REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/530 z dnia 31 marca 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB811 (BCS-GH811-4), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1873) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/532 z dnia 1 kwietnia 2022 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1957)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/533 z dnia 1 kwietnia 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Kolumbii z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/534 z dnia 1 kwietnia 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Malezję z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/427 z dnia 15 marca 2022 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 87 I z dnia 15 marca 2022 r.)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZIB) 2022/429 z dnia 15 marca 2022 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 87 I z dnia 15 marca 2022 r.)

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/525 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/528 z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/531 z dnia 31 marca 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję GMB151 (BCS-GM151-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1893) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/515 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/109 w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/516 z dnia 26 października 2021 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/517 z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 w odniesieniu do składu grup ryzyka

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/518 z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/985 w odniesieniu do jego przepisów przejściowych dotyczących niektórych pojazdów rolniczych i leśnych wyposażonych w silniki o zakresach mocy co najmniej 56 kW i nie większym niż 130 kW w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/519 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/127 w odniesieniu do wymogów dotyczących białka w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt wytwarzanych z hydrolizatów białkowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/520 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (UE, Euratom) 2022/521 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/522 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2058) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/523 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE, Euratom) 2018/194 w odniesieniu do kosztów poboru i wzorów sprawozdań dotyczących rachunków należności z tytułu zasobów własnych oraz formularza sprawozdania dotyczącego należności nieściągalnych

Strony 153 - 153 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/472 z dnia 23 marca 2022 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2022/339 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia ukraińskich sił zbrojnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 24 marca 2022 r.)

Strony 164 - 164 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/509 z dnia 24 marca 2022 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Vincisgrassi alla maceratese (GTS)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/510 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/511 z dnia 30 marca 2022 r. rozszerzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnej odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów typu „volantina” prowadzących połowy na wodach terytorialnych Słowenii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/512 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie potwierdzenia upoważnienia do prowadzenia operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2022)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/513 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) i uchylająca decyzję (WPZiB) 2021/1748 (EUNAVFOR MED IRINI/2/2022)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/514 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2021 r. (EBC/2022/7)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA