REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 11 poz. 59

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lutego 1989 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 145 ust. 8, art. 148 ust. 4 oraz w związku z art. 180 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 i z 1989 r. Nr 4, poz. 24) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia. 1982 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. z 1987 r. Nr 29, poz. 163 i z 1988 r. Nr 31, poz. 228) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się tabelę stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich, z wyjątkiem wymienionych w ust. 4, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.",

b) ust. 2 skreśla się,

c) w ust. 3 wyrazy "wymienionych w ust. 1" zastępuje się wyrazami "wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, może dokonywać zmian w tabeli stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - odpowiednio do wzrostu wartości jednego punktu ustalonego zgodnie z przepisami w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej.";

2) w § 4 w ust. 1 wyrazy "ustalone w § 3 ust. 1" zastępuje się wyrazami "określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia";

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nauczyciel akademicki, który wykonał w roku akademickim zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze, otrzymuje jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 10 000 zł za prowadzenie pracy dyplomowej studenta, a za prowadzenie prący dyplomowej studenta nie będącego obywatelem polskim - do 20 000 zł.";

4) w § 7 wyrazy "w § 3 ust. 1" zastępuje się wyrazami "w załączniku nr 1 do rozporządzenia";

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Nauczycielom akademickim pełniącym funkcje wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w tym załączniku.",

6) w § 12 w ust. 1 wyrazy "w § 10" zastępuje się wyrazami "w załączniku nr 2 do rozporządzenia";

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Nauczycielowi akademickiemu - promotorowi w przewodzie doktorskim, po zakończeniu przewodu, przysługuje jednorazowo wynagrodzenie w wysokości:

1) do 60% maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, jeżeli przewód trwał 4 lata lub krócej,

2) do 45% maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, jeżeli przewód trwał dłużej niż 4 lata,

3) do 90% maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, jeżeli przewód dotyczył osoby nie będącej obywatelem polskim, niezależnie od czasu trwania przewodu.

Wysokość wynagrodzenia ustala rektor szkoły wyższej. Wynagrodzenie to przysługuje również emerytowanym nauczycielom akademickim.";

8) dodaje się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski

Załącznik 1. [TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH]

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 lutego 1989 r. (poz. 59)

TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Lp.

Stanowisko

Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych

1

2

3

1

Profesor posiadający tytuł naukowy profesora zwyczajnego

125 000-135 000

2

Profesor posiadający tytuł, naukowy profesora nadzwyczajnego, profesor kontraktowy

105 000-115 000

3

Docent

90 000-100 000

4

Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany

78 000-89 000

5

Adiunkt, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

74 000-82 000

6

Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

70 000-78 000

7

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego doktora

70 000-74 000

8

Starszy asystent, adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej, wykładowca

65 000-70 000

9

Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej, lektor, instruktor, młodszy wykładowca, nauczyciel przedmiotów obronnych

58 000-64 000

10

Nauczyciel przedmiotów pomocniczych

48 000-74 000

11

Asystent stażysta, lektor stażysta, instruktor stażysta

48 000-52 000

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 lutego 1989 r. (poz. 59)

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Lp.

Funkcja

Miesięczne stawki dodatku w złotych

1

2

3

1

Rektor

dodatek według kategorii I

60 000

dodatek według kategorii II

50 000

2

Prorektor

dodatek według kategorii I

40 000

dodatek według

kategorii II

35 000

3

1) dziekan

2) dyrektor międzyresortowego albo międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), dyrektor instytutu na prawach wydziału, dyrektor centrum uczelniano-przemysłowego

3) dyrektor biblioteki głównej

4) dziekan (kierownik) wydziału zamiejscowego (filii)

15 000-25 000

4

1) prodziekan

2) dyrektor instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego (pozawydziałowego)

3) zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału

4) kierownik międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

5) dyrektor zespołu studiów podyplomowych

12 000-20 000

5

1) zastępca dyrektora instytutu wchodzącego w skład wydziału lub międzywydziałowego (pozawydziałowego)

2) zastępca dyrektora międzyresortowego lub międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), zastępca kierownika wydziału zamiejscowego (filii), zastępca dyrektora centrum uczelniano-przemysłowego

3) zastępca dyrektora biblioteki głównej

4) kierownik zakładu (ośrodka) poza wymienionym w lp. 3

5) kierownik katedry (zespołu przedmiotowego)

6) kierownik studium doktoranckiego, podyplomowego, kursu doskonalenia zawodowego oraz innego studium (kursu) specjalnego

7) kierownik terenowego oddziału podlegającego wydziałowi

8) kierownik ośrodka metodycznego

9) kierownik kliniki

10) kierownik grupy problemowej złożonej z ponad 10 pracowników

11) kierownik studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik studium wychowania fizycznego, kierownik studium nauk społeczno-politycznych, kierownik studium pedagogicznego

12) zastępca kierownika międzyresortowego lub międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

13) dyrektor ogrodu botanicznego zatrudniającego ponad 30 pracowników

8 000-14 000

6

1) kierownik pracowni, laboratorium, muzeum - nie wchodzących w skład instytutu, katedry, zespołu przedmiotowego lub zakładu (ośrodka), kierownik ogrodu botanicznego

2) kierownik biblioteki wydziału lub instytutu

3) kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej

4) kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego punktu konsultacyjnego dla uczestników studiów dla pracujących

5) zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu lektorów

6) kierownik studium wiejskiego gospodarstwa domowego w wyższej szkole rolniczej, zastępca kierownika studium praktycznej nauki języków obcych, kierownik międzywydziałowego studium kulturalno-oświatowego w szkole wyższej

7) kierownik studenckiego domu marynarza

5 000-10 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1989-03-06
  • Data wejścia w życie: 1989-03-06
  • Data obowiązywania: 1989-03-06
  • Z mocą od: 1989-01-01
  • Dokument traci ważność: 1989-08-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA