REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 55 poz. 484

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych

z dnia 21 maja 1927 r.

Tekst pierwotny

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.

Na mocy art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 10, poz. 74) zarządza się co następuje:

§ 1.
Przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym okręgowe urzędy ziemskie pobierać będą następujące opłaty:

a) zwrot kosztów postępowania (§ 2 i 5),

b) zwrot kosztów technicznego wykonania projektów (§ 3 i 4).

§ 2.
Tytułem zwrotu wszelkich kosztów, związanych z jednem postępowaniem, poza technicznem wykonaniem projektów, pobierane będą opłaty w wysokości 5 zł. od każdej interesowanej osady tabelowej. Jeżeli w danem postępowaniu jest zainteresowana nie cała osada tabelowa, lecz tylko jej część, od tej części pobrana być winna opłata również w wysokości 5 zł.
§ 3.
Tytułem zwrotu kosztów technicznego wykonania projektów pobierane będą opłaty następujące:

a) 20 zł. od 1 ha gruntów, wydzielanych za służebności indywidualne dla poszczególnych osad tabelowych,

b) 14 zł. od 1 ha gruntów, wydzielanych na wspólną własność zarówno za służebności indywidualne, jak też grupowe i gromadzkie.

§ 4.
Wymienione w § 3 opłaty mogą być przez okręgowe urzędy ziemskie podwyższane, nie więcej jednak jak o 50%, jeżeli techniczne wykonanie projektów zostanie uznane przez okręgowy urząd ziemski za specjalnie trudne ze względu na miejscowe warunki.
§ 5.
Przy wyznaczeniu wynagrodzenia za znoszone służebności w idealnej części wartości gruntów dziedziny służebnej (art. 29 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. Dz. U. R. P. № 10, poz. 74) koszty, oznaczone w § 3, nie będą pobierane.
§ 6.
1) Jeżeli podziału wynagrodzenia za zniesione w trybie przymusowym służebności zarówno indywidualne, jak grupowe i gromadzkie dokonywa się przed zakończeniem prac technicznych, związanych z opracowaniem projektu przymusowego zniesienia służebności, to za tę czynność nie będą pobierane odrębne opłaty z tytułu zwrotu kosztów zarówno postępowania jak i technicznego wykonania projektu podziału. W tym przypadku do opłat za techniczne wykonanie, projektu zniesienia służebności stosowany będzie p. a § 3 niniejszego rozporządzenia.

2) Jeżeli oznaczonego w cz. 1 niniejszego paragrafu podziału dokonywa się po zakończeniu prac technicznych, związanych z opracowaniem projektu przymusowego zniesienia służebności, wówczas koszty technicznego wykonania projektu podziału wynagrodzenia, jak również obowiązek sporządzenia dokumentów pomiarowych tego podziału obciążają interesowanych, a oddzielne koszty postępowania nie będą wymierzane.

§ 7.
1) Przy przymusowym podziale gruntów wspólnie użytkowanych (art. 45 rozp. z dn. 1 lutego 1927 r.) okręgowe urzędy ziemskie pobierać będą opłaty wskazane w §§ 2, 3 i 4, jeżeli podział dokonywany będzie nie w toku postępowania znoszenia służebności.

2) Przy takimże podziale, dokonywanym w toku postępowania zniesienia służebności, wskazane w § 2, 3 i 4 opłaty wymierzane będą nietylko od gruntów, wydzielonych za służebności, lecz również od całego obszaru gruntów poprzednio wspólnie użytkowanych.

§ 8.
Przy podziale pomiędzy poszczególne osady tabelowe lub gospodarstwa tych gruntów, które przypadły dla danej wsi w wyniku podziału gruntów wspólnie użytkowanych - mieć będą zastosowanie postanowienia § 6 niniejszego rozporządzenia.
§ 9.
Przy umownem postępowaniu okręgowe urzędy ziemskie pobierać będą opłaty wyłącznie w tym przypadku, gdy dokumenty pomiarowe zostaną sporządzone na koszt stron na skutek zarządzenia okręgowego urzędu ziemskiego stosownie do przepisu p. a art. 46 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1927 r. Opłaty te będą wymierzane wedle postanowień § 3 z zastosowaniem postanowień § 4.
§ 10.
Jeżeli w toku przymusowego postępowania strony zawrą umowę, to okręgowy urząd ziemski ustali, jaka część (w stosunku procentowym) postępowania i technicznego wykonania projektu została wykonana przy postępowaniu przymusowem, oraz wyznaczy opłaty w tym samym procentowym stosunku od norm, wskazanych w §§ 2, 3 i 4. Za podstawę obliczania opłat z § 3 i 4 będzie braną ilość ha, która została ustalona przy technicznem wykonaniu projektu, a w braku tego ustalenia ta ilość, którą określa umowa, jako wynagrodzenie za znoszone służebności.
§ 11.
Za stwierdzenie, że służebności stały się bezprzedmiotowe (art. 50 rozporządzenia z dn. 1 lutego 1927 r.) okręgowe urzędy ziemskie nie będą pobierały żadnych opłat.
§ 12.
1) Do opłat wymienionych w niniejszem rozporządzeniu doliczany będzie dodatek administracyjny na rzecz Państwowego Banku Rolnego.

2) Wysokość dodatku administracyjnego ustalać będzie Minister Reform Rolnych na wniosek Państwowego Banku Rolnego.

§ 13.
Jeżeli techniczne wykonanie projektu zostanie przeprowadzone za wynagrodzenie umówione przez jedną ze stron, to druga strona będzie obowiązana uiścić połowę tego wynagrodzenia, nie więcej jednak, niżby przypadało na nią do uiszczenia przy zastosowaniu postanowień § 3, 7, 10 i 12 niniejszego rozporządzenia.
§ 14.
Przy pracach, podejmowanych na miejscu w związku z postępowaniem - strony są obowiązane na każde żądanie urzędów ziemskich do następujących świadczeń w naturze:

a) bezpłatnego dostarczania odpowiedniego mieszkania z opałem i światłem oraz podwód dla wszystkich osób, zatrudnionych w postępowaniu, jak również lokalu na kreślarnię z obsługą,

b) dostarczania robocizny pieszej lub konnej oraz materjału, niezbędnego przy pracach pomiarowych i przy wykonaniu na gruncie umowy lub projektu.

§ 15.
Okręgowe urzędy ziemskie wymierzą należne opłaty niezwłocznie po wprowadzeniu uprawnionych w posiadanie wydzielonych im gruntów, a w odniesieniu do opłat, przewidzianych w § 9-po rozpoczęciu prac mierniczych.
§ 16.
Za uiszczenie opłat, należnych od każdej strony, odpowiadają solidarnie wszyscy należący do tej strony uczestnicy postępowania.
§ 17.
1) O wymierzonych opłatach okręgowe urzędy ziemskie zawiadomią oddzielnie każdą ze stron, obowiązanych do uiszczenia tych opłat.

2) Zawiadomienie, wysyłane do przedstawicieli osad tabelowych, winno zawierać:

a) przy znoszeniu uprawnień gromadzkich - nazwę, wsi;

b) przy znoszeniu uprawnień grupowych lub indywidualnych - wyliczenie interesowanych osad tabelowych;

c) wysokość opłaty, należnej od gromady lub grupy - w ogólnej sumie, ze wskazaniem wysokości dodatku administracyjnego (§ 12);

d) wysokość opłat, przypadających na poszczególne osady tabelowe, ze wskazaniem wysokości dodatku administracyjnego (§ 12), jeżeli zniesione uprawnienia przysługiwały indywidualnie poszczególnym osadom;

e) termin płatności;

f) termin miesięczny do wnoszenia do powiatowego urzędu ziemskiego podań o zakredytowanie opłat (§ 20);

g) wysokość oprocentowania sum kredytowanych;

h) wysokość kary za zwłokę w uiszczeniu opłat.

3) Zawiadomienia, wysyłane do przedstawicieli innych gruntów, winny zawierać imiona i nazwiska płatników, wysokość opłat, należnych od nich, w ogólnej sumie ze wskazaniem wysokości dodatku administracyjnego (§ 12) oraz dane, wyliczone w punktach e, f, g i h cz. 2 niniejszego paragrafu.

§ 18.
Osobom, obowiązanym do uiszczenia opłat, oznaczonych w niniejszem rozporządzeniu, z wyjątkiem przewidzianych w § 9, okręgowe urzędy ziemskie mogą zakredytować te opłaty całkowicie lub częściowo, jeżeli uznają, że osoby te nie mogą uiścić należnych od nich opłat z powodu wyjątkowej niezamożności stałej lub spowodowanej długotrwałą chorobą, albo śmiercią w najbliższej rodzinie lub też klęską żywiołową, jak kompletny nieurodzaj, pożar i t. p.
§ 19.
1) Oznaczony w § 18 kredyt udzielany będzie na czas nie dłuższy nad lat 5 z oprocentowaniem w stosunku 4 od sta rocznie.

2) Spłata udzielonego kredytu winna nastąpić w równych ratach półrocznych, łącznie z oprocentowaniem i dodatkiem administracyjnym (§ 12).

3) Jeżeli kredyt został przyznany w pierwszem półroczu kalendarzowem, to termin płatności pierwszej raty winien być wyznaczony na dzień 1 października tegoż roku, jeżeli zaś przyznanie kredytu nastąpiło w drugiem półroczu, to termin płatności pierwszej raty wyznacza się na dzień 1 kwietnia roku następnego.

§ 20.
1) Podanie o zakredytowanie należy złożyć w powiatowym urzędzie ziemskim wraz z zaświadczeniem urzędu gminnego o prawdziwości przytoczonych w podaniu warunków, z powodu których petent nie może uiścić w terminie przypadającej opłaty.

2) Podania, wniesione po terminie, wyznaczonym w zawiadomieniu (§ 17), lub bez wymienionego w cz. 1 zaświadczenia, nie będą rozpatrywane.

§ 21.
1) Po upływie terminu, wskazanego w zawiadomieniu (punkt f cz. 2 § 17), i po załatwieniu podań o zakredytowanie (§ 20) - okręgowe urzędy ziemskie prześlą nakazy płatnicze oddzielnie każdej ze stron.

2) Nakaz płatniczy winien zawierać dane, wyliczone w cz. 2 i 3 § 17, z wyjątkiem podanych w punktach f i g, a nadto wysokość sumy zakredytowanej, wysokość poszczególnych rat tej sumy ze wskazaniem wysokości dodatku administracyjnego (§ 12) oraz terminy i miejsce płatności tych rat.

§ 22.
Niezakredytowane części opłat winny być wpłacane łącznie z dodatkiem administracyjnym (§ 12) do Państwowego Banku Rolnego w terminie miesięcznym od dnia otrzymania nakazu płatniczego.
§ 23.
Dowód doręczenia nakazu płatniczego urząd gminny przesyła do Państwowego Banku Rolnego, który ściąga wyszczególnioną w nakazie płatniczym należność w trybie, przewidzianym dla bezspornych należności skarbowych, i prowadzi odnośną księgowość. W końcu każdego kwartału Państwowy Bank Rolny przekazuje pobrane kwoty do Centralnej Kasy Państwowej na właściwe pozycje budżetowe Ministerstwa Reform Rolnych i co kwartał składa Ministerstwu sprawozdanie według wzoru, ustalonego przez Ministerstwo Reform Rolnych.
§ 24.
Od niewpłaconej we właściwym terminie sumy (§ 19 i § 22) pobierane będą odsetki zwłoki w stosunku 2 od sta na miesiąc; miesiąc niepełny liczy się za cały.
§ 25.
1) Jeżeli przy umownem postępowaniu którakolwiek ze stron z powodów, przytoczonych w § 18, nie jest w możności pokryć kosztów prac mierniczych, to koszty te mogą być zaliczkowo pokryte przez okręgowe urzędy ziemskie.

2) Wysokość oznaczonych w cz. 1 zaliczek nie może przekraczać w poszczególnym wypadku sumy, jaka wynikłaby z zastosowania norm wskazanych w § 3.

3) Zaliczki wypłacane będą stronom, które zawarły umowy z mierniczymi, albo jednorazowo po wykonaniu prac pomiarowych w wyznaczonym terminie, albo też wedle uznania okręgowych urzędów ziemskich w dwóch równych ratach: po rozpoczęciu prac pomiarowych i po ich zakończeniu; terminowe wykończenie prac mierniczych winno być w umowie z mierniczymi zagwarantowane.

4) Zaliczki udzielane będą na warunkach, oznaczonych w § 12 i § 19 niniejszego rozporządzenia, z tą różnicą, że oznaczone w cz. 3 § 19 terminy liczyć się będą w stosunku nie do przyznania zaliczki, lecz do jej całkowitego wypłacenia.

§ 26.
Do podań o zaliczkowe pokrycie kosztów mierniczych (§ 25) mają analogiczne zastosowanie postanowienia § 20. Do podań tych winien być ponadto dołączony uwierzytelniony przez urząd gminny lub przez komisarza ziemskiego odpis umowy z mierniczym.
§ 27.
1) Po całkowitem wypłaceniu zaliczek okręgowy urząd ziemski prześle nakazy płatnicze stronom, którym te zaliczki zostały przyznane.

2) Nakaz płatniczy winien zawierać imiona i nazwiska osób, którym zaliczka została przyznana, wysokość zaliczki oraz dodatku administracyjnego (§ 12), termin i miejsce płatności zaliczki względnie jej rat oraz wysokość kary za zwłokę w uiszczeniu zaliczki lub jej raty.

3) Przy ściąganiu zaliczek mają analogiczne zastosowanie postanowienia § 16, 23 i 24 niniejszego rozporządzenia.

§ 28.
Doręczenia zawiadomień i nakazów płatniczych (§§ 17, 21 i 27) okręgowe urzędy ziemskie dokonywać będą w trybie przepisów art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r.
§ 29.
Przepisy niniejszego rozporządzenia będą stosowane w dalszym biegu postępowania w sprawach, wszczętych przed wejściem w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r., jeżeli do tego czasu opracowane przez komisje szacunkowo-rozjemcze projekty nie były okazane stronom lub umowy nie zostały zatwierdzone przez okręgową komisję ziemską, przyczem już pobrane od stron kwoty będą zaliczone na poczet opłat, przewidzianych w niniejszem rozporządzeniu.
§ 30.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

Minister Skarbu: G. Czechowicz

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA