REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE ( Dz.U. L 469 z 30.12.2021 )

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/501 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveria bassiana szczep 203, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/502 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1321/2013 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na produkt początkowy dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego „Scansmoke PB 1110”

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/503 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 w odniesieniu do zwolnienia małoletnich z okresu uznawania zaświadczeń o szczepieniu wydawanych w formacie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/504 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/445 w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii (EBC/2022/14)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/505 z dnia 23 marca 2022 r. dotycząca zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1693)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/506 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca załącznik A do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Księstwem Monako

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/507 z dnia 29 marca 2022 r. potwierdzająca uczestnictwo Irlandii w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1147 ustanawiającym Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/508 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/697 w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/697) (EBC/2022/12)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/496 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolat BV-0004 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/497 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania załączników I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/403 w odniesieniu do niektórych wzorów świadectw zdrowia zwierząt, świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i oświadczeń do celów przemieszczania między państwami członkowskimi oraz wprowadzania do Unii przesyłek określonych gatunków i kategorii zwierząt lądowych oraz ich materiału biologicznego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/498 z dnia 22 marca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/167 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących sygnalizatorów lawinowych, naziemnych stacji i systemów satelitarnych, lądowych ruchomych stacji satelitarnych, morskich ruchomych stacji satelitarnych, urządzeń sieci komórkowych IMT, radiowych systemów stacjonarnych, urządzeń nadawczych cyfrowej telewizji naziemnej, systemów lotniczej pokładowej łączności ruchomej, urządzeń radiowych systemów wielogigabitowych, odbiorników radiofonicznych, wzmacniaczy akustycznych z pętlą indukcyjną, pierwotnych radarów nadzorowania i urządzeń radiowych systemu TETRA

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/499 z dnia 23 marca 2022 r. zatwierdzająca zmiany planów krajowych, w odniesieniu do Cypru i Słowenii, dotyczące wdrożenia systemów zatwierdzania zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1844) (Jedynie teksty w językach greckim i słoweńskim są autentyczne)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/500 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uznania agresji wojskowej Rosji wobec Ukrainy za wystąpienie wyjątkowego zdarzenia powodującego znaczące zakłócenia na rynkach

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/486 z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 906/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do metod rozliczeń wydatków w zakresie interwencji publicznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/487 z dnia 21 marca 2022 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Raschera”(ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/488 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/489 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych flubendiamid, kwas L-askorbinowy, spinetoram i spirotetramat (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/490 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Juglans regia L., Nerium oleander L. i Robinia pseudoacacia L. pochodzących z Turcji i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania tych roślin przeznaczonych do sadzenia na terytorium Unii

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/491 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2022/492 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/493 z dnia 21 marca 2022 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. oraz zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/462 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1580)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/494 z dnia 25 marca 2022 r. potwierdzająca uczestnictwo Irlandii w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/693 ustanawiającym program „Sprawiedliwość”

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2022/495 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie monitorowania obecności furanu i alkilofuranów w żywności

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2022 Specjalnego Komitetu ds. Rybołówstwa ustanowionego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. Q) Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, z dnia 3 marca 2022 r. w odniesieniu do ustanowienia grupy roboczej ds. rybołówstwa [2022/473]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA