REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1851 z dnia 28 maja 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących jednorodności ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 285 z dnia 6 listopada 2019 r.)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Sprostowania Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/469 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 923/2012, rozporządzenie (UE) nr 139/2014 i rozporządzenie (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej, projektowania struktur przestrzeni powietrznej i jakości danych, bezpieczeństwa drogi startowej oraz uchylającego rozporządzenie nr 73/2010 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 104 z dnia 3 kwietnia 2020 r.)

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2022/543 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2008/118/WE oraz (UE) 2020/262 w odniesieniu do sklepów wolnocłowych znajdujących się we francuskim terminalu Eurotunelu

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2022/550 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas drugiej części czwartego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w odniesieniu do przyjęcia decyzji określającej progi dla odpadów rtęciowych, o których mowa w art. 11 ust. 2 tej konwencji

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/551 z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/85 w sprawie równoważności ram regulacyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących kontrahentów centralnych, którzy działają za zezwoleniem i pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2022/553 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie monitorowania obecności toksyn Alternaria w żywności

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/544 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Mołdawii

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/545 z dnia 26 stycznia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 poprzez określenie szczegółowych przepisów dotyczących konkretnych procedur badań i wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do rejestratorów danych na temat zdarzeń i homologacji typu tych układów jako oddzielnych zespołów technicznych oraz zmieniające załącznik II do tego rozporządzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/546 z dnia 31 marca 2022 r. ustanawiające tymczasowe zamknięcie połowów karmazynów na obszarze NAFO 3M w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/547 z dnia 5 kwietnia 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz superchłonnych polimerów pochodzących z Republiki Korei

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/548 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w następstwie wniosku złożonego przez Francję – EGF/2021/007 FR/Selecta

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/549 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na drugim etapie czwartego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w odniesieniu do przyjęcia decyzji w sprawie zmiany załączników A i B do tej konwencji

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/552 z dnia 4 kwietnia 2022 r. stwierdzająca, że krajowe giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które są zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, spełniają prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom ustanowionym w tytule III dyrektywy 2014/65/UE oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/535 z dnia 4 kwietnia 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/536 z dnia 29 marca 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Nocciola Romana” (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/537 z dnia 4 kwietnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu z ekstraktu cytryny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/538 z dnia 4 kwietnia 2022 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie benzoesanu sodu jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory oraz nowego zezwolenia w odniesieniu do prosiąt odsadzonych innych świniowatych, a także uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 496/2011 (posiadacz zezwolenia Taminco Finland Oy) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (Wpzib) 2022/539 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/540 z dnia 1 kwietnia 2022 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/541 z dnia 1 kwietnia 2022 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/524 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/577 w zakresie niektórych odniesień do weterynaryjnych produktów leczniczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/526 z dnia 1 kwietnia 2022 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do roku szkolnego 2021/2022 i do kontroli na miejscu w obiektach ubiegających się o pomoc wnioskodawców lub placówek oświatowych na potrzeby programu dla szkół

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/527 z dnia 1 kwietnia 2022 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/529 z dnia 31 marca 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak 73496 (DP-Ø73496-4), składających się z niego lub z niego wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1868) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA