REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/796 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1252 wspierającą zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego i chemicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 ( Dz.U. L 236 z 19.9.2018 )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

DECYZJA KOMISJI (UE) 2020/787 z dnia 16 czerwca 2020 r. przedłużająca okres przejściowy dotyczący nabywania gruntów rolnych w Chorwacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/787 z dnia 16 czerwca 2020 r. przedłużająca okres przejściowy dotyczący nabywania gruntów rolnych w Chorwacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

SPROSTOWANIE DO DECYZJI RADY (UE) 2020/102 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.( Dz.U. L 20 z 24.1.2020 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

SPROSTOWANIE DO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO RADY (UE) 2017/396 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga ( Dz.U. L 60 z 8.3.2017 )

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

SPROSTOWANIE DO ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych ( Dz.U. L 314 z 5.12.2019 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/102 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.( Dz.U. L 20 z 24.1.2020 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/396 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga ( Dz.U. L 60 z 8.3.2017 )

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych ( Dz.U. L 314 z 5.12.2019 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek podpisanego w Luksemburgu dnia 26 października 2004 r.( Dz.U. L 385 z 29.12.2004 )

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni ( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 256 z dnia 13 września 1991 r. ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 11, s. 3)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/786 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/785 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chromafenozydu, fluometuronu, pencykuronu, sedaksanu, tau-fluwalinatu i triazoksydu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/785 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chromafenozydu, fluometuronu, pencykuronu, sedaksanu, tau-fluwalinatu i triazoksydu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/786 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/776 z dnia 12 czerwca 2020 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu i zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/492 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/776 z dnia 12 czerwca 2020 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu i zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/492 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/778 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/773 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/779 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/250 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/777 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/763 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania i niektórych przepisów przejściowych w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/781 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/545 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania i niektórych przepisów przejściowych w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/780 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 445/2011 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/779 w odniesieniu do środków mających na celu przedłużenie ważności niektórych certyfikatów podmiotów kolejowych odpowiedzialnych za utrzymanie oraz do niektórych przepisów przejściowych w wyniku pandemii COVID-19

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/783 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję 2012/757/UE w odniesieniu do środków mających na celu dostosowanie częstotliwości okresowych badań lekarskich pracowników kolei podejmujących czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, innych niż maszyniści, ze względu na pandemię COVID-19

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/782 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2018/761 i (UE) 2018/762 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA