reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Postępowanie sądowe

Sprostowanie protokołu rozprawy

Aktualizacja: 23.03.2010

Sprostowania i uzupełnienia protokołu mogą żądać strony, uczestnicy postępowania nieprocesowego, interwenient uboczny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje społeczne, inspektorzy pracy i rzecznik konsumentów. »

Sposoby obrony dłużnika przed egzekucją

Aktualizacja: 23.03.2010

Powództwo przeciwegzekucyjne są środkiem obrony dłużnika oraz osób trzecich przeciwko nieprawidłowej pod względem prawnym egzekucji. »

Skutki nie zachowania formy pisemnej

Aktualizacja: 23.03.2010

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. »

Skarga na przewlekłość postępowania

Aktualizacja: 23.03.2010

Artykuł 45 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W praktyce jednak dość często zdarza się, że postępowanie trwa całe wieki, a zapadłe ostatecznie rozstrzygnięcie traci na swoim znaczeniu społecznym i gospodarczym. »

Przywrócenie terminu

Aktualizacja: 23.03.2010

Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym są dla pewności obrotu prawnego obwarowane terminami, w ciągu których powinny być dokonane pod rygorem bezskuteczności. »

Przypozwanie – dopozwanie

Aktualizacja: 23.03.2010

W określonych sytuacjach postępowanie cywilne może wyjść poza pierwotny krąg osób biorących w nim udział. Możliwe jest bowiem zarówno zawiadomienie innej osoby o toczącym się postępowaniu jak również próba zmiany podmiotowej po stronie pozwanej. W tym celu służą dwie instytucje: przypozwanie i dopozwanie. »

Przesłanki zabezpieczenia roszczenia

Aktualizacja: 23.03.2010

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia (art. 730 § 1 kpc). Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Natomiast po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nadszedł (art. 730 § 2 kpc). »

Postępowanie uproszczone

Aktualizacja: 23.03.2010

Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. »

Postępowanie pojednawcze

Aktualizacja: 23.03.2010

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala mogą być uregulowane drogą ugody sądowej zawartej przed wniesieniem pozwu. »

Egzekucja z nieruchomości wspólnej dłużnika

Aktualizacja: 18.03.2010

W wielu przpadkach jedynym sposobem zaspokojenia wierzyciela jest prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika. Problem może powstać jednak wówczas jeśli nieruchomość należy do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, a tytuł wykonawczy opiewa tylko na dłużnika. »

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Aktualizacja: 18.03.2010

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie wierzytelności jest dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika. Należy jednak podkreślić, że nie jest to typowe zabezpieczenie majątkowe. Służy ono bowiem, jedynie ułatwieniu i przyspieszeniu procedury sądowego egzekwowania należności wierzyciela. »

Ochrona posiadania

Aktualizacja: 11.03.2010

Zgodnie z art. 344 kodeksu cywilnego przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. »

Moc wiążąca wyroku karnego w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 16.03.2010

Czy w toku postępowania cywilnego sąd może dokonać odmiennych ustaleń odnośnie winy sprawcy szkody lub stwierdzić przyczynienie się poszkodowanego i w ten sposób oddalić lub obniżyć roszczenie odszkodowawcze? »

Kiedy można dochodzić roszczeń z tytułu nakładów

Aktualizacja: 11.03.2010

Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nakładów (art. 226 kc) zależą zarówno od tego z jakimi nakładami mamy do czynienia jak również od tego czy posiadacz rzeczy jest w dobrej, czy też w złej wierze. »

Kaucja aktoryczna

Aktualizacja: 16.03.2010

Kaucja aktoryczna jest to kaucja pieniężna, którą powód cudzoziemiec obowiązany jest na żądanie pozwanego złożyć na zabezpieczenie kosztów procesu. Obowiązek złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu obciąża powoda. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama