REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Umowa o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Serbii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/866 z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające, zgodnie z art. 105 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/867 z dnia 18 czerwca 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Aprutino Pescarese” (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/868 z dnia 18 czerwca 2020 r. uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1140 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/869 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, formetanat, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol i S-metolachlor (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/870 z dnia 24 czerwca 2020 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła wyrównawczego nałożonego na przywóz produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Egiptu oraz stanowiące o pobraniu ostatecznego cła wyrównawczego z tytułu zarejestrowanego przywozu produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Egiptu

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/871 z dnia 23 czerwca 2020 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Litwie (Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/863 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa międzynarodowa między Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie uczestnictwa Republiki Turcji w programie unijnym „Horyzont 2020” – programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Turcją dotyczące zmiany Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji w sprawie uczestnictwa Republiki Turcji w programie unijnym „Horyzont 2020” – programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/851 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 862/2007 w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/853 z dnia 18 czerwca 2020 r. upoważniająca Niemcy do zmiany porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach świadczenia międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/854 z dnia 18 czerwca 2020 r. upoważniająca Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach świadczenia międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/862 z dnia 19 czerwca 2020 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/861 z dnia 16 czerwca 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Cantal”/„fourme de Cantal”/„cantalet” (ChNP)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/847 z dnia 18 czerwca 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/848 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na Światowym Forum Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 i 152, w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji ogólnych przepisów technicznych nr 3, 6, 7, 16 i 19, w odniesieniu do wniosku dotyczącego poprawek do ujednoliconej rezolucji R.E.3 oraz w odniesieniu do wniosków dotyczących pięciu nowych regulaminów ONZ w sprawie bezpieczeństwa, emisji i automatyzacji w dziedzinie pojazdów silnikowych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/849 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/850 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję 2014/386/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/855 z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez włączenie Bahamów, Barbadosu, Botswany, Kambodży, Ghany, Jamajki, Mauritiusu, Mongolii, Mjanmy/Birmy, Nikaragui, Panamy i Zimbabwe do tabeli w pkt I załącznika oraz wykreślenie z tej tabeli Bośni i Hercegowiny, Etiopii, Gujany, Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Sri Lanki i Tunezji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/856 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cyjazofamidu, cyprodynilu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, fluksapyroksadu, imazalilu, izofetamidu, krezoksymu metylu, lufenuronu, mandipropamidu, propamokarbu, piraklostrobiny, pyriofenonu, piryproksyfenu i spinetoramu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/857 z dnia 17 czerwca 2020 r. określające zasady, jakie należy zawrzeć w umowie między Komisją Europejską a Rejestrem domeny najwyższego poziomu .eu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/858 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/732 w odniesieniu do odroczenia daty rozpoczęcia jego stosowania

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/859 z dnia 16 czerwca 2020 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 3609)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

REKLAMA