REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/874 z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/875 z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2020/876 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w celu uwzględnienia pilnej potrzeby odroczenia niektórych terminów przekazywania i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania z powodu pandemii COVID-19

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego EIOD

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/877 z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające i sprostowujące rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/341 uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/879 z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 897/2014 w odniesieniu do przepisów szczegółowych w celu dostosowania przepisów dotyczących wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa do środków szczególnych wprowadzonych w reakcji na pandemię COVID-19

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/880 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/881 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1198 wobec przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/882 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1198 wobec przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/883 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4375) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r.)

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 91 z dnia 29 marca 2019 r.)

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1142 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wprowadzania niektórych kategorii licencji na obsługę techniczną statku powietrznego, zmiany procedury zatwierdzania podzespołów od dostawców zewnętrznych i zmiany przywilejów organizacji szkoleniowych w zakresie obsługi technicznej ( Dz.U. L 207 z 16.8.2018 )

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1088 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do złagodzenia wymagań dotyczących procedur obsługi technicznej statków powietrznych lotnictwa ogólnego ( Dz.U. L 176 z 7.7.2015 )

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania ( Dz.U. L 362 z 17.12.2014 )

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1536 z dnia 16 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do dostosowania przepisów dotyczących ciągłej zdatności do lotu do rozporządzenia (WE) nr 216/2008, krytycznych zadań obsługi technicznej i monitorowania ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego ( Dz.U. L 241 z 17.9.2015 )

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE ( Dz.U. L 176 z 27.6.2013 )

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty ( Dz.U. L 91 z 29.3.2019 )

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1142 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wprowadzania niektórych kategorii licencji na obsługę techniczną statku powietrznego, zmiany procedury zatwierdzania podzespołów od dostawców zewnętrznych i zmiany przywilejów organizacji szkoleniowych w zakresie obsługi technicznej ( Dz.U. L 207 z 16.8.2018 )

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1088 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do złagodzenia wymagań dotyczących procedur obsługi technicznej statków powietrznych lotnictwa ogólnego ( Dz.U. L 176 z 7.7.2015 )

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1536 z dnia 16 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do dostosowania przepisów dotyczących ciągłej zdatności do lotu do rozporządzenia (WE) nr 216/2008, krytycznych zadań obsługi technicznej i monitorowania ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego ( Dz.U. L 241 z 17.9.2015 )

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania ( Dz.U. L 362 z 17.12.2014 )

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/865 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Serbii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA