REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 1 poz. 3

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 1981 r.

w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przedsiębiorstwa państwowe wykonujące w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także wykonujące te zadania jednostki organizacyjne innych przedsiębiorstw są w rozumieniu rozporządzenia przedsiębiorstwami przemysłu obronnego.

2. Określenia przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, do których mają zastosowanie przepisy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122), dokonuje Przewodniczący Komitetu Przemysłu Obronnego Rady Ministrów, na wniosek organu założycielskiego, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej poprzez nadanie statusu przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Status określa szczególny zakres działania przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw.

§ 2.
Przedsiębiorstwa przemysłu obronnego wykonują zadania w zakresie prac badawczo-rozwojowych, usługowych, handlowych oraz produkcji uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, zwane dalej „zadaniami obronnymi".
§ 3.
Do przedsiębiorstw przemysłu obronnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122), zwanej dalej „ustawą o przedsiębiorstwach", oraz przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), zwanej dalej „ustawą o samorządzie załogi", w zakresie nie unormowanym odmiennie w niniejszym rozporządzeniu.
§ 4.
1. Przedsiębiorstwa przemysłu obronnego w zakresie realizacji zadań obronnych prowadzą działalność zgodnie z państwowymi planami dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

2. W odniesieniu do zadań obronnych do przedsiębiorstw przemysłu obronnego nie stosuje się przepisów art. 46 ustawy o przedsiębiorstwach oraz przepisów art. 10 pkt 4 i art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie załogi.

§ 5.
1. Utworzenie przedsiębiorstwa wspólnego, w którym co najmniej jedno jest przedsiębiorstwem przemysłu obronnego, wymaga zgody organu założycielskiego.

2. Do przedsiębiorstw przemysłu obronnego nie stosuje się przepisów art. 13-15 ustawy o przedsiębiorstwach oraz art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie załogi.

§ 6.
Projekt statutu przedsiębiorstwa przemysłu obronnego opracowuje dyrektor przedsiębiorstwa po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej. Statut - po uchwaleniu przez ogólne zebranie pracowników - zatwierdza organ założycielski.
§ 7.
1. Łączenie lub podział przedsiębiorstwa przemysłu obronnego zarządza organ założycielski po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

2. Likwidację przedsiębiorstwa przemysłu obronnego zarządza organ założycielski po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

§ 8.
Do przedsiębiorstw przemysłu obronnego nie stosuje się przepisów art. 26 ustawy o przedsiębiorstwach oraz art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie załogi.
§ 9.
Dyrektora przedsiębiorstwa przemysłu obronnego powołuje i odwołuje organ założycielski po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.
§ 10.
1. Zmiana działalności przedsiębiorstwa przemysłu obronnego w zakresie zadań dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa wymaga zatwierdzenia przez organ założycielski, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

2. Do przedsiębiorstwa przemysłu obronnego nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie załogi.

§ 11.
1. Utworzenie zrzeszenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego następuje na podstawie umowy podlegającej zatwierdzeniu przez organy założycielskie.

2. Organy założycielskie mogą ustanowić obowiązek utworzenia zrzeszenia określonych przedsiębiorstw przemysłu obronnego oraz zobowiązać te przedsiębiorstwa do zawarcia umowy o utworzeniu zrzeszenia.

3. Celem zrzeszenia jest zapewnienie:

1) dostaw bieżących uzbrojenia i wprowadzania techniki wojskowej zgodnie z potrzebami obronności i bezpieczeństwa Państwa oraz zobowiązaniami międzynarodowymi,

2) koordynacji specjalizacyjnej i inwestycyjnej,

3) racjonalnej gospodarki materiałowej i zaopatrzenia,

4) rozwiązywania problemów kooperacyjnych,

5) koordynacji importu i eksportu,

6) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,

7) przygotowania przemysłu do działania w okresach zagrożenia i w czasie wojny.

4. Statut zrzeszenia wymaga zatwierdzenia przez organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem.

§ 12.
1. Dyrektora zrzeszenia przemysłu obronnego powołuje i odwołuje organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem, na wniosek rady zrzeszenia.

2. Organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem może odwołać dyrektora zrzeszenia mimo braku wniosku rady zrzeszenia, jeżeli dyrektor zrzeszenia nie realizuje zadań ustalonych w statucie lub działa niezgodnie z prawem.

3. Dyrektor zrzeszenia podejmuje decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji rady zrzeszenia.

4. Dyrektor zrzeszenia jest upoważniony do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych stosownie do postanowień umowy zrzeszenia.

§ 13.
1. Dyrektor zrzeszenia składa sprawozdania radzie zrzeszenia raz w roku.

2. Rada zrzeszenia może zażądać od dyrektora złożenia sprawozdania poza terminami określonymi w ust. 1, gdy uzna to za niezbędne.

§ 14.
Bilans zrzeszenia przemysłu obronnego zatwierdza organ sprawujący nadzór nad zrzeszeniem.
§ 15.
Przepisy dotyczące Ministra Obrony Narodowej stosuje się odpowiednio do Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie jego działania.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1982-01-21
  • Data wejścia w życie: 1982-01-21
  • Data obowiązywania: 1990-12-21
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA