| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Postępowanie sądowe

Odbiór przedmiotów z depozytu sądowego

Aktualizacja: 16.03.2011

Złożenie przedmiotów do depozytu sądowego obliguje sąd do przedsięwzięcia odpowiednich czynności zmierzających do ustalenia podmiotu uprawnionego do ich odbioru, a w razie jego braku - do określenia charakteru tych przedmiotów celem wydania orzeczenia w przedmiocie przepadku »

Przesłuchanie świadka w obecności biegłego psychologa

Aktualizacja: 16.03.2011

Jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić. »

Czy prywatna opinia biegłego jest dowodem w sprawie?

Aktualizacja: 22.03.2011

Szczególnym rodzajem dowodu w postępowaniu cywilnym jest dowód z opinii biegłego. Dowód taki jest przydatny wówczas jeśli w toku postępowania zachodzi konieczność uzyskania informacji wymagających wiedzy specjalnej – np. wartości rynkowej nieruchomości, budowy maszyn, prawidłowości wykonanych robót budowlanych. »

Prawo świadka do odmowy odpowiedzi na pytanie

Aktualizacja: 09.03.2011

Podstawowym obowiązkiem każdej osoby wezwanej w charakterze świadka jest zgłoszenie się na wezwanie do właściwego organu i złożenie zeznań. Świadek powinien złożyć zeznania zgodnie z posiadaną wiedzą, niczego nie ukrywając. »

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Aktualizacja: 11.02.2011

Organ administracji publicznej przed wydaniem merytorycznej decyzji w sprawie może wstrzymać postępowanie administracyjne. Zawieszenie biegu takiego postępowania, powoduje przerwanie toku czynności procesowych. »

Odpowiedzialność za złożenie fałszywych zeznań w postępowaniu pozasądowym

Aktualizacja: 08.02.2011

Coraz częściej różne organy czy instytucje odbierają pisemne oświadczenia. Powyższy problem odnosi się np. do dość często spotykanych dziś sytuacji, tzw. postępowań wyjaśniających czy powypadkowych, prowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe, na okoliczności faktycznego przebiegu zdarzeń drogowych. »

Kandydat na ławnika będzie musiał spełniać wyższe wymagania

Aktualizacja: 25.01.2011

Powstał projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje zmiany w zgłaszaniu kandydatów na ławników i ich powoływaniu. Projekt został już przyjęty przez rząd. »

Jak zabezpieczyć roszczenia zanim sąd wyda wyrok?

Aktualizacja: 12.01.2011

Procedura rozstrzygania spraw przez polskie sądy trwa niestety bardzo długo – w drastycznych przypadkach na orzeczenie dotyczące roszczeń cywilnych czeka się nawet do kilku lat. Niestety, podczas trwania procesu mogą wystąpić zdarzenia, które uniemożliwią lub w znacznym stopniu utrudnią późniejszą realizację orzeczenia. »

Formy udzielania pełnomocnictwa procesowego

Aktualizacja: 11.01.2011

Zgodnie z art. 87 kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. »

Kiedy Sędzia powinien być wyłączony

Aktualizacja: 31.12.2010

Czy katalog okoliczności wyłączających Sędziego określony w art. 40 § 1 kpk jest katalogiem zamkniętym i czy obejmuje wszystkie okoliczności w jakich sędzie powinien być wyłączony z mocy prawa? »

Proces adhezyjny- czym jest?

Aktualizacja: 11.01.2011

Pokrzywdzony ma prawo dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa w procesie karnym. »

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Aktualizacja: 08.12.2010

Skutkiem przedawnienia jest powstanie po upływie terminu przedawnienia po stronie tego, przeciw komu przysługuje roszczenie, uprawnienia do uchylenia się od jego zaspokojenia. Upływ okresu przedawnienia jest więc z natury rzeczy niekorzystny dla wierzyciela. Dlatego też kodeks cywilny w art. 121 wskazuje na sytuację, w których pomimo upływu czasu nie następuje bieg okresu przedawnienia. »

Sposób zaskarżenia wyroku zaocznego

Aktualizacja: 22.11.2010

Wyrok zaoczny wydany przez sąd I instancji tak jak każdy inny wyrok podlega zaskarżeniu. Tryb zaskarżenia takiego wyroku jest jednak inny w zależności od tego czy z wyrokiem tym nie zgadza się powód czy pozwany. »

Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 17.11.2010

Wydanie przez sąd orzeczenia w formie wyroku zaocznego jest możliwe w sytuacji biernej postawy pozwanego – tj. gdy pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie. »

Jakie ograniczenia wynikają z postępowania uproszczonego?

Aktualizacja: 08.10.2010

Wprowadzenie przepisów o postępowaniu uproszczonym do kodeksu postępowania cywilnego miało być lekarstwem na przewlekłość postępowań w drobnych i prostych sporach cywilnych – a przy tym umożliwić stronom rozstrzygnięcie sporu bez zbędnego formalizmu. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »