REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/474 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących produkcji i stosowania siewek nieekologicznych, siewek w okresie konwersji i siewek ekologicznych oraz innego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/475 z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/476 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu octowego, azoksystrobiny, benzowyndiflupyru, cyjanotraniliprolu, cyflufenamidu, emamektyny, flutolanilu, wielosiarczku wapnia, maltodekstryny i prochinazydu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/477 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające załączniki VI–X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/478 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie utrzymania środków ochronnych w odniesieniu do przywozu z Turcji małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/479 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2022/480 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji śledczej w celu zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowania szpiegowskiego służącego inwigilacji oraz określenia przedmiotu dochodzenia, a także zakresu odpowiedzialności, składu liczbowego i czasu trwania mandatu komisji

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/481 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przyjęcia decyzji dotyczącej przeglądu Uzgodnienia w sprawie zasad zarządzania kontyngentami taryfowymi dotyczącymi produktów rolnych

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/482 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa wolna od futer” („Fur Free Europe”) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1530) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/483 z dnia 21 marca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/1073 ustanawiającą specyfikacje techniczne i zasady do celów wdrożenia ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/484 z dnia 23 marca 2022 r. przewidująca odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1875)

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/485 z dnia 17 marca 2022 r. zmieniająca decyzję 2010/624/UE w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (EBC/2022/11)

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/448 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie środków SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) wdrożonych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstwa Siremar i jego nabywcy, przedsiębiorstwa Società Navigazione Siciliana (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4268) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/466 z dnia 17 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 przez określenie kryteriów dotyczących odstępstwa od zasady, zgodnie z którą zatwierdzone podmioty publikujące i zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze są nadzorowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/468 z dnia 23 marca 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz krzemku wapnia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/469 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/72 nakładającego ostateczne cła wyrównawcze na przywóz przewodów światłowodowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz przewodów światłowodowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/470 z dnia 23 marca 2022 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz ustalające z góry kwotę tych dopłat

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/471 z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/472 z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/339 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia ukraińskich sił zbrojnych

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2106 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przez określenie wspólnych wskaźników oraz szczegółowych elementów tabeli wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 429 z dnia 1 grudnia 2021 r.)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/229 z dnia 7 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Burkiny Faso, Kajmanów, Haiti, Jordanii, Mali, Maroka, Filipin, Senegalu i Sudanu Południowego do tabeli w pkt I załącznika oraz wykreślenie z tej tabeli Bahamów, Botswany, Ghany, Iraku i Mauritiusa (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z dnia 21 lutego 2022 r.)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie udziału Ukrainy w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz w programie badawczo-szkoleniowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2021–2025) – uzupełniającym program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Republiki Mołdawii w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Umowa międzynarodowa między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Turcji, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Republiki Turcji w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA