 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/236 z dnia 7 lutego 2019 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, oraz ograniczenia niektórych ich praw w kontekście przetwarzania danych osobowych przez Komisję Europejską do celów bezpieczeństwa wewnętrznego instytucji Unii

Strony 144 - 144 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu ( Dz.U. L 143 z 30.4.2004 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 8, s. 357)

Strony 150 - 150 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/180]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/181]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/182]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/183]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/184]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/185]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/186]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/187]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA