| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Zastaw rejestrowy na akcjach - WZÓR UMOWY

Zastaw rejestrowy na akcjach - WZÓR UMOWY

Akcje spółki mogą być przedmiotem zabezpieczenia w relacjach gospodarczych. W ramach umowy akcje zostają obciążone zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia umowy kredytowej.

§ 3

1. Zastawca ustanawia w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z umowy kredytowej nr .........../............... z dnia ............................... zastaw rejestrowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zwanej dalej ustawą  (Dz.U. z dnia 19.12.1996 r., nr 149, poz. 703 z późn. zm.) na .............. (..........................................................) imiennych akcjach spółki ..................................... z siedzibą w ..........................................., zarejestrowaną w sądzie rejestrowym dla ...................................., Wydziale .............. Gospodarczym KRS pod numerem ................... a Bank zastaw przyjmuje.

2. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Zastawca składa akcje spółki ..................................... do depozytu Banku. Na dowód złożenia akcji do depozytu Banku, Bank wystawi Zastawcy zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu.

§ 4

W terminie ... dni od zawarcia niniejszej umowy Zastawca zawiadomi spółkę ....................................... o zawarciu niniejszej umowy i obciążeniu akcji Zastawcy oraz treści § 5 niniejszej umowy.

§ 5

Zastawcy przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ............................................ Bankowi nie przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzenie Akcjonariuszy i prawo głosu z zastawionych akcji.

§ 6

W przypadku nie spłacenia przez Zastawcę kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej i § 1 niniejszej umowy Bank ma prawo sprzedać zastawione akcje w drodze przetargu publicznego według zasad określonych w art. 24 ustawy. W takim przypadku Bank zawiadomi Zastawcę na piśmie o skorzystaniu z tego uprawnienia. Jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży akcji będzie wyższa od kwoty wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, to Bank dokona zwrotu nadwyżki w terminie 14 dni od dnia sprzedaży akcji.

§ 7

Bank jest zobowiązany zawiadomić Zastawcę o zamierzonym podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia jego roszczeń wynikających z umowy kredytowej. W szczególności dotyczy to skorzystania przez Bank z uprawnienia określonego w § 6 umowy. Zawiadomienie nastąpi na piśmie. Zastawca może w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia spłacić kredyt w całości.

§ 8

Zaspokojenie roszczeń Banku może również nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.

§ 9

Zastawca zobowiązany jest zgłosić do Sądu Rejonowego w ..................................., Rejestrze Zastawów wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Wszelkie koszty sądowe z tytułu wykonania tego obowiązku obciążają Zastawcę.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały załatwić w drodze polubownej.

2. W przypadku niemożności załatwienia sporu w wskazany w ust. 1 sposób sądem miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd siedziby Zastawnika.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym dla Sądu Rejonowego w ...........................................................................          ...........................................
                          Bank                                           Zastawca        

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zastawu rejestrowego na akcjach

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK