Kategorie

Postępowanie sądowe

1 wrz 2021
28 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy nazwa pisma procesowego ma znaczenie

Skierowałem do sądu pozew, który jak się później okazało powinienem nazwać wnioskiem. Czy złe oznaczenie tytułu pisma może spowodować, że zostanie ono zwrócone stronie?

Zabezpieczenie dowodów w sprawie

Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione.

Terminy w postępowaniu cywilnym

Terminy procesowe mogą być terminami ustawowymi, sądowymi i umownymi. Wywołują one różne skutki procesowe.

Zmiany w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Odszkodowania za szkody związane z prawomocnym orzeczeniem sądowym będą inaczej dochodzone w zależności od rodzaju skarżonego orzeczenia. Sejm przyjął w czwartek (10 czerwca) nowelizację Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego w tym przedmiocie.

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

Skarga kasacyjna to środek zaskarżenia przysługujący stronie od wyroku lub postanowienia wydanych przez sąd II instancji i kończących postępowanie w sprawie. Sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy.

Wstrzymanie wykonania orzeczeń sądu II instancji

Wyrok sądu II instancji uprawomocnia się dopiero z upływem terminu wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrok ten jest jednak w zasadzie natychmiast wykonalny. Pozwany może jednak złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania takiego wyroku.

Doręczenie zastępcze

Co do zasady przesyłki sądowe powinny być doręczane do rąk adresata. Taki bowiem sposób doręczenia daje największą pewność, że strona o czynności została właściwie i na czas zawiadomiona. Nie zawsze jednak takie doręczenie jest możliwe. Kodeks postępowania cywilnego w takim wypadku posługuje się pojęciem doręczenia zastępczego. Co przez to należy rozumieć?

Cofnięcie pozwu

Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem jest połączone zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku

Jak reagować na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia?

Jeżeli orzeczenie w danej sprawie nosi znamiona niezgodności z prawem, warto je zanegować na drodze sądowej. Sprawdź jak to zrobić!

Zarzuty i sprzeciw- jako środki zaskarżenia

W zależności od tego w jakim postępowaniu, upominawczym czy nakazowym, został wydany nakaz zapłaty, zróżnicowane są także środki jego zaskarżenia.

Apelacja – jak wnieść i kiedy przysługuje

Apelacja jest środkiem prawnym służącym odwołaniu się od wyroku sądu I instancji, w przypadku niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Zobacz jakie wymogi formalne są przewidziane dla jej wniesienia!

Od 1 lipca protokoły elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Od 1 lipca protokoły elektroniczne mają być powszechnie stosowane w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych. Do 2012 r. zmiany obejmą wszystkie sądy w Polsce.

Żądanie wznowienia postępowania

Jeżeli w sprawie zapadł prawomocny wyrok można żądać wznowienia postępowania z przyczyn wymienionych enumeratywnie w kodeksie postępowania cywilnego.

Przypozwanie

Instytucja przypozwania występuje jeżeli w przypadku niekorzystnego dla danego podmiotu rozstrzygnięcia przysługiwałoby mu roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem. W takiej sytuacji można zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału.

Postępowanie pojednawcze między pracodawcą i pracownikiem

Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. W tym celu mogą być powoływane komisje pojednawcze mające rozstrzygać o roszczeniach pracowników ze stosunku pracy.

Wartość przedmiotu sporu- jak ją prawidłowo określić?

Kwota pieniężna podana w pozwie stanowi wartość przedmiotu sporu. Jej prawidłowe określenie może nastręczać wielu komplikacji. Warto mieć zatem obraz tego, jak w należyty sposób obliczyć sumę roszczenia!

Rozstrzygnięcie sądu w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie uproszczone umożliwia załatwianie spraw drobnych i prostych szybko, w postępowaniu odformalizowanym i pozbawionym zbędnych komplikacji!

Przesłuchanie świadków procesie cywilnym

Wiele osób zadaje sobie pytanie jakie konsekwencje poniosę jeżeli nie stawię się na rozprawę lub czy przysługuje im prawo odmowy zeznań. Zobacz regulacje prawne w tej kwestii!

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego - kiedy przysługuje?

Referendarze sądowi zatrudnieni w sądach rejonowych i okręgowych są niezależni w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków. Sprawdź w jakich przypadkach przysługuje Ci skarga na orzeczenia przez nich wydane !

Sprostowanie a wykładania wyroku przez sądu-jak się ich domagać?

Są to instytucje prawa procesowego dające wnioskodawcy przewidziane prawem możliwości ingerencji w wydany wyrok. Zatem w jakim zakresie to czynią?

Możliwości odtworzenia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki

Sprawdź co zrobić jeżeli Twój dyplom lub świadectwo zaginął lub uległ zniszczeniu, a nie można uzyskać nowego dokumentu lub jego duplikatu w instytucji, która dokument wystawiła, gdyż te akta zaginęły, zostały zniszczone lub instytucja która je wystawiła została zlikwidowana!

Pełnomocnik z urzędu - kiedy przysługuje?

Udział profesjonalnego pełnomocnika w procesie cywilnym ma kluczowe znaczenie, nawet w przypadkach spraw z pozoru mniej skomplikowanych. Warto zastanowić się zatem nad wnioskiem w przedmiotowej sprawie.

Zasada kontradyktoryjności w procesie cywilnym

Powód rozpoczynając spór w sądzie ma prawo przedstawiać wszelkie twierdzenia i zarzuty dotyczące jego sprawy. Musi tym samym wykazać, że to on ma rację.

Orzeczenia sądów zagranicznych

Wykonanie zagranicznego orzeczenia ma z reguły większe znaczenie od uznania takiego orzeczenia. Wykonanie bowiem wymaga dodatkowo działań organów egzekucyjnych państwa stwierdzającego wykonalność.

Wyłączenie sędziego

Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Wyjawienie majątku dłużnika

W doktrynie panuje pogląd, że wyjawienie majątku jest pomocniczym sposobem egzekucji, który nie prowadzi bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela, lecz stwarza tylko warunki do przeprowadzenia egzekucji dla zaspokojenia wierzyciela.

Wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

Zasadą jest, że sąd wydaje wierzycielowi tylko jeden tytuł wykonawczy, który podlega wykonaniu. Dlatego też wierzyciel powinien objąć go szczególną troską i chronić przed zagubieniem. Jeśli jednak mimo wszystko dokument urzędowy zaginie – można strać się w sądzie o wydanie tytułu zamiast utraconego.

Właściwość sądu


Rozróżniamy trzy rodzaje właściwości sądowej: 1) Właściwość miejscową 2) Właściwość rzeczowa 3) Właściwość funkcjonalna

Ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

Zgodnie z art. 206 kc każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jakie daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Środkiem zaskarżenia wyroku zaocznego jest sprzeciw od wyroku zaocznego. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć w terminie tygodnia od doręczenia mu odpisu wyroku zaocznego sprzeciw.

Sprostowanie wyroku

Zgodnie z art. 350 kpc sąd może z urzędu sprostować w wyroku (jak również w nakazie zapłaty) swoje pomyłki.

Sprostowanie protokołu rozprawy

Sprostowania i uzupełnienia protokołu mogą żądać strony, uczestnicy postępowania nieprocesowego, interwenient uboczny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje społeczne, inspektorzy pracy i rzecznik konsumentów.

Sposoby obrony dłużnika przed egzekucją

Powództwo przeciwegzekucyjne są środkiem obrony dłużnika oraz osób trzecich przeciwko nieprawidłowej pod względem prawnym egzekucji.

Skutki nie zachowania formy pisemnej

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

Skarga na przewlekłość postępowania

Artykuł 45 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W praktyce jednak dość często zdarza się, że postępowanie trwa całe wieki, a zapadłe ostatecznie rozstrzygnięcie traci na swoim znaczeniu społecznym i gospodarczym.

Przywrócenie terminu

Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym są dla pewności obrotu prawnego obwarowane terminami, w ciągu których powinny być dokonane pod rygorem bezskuteczności.

Przypozwanie – dopozwanie

W określonych sytuacjach postępowanie cywilne może wyjść poza pierwotny krąg osób biorących w nim udział. Możliwe jest bowiem zarówno zawiadomienie innej osoby o toczącym się postępowaniu jak również próba zmiany podmiotowej po stronie pozwanej. W tym celu służą dwie instytucje: przypozwanie i dopozwanie.

Przesłanki zabezpieczenia roszczenia

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia (art. 730 § 1 kpc). Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Natomiast po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nadszedł (art. 730 § 2 kpc).

Postępowanie uproszczone

Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

Postępowanie pojednawcze

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala mogą być uregulowane drogą ugody sądowej zawartej przed wniesieniem pozwu.

Egzekucja z nieruchomości wspólnej dłużnika

W wielu przpadkach jedynym sposobem zaspokojenia wierzyciela jest prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika. Problem może powstać jednak wówczas jeśli nieruchomość należy do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, a tytuł wykonawczy opiewa tylko na dłużnika.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie wierzytelności jest dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika. Należy jednak podkreślić, że nie jest to typowe zabezpieczenie majątkowe. Służy ono bowiem, jedynie ułatwieniu i przyspieszeniu procedury sądowego egzekwowania należności wierzyciela.

Ochrona posiadania

Zgodnie z art. 344 kodeksu cywilnego przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń.

Moc wiążąca wyroku karnego w postępowaniu cywilnym

Czy w toku postępowania cywilnego sąd może dokonać odmiennych ustaleń odnośnie winy sprawcy szkody lub stwierdzić przyczynienie się poszkodowanego i w ten sposób oddalić lub obniżyć roszczenie odszkodowawcze?

Kiedy można dochodzić roszczeń z tytułu nakładów

Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nakładów (art. 226 kc) zależą zarówno od tego z jakimi nakładami mamy do czynienia jak również od tego czy posiadacz rzeczy jest w dobrej, czy też w złej wierze.

Kaucja aktoryczna

Kaucja aktoryczna jest to kaucja pieniężna, którą powód cudzoziemiec obowiązany jest na żądanie pozwanego złożyć na zabezpieczenie kosztów procesu. Obowiązek złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu obciąża powoda.

Interwencja uboczna

Interwencję uboczną można określić jako aktywną formę udziału osoby trzeciej w procesie cywilnym. Wyraża się ona w tym, że osoba która ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron procesu, może w każdym stanie sprawy aż do końca postępowania w II instancji przyłączyć się do strony procesu.

Czy można zaskarżyć przekazanie sprawy do innego wydziału

W ramach wstępnej kontroli wniesionego pozwu przewodniczący wydziału bada m.in., który wydział danego sądu jest właściwy do rozpoznania danej sprawy. Czy przekazanie sprawy do innego wydziału niż to strona wskazała w pozwie można zaskarżyć?

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja jest to środek odwoławczy przysługujący od wyroków sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznanie sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego orzekającego jako sąd pierwszej instancji – sąd apelacyjny.

Udzielenie darowizny po wizycie u psychiatry

Aby uniknąć sytuacji, w której zarzuca się obdarowanemu, iż otrzymał darowiznę od osoby niedysponującej pełnią władz umysłowych, można udać się do psychiatry.