| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie - WZÓR

Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie - WZÓR

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest sposobem zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wynikających z umowy pożyczki. Pobierz bezpłatny wzór umowy.

§ 7

Jeżeli pożyczka wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami Banku zostanie spłacona w terminie określonym w § 2 ust. 1, Bank zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy na Pożyczkobiorcę, w terminie siedmiu dni  od dnia spłaty kredytu.

§ 8

1. W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Bank może wezwać pisemnie Pożyczkobiorcę do wydania przedmiotu przewłaszczenia w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank może zażądać wydania tylko niektórych rzeczy przewłaszczonych według swego uznania i wyboru.

3. Podjęcie przez Bank decyzji o sprzedaży rzeczy przewłaszczonej powoduje wygaśnięcie zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu nie spłaconej pożyczki wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi z nią związanymi, do wysokości ceny uzyskanej w wyniku sprzedaży rzeczy przewłaszczonej w drodze publicznej licytacji lub przetargu. Bank zalicza otrzymane ze sprzedaży środki pieniężne w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych.

4. W przypadku zaspokojenia jedynie należności ubocznych i części kwoty pożyczki, odsetki i pozostałe koszty naliczane są stosownie do postanowień § 2 ust. 3 od kwoty niezaspokojonej części pożyczki.

5. W przypadku uzyskania w wyniku przeprowadzonego przetargu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych nad wartością zadłużenia na dzień przeprowadzenia przetargu, Bank zobowiązany jest zwrócić Pożyczkobiorcy w ciągu trzech dni od dnia otrzymania środków ze sprzedaży przewłaszczonych rzeczy.

§ 9

1. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, gdy z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie zwrócona. W tym przypadku Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki wraz z bieżącymi i z zaległymi odsetkami.

2. Pożyczkobiorca może rozwiązać umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem. W tym przypadku spłata pożyczki wraz z odsetkami powinna nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Bank zobowiązany jest dokonać zwrotnego przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy na Pożyczkobiorcę, w terminie 7 dni od dnia zwrotu kwoty pożyczki, wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami Banku.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Banku.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..........................................          ...........................................
             Pożyczkodawca                   Pożyczkobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK