REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1507 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wykonania art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1508 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Komitetu ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI) oraz w ramach Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (CKŻR) w sprawie przyjęcia norm w zakresie wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2020/1509 z dnia 16 października 2020 r. dotycząca wykonania decyzji 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Informacja o dacie wejścia w życie Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1510 z dnia 16 października 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie alkoholu cynamylowego, 3-fenylopropan-1-olu, 2-fenylopropanalu, aldehydu 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowego, aldehydu alfa-metylocynamonowego, 3-fenylopropanalu, kwasu cynamonowego, octanu cynamylu, maślanu cynamylu, izomaślanu 3-fenylopropylu, izowalerianianu cynamylu, izomaślanu cynamylu, cynamonianu etylu, cynamonianu metylu i cynamonianu izopentylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem zwierząt morskich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1511 z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: amidosulfuron, bifenoks, chlorotoluron, klofentezyna, chlomazon, cypermetryna, daminozyd, deltametryna, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidyna, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacyl, MCPA, MCPB, nikosulfuron, oleje parafinowe, pikloram, prosulfokarb, siarka, triflusulfuron i tritosulfuron (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1512 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1513 z dnia 15 października 2020 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7014) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1514 z dnia 8 października 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/5 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2020/49)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1484 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Kuby na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1485 z dnia 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2236 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1486 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1487 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1488 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1489 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1490 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia procedur rozstrzygania sporów i kodeksu postępowania arbitrów

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1491 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG, ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia listy arbitrów

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1492 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w odniesieniu do przyjęcia wspólnych procedur operacyjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1493 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w odniesieniu do zmiany załączników I i II do umowy oraz przyjęcia norm technicznych powiązania (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1494 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Administracyjnego ustanowionego Konwencją celną dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR) w odniesieniu do pewnych zmian konwencji

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1495 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie Celnym ustanowionym w Umowie o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do zalecenia w sprawie stosowania art. 27 Protokołu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1496 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1497 z dnia 15 października 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-metioniny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 i Escherichia coli KCCM 80096 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1498 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiofanat metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1499 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE do produkcji i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 5026) (Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA