REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1276/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do obróbki mającej na celu zabicie żywotnych postaci pasożytów w produktach rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 327 z 9.12.2011 )

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 16/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących żywności mrożonej pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 8 z 12.1.2012 )

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 633/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymogów dotyczących obróbki grubej zwierzyny łownej oraz do badań poubojowych zwierzyny łownej ( Dz.U. L 175 z 14.6.2014 )

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/2285 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do określonych wymogów w odniesieniu do żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych ( Dz.U. L 323 z 9.12.2015 )

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/355 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących żelatyny, kolagenu i wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 67 z 12.3.2016 )

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/247 z dnia 16 października 2018 r. ustanawiające wykaz wskaźników na potrzeby sprawozdania dotyczącego stosowania rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/248 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 63/2011 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/249 z dnia 12 lutego 2019 r. zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych, na okres 2020-2022

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/251 z dnia 12 lutego 2019 r. dotyczące ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz pochodzący z przedsiębiorstwa Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2272 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/252 z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 811)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającego odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 ( Dz.U. L 338 z 22.12.2005 )

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1664/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do środków wykonawczych, dotyczącego niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego niektóre środki wykonawcze ( Dz.U. L 320 z 18.11.2006 )

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( Dz.U. L 320 z 18.11.2006 )

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 320 z 18.11.2006 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa ( Dz.U. L 281 z 25.10.2007 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/225 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do operatorów statków powietrznych, dla których Zjednoczone Królestwo jest wskazane jako administrujące państwo członkowskie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/226 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/244 z dnia 11 lutego 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/245 z dnia 11 lutego 2019 r. przyjmująca oferty zobowiązań złożone po nałożeniu ostatecznego cła wyrównawczego na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/246 z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 1107)

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) ( Dz.U. L 352 z 9.12.2014 )

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/237 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/238 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji owotransferyna w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/239 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/891/UE oraz decyzje wykonawcze (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449 i (UE) 2017/2450 w odniesieniu do przedstawiciela lub posiadacza zezwolenia (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 736)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA