| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Fundusze zdefiniowanej daty w PPK

Fundusze zdefiniowanej daty w PPK

Oszczędności uczestnika PPK gromadzone są na jego koncie prywatnym. Ale ponieważ mają one pracować i pomnażać wysokość kapitału, będą one lokowane w różne inwestycje i narzędzia.

Wybrana instytucja finansowa jest obowiązana zarządzać odpowiednio funduszami inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi, stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek uczestników PPK, stąd ich nazwa „fundusze zdefiniowanej daty”.

Zależnie od wieku (od daty urodzenia) uczestnik PPK będzie przypisany do odpowiedniego funduszu zdefiniowanej daty. W przypadku osób młodych w grę będą wchodzić bardziej agresywne, udziałowe, instrumenty finansowe, obarczone większym ryzykiem. Wraz ze zbliżaniem się pracownika do wieku 60 lat stopniowo zwiększane będą udziały w aktywach funduszu PPK bezpiecznych instrumentów o charakterze dłużnym.

Ustawa o PPK szczegółowo reguluje, w jakie instrumenty finansowe i w jakich proporcjach mogą inwestować fundusze cyklu życia.

Zgodnie z Art. 2 ust 1 pkt1, część dłużna to część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, która jest lokowana w następujące instrumenty:

  1. instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych,
  2. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe,
  3. inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu,
  4. depozyty bankowe,
  5. instrumenty pochodne lub indeksy dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe,
  6. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a–e;

Zasadniczą cechą tych instrumentów jest relatywnie niewielkie ryzyko inwestycyjne , ale i również niewielka stopa zwrotu.

Z kolei część udziałowa – część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, która jest lokowana w następujące instrumenty finansowe:

  1. akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe,
  2. inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji,
  3. instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią papiery wartościowe wymienione w lit. a lub b, lub indeksy akcji,
  4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a–c;

Część udziałowa funduszy PPK obarczona jest dużo większym ryzykiem inwestycyjnym niż część dłużna. Jednocześnie instrumenty finansowe części udziałowej charakteryzują się znacznie większą możliwością osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

Część dłużna

Nie mniej niż 70 proc. wartości aktywów części dłużnej musi być lokowane m. in. w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych, czyli w bardzo bezpieczne instrumenty dłużne

Część udziałowa

Nie mniej niż 40 proc. wartości aktywów musi być lokowane m.in. w akcje, lub prawa poboru emitowane przez spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (tzw. indeks WIG20),
Nie więcej niż 20 proc. wartości aktywów musi być lokowane m.in. w akcje lub prawa poboru emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu
mWIG40.

Ponadto aktywa funduszy, w których są gromadzone środki PPK, mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub – maksymalnie do 30 proc. ich wartości – w walutach obcych.

Uczestnik PPK zostanie przypisany do jednego z 8 funduszy (2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060). Osoby urodzone przed 1968 rokiem będą należeć do pierwszego z nich, czyli do funduszu 2025. Do kolejnych  funduszy odpowiednio roczniki: 1968-72,1973-77, 1978-82, 1983-87, 1988-92, 1993-97, 1998-2002… Później będą oczywiście powstawać kolejne.

Zgodnie z art. 40, rożne będą też proporcje inwestowania w instrumenty dłużne i inwestycyjne.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski


Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY