| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 29 grudnia 1993 r.

o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155 i Nr 103, poz. 447 oraz z 1993 r. Nr 44, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Publicznym obrotem papierami wartościowymi, zwanym dalej „publicznym obrotem”, jest proponowanie nabycia, nabywanie lub przenoszenie praw z emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli proponowanie nabycia skierowane jest do więcej niż 300 osób albo do nie oznaczonego adresata, z wyjątkiem:

1) udostępniania w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji pracownikom danej spółki oraz producentom rolnym, na trwale związanym z przedsiębiorstwem,

2) proponowania przez Skarb Państwa nabycia akcji w procesie prywatyzacji w ilości nie mniejszej niż 10% kapitału akcyjnego dla jednego nabywcy,

3) udostępniania akcji pracownikom na podstawie art. 46 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202), zwanej dalej „ustawą o narodowych funduszach inwestycyjnych”,

4) proponowania nabycia, nabywania lub przenoszenia praw z akcji spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480), jeżeli stronami umowy są wyłącznie pracownicy spółki lub osoby, o których mowa w art. 46 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych, albo narodowy fundusz inwestycyjny,

5) proponowania nabycia akcji dotychczasowym akcjonariuszom (prawo poboru), chyba że ustawa stanowi inaczej,

6) obrotu wekslowego i czekowego,

7) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi, bonami oszczędnościowymi lub innymi papierami wartościowymi, stanowiącymi dokument wkładu oszczędnościowego i lokat terminowych.”,

b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić przypadki, w których proponowanie nabycia papierów wartościowych w sposób, o którym mowa w § 1, nie stanowi publicznego obrotu, oraz warunki, jakie w takich przypadkach muszą być spełnione.”;

2) w art. 2:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu – rozumie się przez to papiery wartościowe znajdujące się w publicznym obrocie na podstawie wydanej zgody lub ;z mocy prawa,”

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wprowadzającym papiery wartościowe do publicznego obrotu – rozumie się przez to osoby, będące właścicielami papierów wartościowych, występujące z wnioskiem o dopuszczenie tych papierów do publicznego obrotu,”

c) w pkt 3 skreśla się wyrazy „z góry”,

d) po pkt 3 dodaje' się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) pierwszej ofercie publicznej – rozumie się przez to oferowanie przez wprowadzającego nabycia praw z emitowanych w serii papierów wartościowych, jeżeli oferta ma charakter publiczny,”

e) w pkt 5 wyrazy „sprzedaży” i „sprzedaż” zastępuje się wyrazami „nabycia” i „nabycie” oraz skreśla się wyrazy „lub oferta ma charakter publiczny,”;

3) skreśla się art. 3;

4) skreśla się art. 4;

5) w art. 7 w § 1 w pkt 1 na końcu zdania przecinek skreśla się i dodaje wyrazy „oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych,”;

6) w art. 8:

a) w § 1 liczbę „6” zastępuje się liczbą „4”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Członkami Komisji są przedstawiciele Ministra Finansów, Ministra Przekształceń Własnościowych, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Urzędu Antymonopolowego.”,

c) po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. W posiedzeniach Komisji uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele spółek prowadzących giełdy, Krajowego Depozytu, o którym mowa w art. 71, samorządu maklerów i doradców oraz organizacji zrzeszających podmioty prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie i doradcze.”;

7) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. § 1. Decyzje Komisji podpisuje przewodniczący Komisji.

§ 2. W sprawach określonych w art. 52 § 3 oraz wszczęcia postępowania administracyjnego decyzje lub postanowienia może podjąć przewodniczący Komisji. Komisja zatwierdza je na najbliższym posiedzeniu.”;

8) w art. 10 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. Członkowie Komisji, osoby, o których mowa w art. 8 § 5, oraz osoby zatrudnione w urzędzie Komisji, a także pozostające z urzędem Komisji w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, są obowiązani do zachowania tajemnicy obejmującej informacje związane z publicznym obrotem papierami wartościowymi, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes uczestników publicznego obrotu, zwanej dalej „tajemnicą zawodową.”

§ 3. Wielkość środków na wynagrodzenia pracowników urzędu Komisji ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym.”;

9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Organizację Komisji i urzędu oraz sposób podejmowania uchwał określa statut zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.”;

10) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie „Rozdział 3 Działalność maklerska i doradcza”;

11) w art. 14:

a) w § 1:

– po wyrazach „Na listę maklerów” dodaje się wyrazy „lub na listę doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi”,

– w pkt 3 wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem i na końcu zdania dodaje wyrazy „oraz przestępstwa, o których mowa w rozdziale 9,”

– w pkt 4 na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje wyrazy „lub Doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.”;

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1 a. Wpis na listę doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi mogą uzyskać osoby posiadające uprawnienia i wykonujące zawód doradcy w innych państwach, jeżeli ich kwalifikacje stwierdzone przez Komisję dają rękojmię należytego wykonywania zawodu.”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Listy, o których mowa w § 1, prowadzi Komisja.”,

d) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wpisu na listy dokonuje Komisja, na wniosek zainteresowanego, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zdania egzaminu.”,

e) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Listy, skreślenie z list oraz zawieszenie uprawnień, o których mowa w § 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Komisji.”;

12) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. § 1. Przewodniczący Komisji:

1) powołuje Komisję Egzaminacyjną dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Komisję Egzaminacyjną dla Doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi i nadzoruje ich działalność,

2) ustala zakres tematów obowiązujących oraz tryb przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w art. 14 § 1 pkt 4,

3) ustala wysokość opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzeń dla członków Komisji Egzaminacyjnych.

§ 2. Opłaty stanowią dochód środka specjalnego urzędu Komisji z przeznaczeniem w szczególności na upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów wartościowych. Przewodniczący Komisji określa regulamin gospodarowania środkiem specjalnym.”;

13) w art. 16:

a) w §1:

– zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Skreślenie z list, o których mowa w art. 14 § 1, następuje:”;

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na własny wniosek osoby wpisanej na listę,”

– w pkt 2 po wyrazie „maklera” dodaje się wyrazy „lub doradcy,”

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) na skutek śmierci osoby wpisanej na listę.”

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Skreślenie z listy lub zawieszenie uprawnień na okres od trzech do sześciu miesięcy może nastąpić na skutek nienależytego wykonywania zawodu, naruszenia prawa w związku z wykonywaniem zawodu lub naruszenia zasad etyki zawodowej.”,

c) w § 3 skreśla się wyrazy „maklerów” i „maklera” oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Komisja może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonaIności.”,

d) dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu:

„§ 4. Osoba skreślona z listy z przyczyn, o których mowa w § 2, może być wpisana na listę po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 14 § 1 pkt 1–3, oraz po ponownym zdaniu egzaminu, o którym mowa w art. 14 § 1 pkt 4, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia skreślenia. Przepis ten stosuje się także w przypadku wpisu na listę maklerów osoby skreślonej z listy doradców i wpisu na listę doradców osoby skreślonej z listy maklerów.

§ 5. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może, z chwilą wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w § 2, zawiesić uprawnienia maklera lub doradcy do czasu uprawomocnienia się wydanej w sprawie decyzji.”;

14) w art. 17:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Makler obowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 10 § 2.”,

b) dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.”;

15) w art. 18:

a) w § 3:

– w pkt 2 na końcu dodaje się wyrazy „ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,”

– dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności będącej przedmiotem zezwolenia,”

– dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) regulamin prowadzenia rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych,”

– w pkt 11 wyrazy „ostatni bilans” zastępuje się wyrazami „ostatnie sprawozdanie finansowe oraz opinię biegłego rewidenta i raport z badania, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu”,

b) skreśla się § 4,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie obowiązany jest zatrudniać:

1) przy czynnościach, o których mowa w art. 21 § 1 pkt 1 i 2, osoby posiadające uprawnienia maklera,

2) przy czynnościach, o których mowa w art. 21 § 1 pkt 3 i 4, osoby posiadające uprawnienia doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.”;

16) w art. 19 w pkt 6 po wyrazie „techniczne” dodaje się wyrazy „i organizacyjne”;

17) w art. 20 skreśla się wyrazy „we wniosku”;

18) w art. 21:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1,

b) w § 1 w pkt 5 na końcu skreśla się kropkę i dodaje wyrazy „oraz rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,”

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wykonywanie innych czynności w zakresie ustalonym przez Komisję.”,

d) dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może prowadzić działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi nie dopuszczonymi do publicznego obrotu, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję.”;

19) w art. 23 skreśla się oznaczenie § 1 oraz § 2 i 3;

20) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. § 1. Komisja może wydać decyzję o cofnięciu w całości lub w części uprawnień, o zawieszeniu w całości lub części uprawnień lub o nałożeniu kary pieniężnej, albo wydać taką decyzję i nałożyć karę pieniężną, jeżeli podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie:

1) narusza przepisy prawa,

2) nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia,

3) nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy zleceniodawcy.

§ 2. Kara pieniężna, o której mowa w § 1, może być wymierzona do 5.000.000.000 zł.

§ 3. Wydanie decyzji, o których mowa w § 1, następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

§ 4. Decyzje, o których mowa w § 1, ogłasza się w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie oraz w Dzienniku Urzędowym Komisji.”;

21) w art. 26:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1 i po wyrazach „zgodna z” dodaje się wyrazy „prawem oraz z”.

b) dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Na pisemne żądanie upoważnionych przedstawicieli Komisji podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie zobowiązany jest umożliwić sporządzanie kopii dokumentów i nośników informacji, o których mowa w § 1, oraz udzielić wyjaśnień.”;

22) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. §1. Zezwolenie wygasa z mocy prawa z chwilą:

1) otwarcia likwidacji podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie lub przedsiębiorstwa maklerskiego,

2) ogłoszenia upadłości prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie.

§ 2. W toku trwającego postępowania likwidacyjnego i upadłościowego przepis art. 26 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Z chwilą wygaśnięcia zezwolenia z przyczyn, o których mowa w § 1, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie do czasu zakończenia likwidacji lub upadłości może regulować zobowiązania wynikające z dotychczas prowadzonych rachunków klientów, nie może natomiast otwierać nowych rachunków.”;

23) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie nie może na własny rachunek świadczyć usług, których przedmiotem jest obrót papierami wartościowymi emitowanymi przez siebie lub podmiot, z którym pozostaje w stosunku dominacji lub zależności.”;

24) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. § 1. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie obowiązany jest informować Komisję o:

1) wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o zezwolenie na działalność maklerską i dołączonych dokumentach,

2) zmianach stanu zatrudnienia maklerów i doradców,

3) otwarciu lub zniesieniu oddziału,

4) nabyciu akcji zapewniających prawo do ponad 5% głosów w jakiejkolwiek innej spółce.

§ 2. Zmiany w regulaminie prowadzenia rachunków mogą być dokonywane za zgodą Komisji.

§ 3. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie obowiązany jest dostarczać inne informacje, dotyczące jego działalności i sytuacji finansowej, których zakres i terminy dostarczania przewodniczący Komisji określi w drodze zarządzenia.”;

25) w art. 32:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przewodniczący Komisji określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasady prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz tryb postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.”,

b) dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przewodniczący Komisji określi, w drodze zarządzenia, minimalną wartość środków własnych w zależności od zakresu zezwolenia oraz rozmiarów działalności podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, a także maksymalną wysokość kredytów, o których mowa w art. 18 § 3 pkt 6.”;

26) w art. 33 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Prowadzenie działalności doradczej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, polegającej na odpłatnym udzielaniu porad finansowych w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi lub zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, może odbywać się w ramach przedsiębiorstwa maklerskiego, w ramach odrębnego przedsiębiorstwa doradczego lub towarzystwa funduszy powierniczych.

§ 2. Do przedsiębiorstwa doradczego przepisy dotyczące przedsiębiorstwa maklerskiego stosuje się odpowiednio.”;

27) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie i doradcze, w liczbie nie mniejszej niż 10, mogą tworzyć izbę gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.”;

28) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 4 Samorząd maklerów i doradców”;

29) w art. 34:

a) w § 1 po wyrazie „Wartościowych” dodaje się wyrazy „i Doradców w Zakresie Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi”, a po wyrazie „maklerów” dodaje się wyrazy „i doradców”,

b) w § 2 po wyrazie „maklerów” skreśla się kropkę i dodaje wyrazy „lub doradców.”;

30) w art. 35 po wyrazie „Wartościowych” dodaje się wyrazy „i Doradców w Zakresie Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi”;

31) w art. 36, 37, 41, 42, 46 i 48 po wyrazach „maklerów” dodaje się wyrazy „i doradców”, po wyrazach „maklerzy” dodaje się wyrazy „i doradcy”, po wyrazach „maklerskich” dodaje się wyrazy „i doradczych”, po wyrazach „maklera” dodaje się wyrazy „lub doradcy”, po wyrazach „makler” dodaje się wyrazy „lub doradca”, a po wyrazach „maklerowi” dodaje się wyrazy „lub doradcy”;

32) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. § 1. Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu wymaga zgody Komisji.

§ 2. Wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych, emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez te podmioty, nie wymaga zgody Komisji. W takim przypadku emitenci obowiązani są zawiadomić Komisję o emisji tych papierów.

§ 3. Przewodniczący Komisji może określić, w drodze zarządzenia, tryb i warunki wprowadzania do publicznego obrotu szczególnych praw z papierów wartościowych (opcje, transakcje terminowe).

§ 4. Skarb Państwa, zbywając emitowane przez siebie papiery wartościowe w publicznym obrocie pierwotnym, może odstąpić od zasady określonej w art. 1 § 2.”;

33) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. § 1. W celu uzyskania zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu emitent lub wprowadzający papiery wartościowe do publicznego obrotu składa do Komisji, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, wniosek zawierający:

1) określenie nazwy (firmy) i siedziby emitenta,

2) podstawowe dane o wprowadzanych do publicznego obrotu papierach wartościowych, a w szczególności określenie ich rodzaju, wartości nominalnej, liczby oraz przewidywanej daty sprzedaży,

3) oznaczenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, oferującego w obrocie papiery wartościowe będące przedmiotem wniosku.

§ 2. Do wniosku należy dołączyć prospekt emisyjny, zwany dalej „prospektem”, oraz odpowiednio: odpis statutu i uchwałę lub oświadczenie o emisji, a także decyzję właściwego organu emitenta o ubieganiu się o wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu.

§ 3. Emitent lub wprowadzający, chcąc uzyskać zgodę na wprowadzenie papierów wartościowych wyłącznie do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu, zamiast prospektu, o którym mowa w § 2, dołącza do wniosku memorandum informacyjne, zwane dalej „memorandum”. Wniosek, o którym mowa wyżej, może być złożony bez korzystania z pośrednictwa podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie.

§ 4. Uzyskana zgoda na pozagiełdowy wtórny publiczny obrót nie upoważnia do sprzedaży papierów wartościowych w drodze pierwszej oferty publicznej, dla której niezbędne jest spełnienie warunków, o których mowa w § 1 i 2

§ 5. Na potrzeby prospektu emisyjnego i memorandum emisję papierów wartościowych przez podmiot zależny uważa się w rozumieniu ustawy za dokonywaną przez podmiot dominujący.

§ 6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt i memorandum.”;

34) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. § 1. Komisja wyraża zgodę, o której mowa w art. 49, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Komisja wyrażając zgodę może określić, w jakim czasie po opublikowaniu prospektu lub memorandum może być rozpoczęta sprzedaż papierów wartościowych w publicznym obrocie oraz termin ważności prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

§ 2. Emitent lub wprowadzający ma obowiązek, po uzyskaniu zgody Komisji, złożenia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu do depozytu, o którym mowa w art. 71a.

§ 3. Papiery wartościowe złożone do depozytu nie mogą być wycofane, z wyjątkiem przypadków stanowiących podstawę wykreślenia papierów z ewidencji, o której mowa w art. 53.”;

35) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. § 1. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu emitent lub wprowadzający papiery wartościowe do publicznego obrotu ma obowiązek publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich informacji w zakresie ustalonym przez Komisję, a także udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości w miejscach, terminach i ilości określonych przez Komisję.

§ 2. Emitent oraz wprowadzający ma obowiązek niezwłocznie dostarczać Komisji informacje o każdej zmianie danych zawartych w prospekcie, w okresie jego ważności.

§ 3. W razie gdy zmiana danych, o których mowa w § 2, może w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość papieru wartościowego, emitent oraz wprowadzający ma obowiązek przekazać je niezwłocznie do agencji informacyjnej wskazanej przez Komisję, zwanej dalej „agencją informacyjną”, oraz opublikowania ich w dwóch dziennikach ogólnopolskich, w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany lub powzięcia informacji o zmianie przez emitenta lub wprowadzającego.

§ 4. Wszelkie informacje udostępniane do publicznej wiadomości przez emitenta lub wprowadzającego papiery wartościowe do publicznego obrotu nie mogą być sprzeczne z treścią informacji zawartych w prospekcie.”;

36) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. § 1. Po upływie terminu ważności prospektu emitent ma obowiązek przekazywać równocześnie Komisji, spółce prowadzącej giełdę, na której notowane są papiery wartościowe emitenta, oraz agencji informacyjnej informacje o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość papieru wartościowego, w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta.

§ 2. Emitent ma obowiązek przekazywać równocześnie Komisji, spółce prowadzącej giełdę, na której notowane są papiery wartościowe emitenta, oraz agencji informacyjnej informacje bieżące i okresowe, których rodzaj, formę oraz terminy przekazywania przewodniczący Komisji określi w drodze zarządzenia.

§ 3. W przypadku gdy przekazanie informacji mogłoby naruszyć w sposób istotny interes gospodarczy spółki, emitent przekazuje informacje, o których mowa w § 1 i 2, wyłącznie do Komisji z jednoczesnym wnioskiem o zwolnienie go z obowiązku przekazania ich spółce prowadzącej giełdę i agencji informacyjnej. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Komisja przekazuje informacje spółce prowadzącej giełdę i agencji informacyjnej, na koszt emitenta.”;

37) po art. 52 dodaje się art. 52a–52d w brzmieniu:

„Art. 52a. Przed wykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 51 oraz w art. 52, emitent lub wprowadzający może przekazywać te informacje wyłącznie osobom lub podmiotom, które świadczą na ich rzecz usługi w zakresie doradztwa finansowego lub prawnego albo z którymi prowadzi negocjacje, a także w przypadkach gdy obowiązek przekazywania informacji wynika z innych ustaw; osoby te i podmioty obowiązane są zachować poufność tych informacji.

Art. 52b. § 1. Komisja może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, o których mowa w art. 51, w art. 52 oraz w art. 52a, karę pieniężną do wysokości 5.000.000.000 zł lub może uchylić decyzję zawierającą zgodę na wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu, albo uchylić taką decyzję i nałożyć karę pieniężną. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w art. 52 § 1 i 2, Komisja może dodatkowo zobowiązać emitenta do opublikowania informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich.

§ 2. Umowy nabycia papierów wartościowych zawarte przed uprawomocnieniem się decyzji o uchyleniu zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu, o której mowa w § 1, są ważne.

Art. 52c. Przewodniczący Komisji określi, w drodze zarządzenia, zakres obowiązków informacyjnych i publikacyjnych, o których mowa w art. 51–52b, dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do wtórnego publicznego obrotu pozagiełdowego.

Art. 52d. Spółka, której akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i są w publicznym obrocie, zwana dalej „spółką publiczną”, obowiązana jest wprowadzać do publicznego obrotu każdą kolejną emisję, pod rygorem uchylenia zgody Komisji na dopuszczenie jej akcji do publicznego obrotu.”;

38) w art. 54:

a) w § 3:

– w pkt 2 skreśla się wyrazy „chyba że przenoszenie praw następuje w trybie, o którym mowa w art. 1 § 1, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie”,

– dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) przenoszenia praw z papierów wartościowych wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4) przenoszenia praw z papierów wartościowych obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję.”,

b) dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję, zasady, o których mowa w § 1 i 2, mogą nie mieć zastosowania w przypadku przenoszenia praw z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.”;

39) w art. 56 skreśla się oznaczenie § 1 i § 2;

40) w art. 59 skreśla się pkt 3;

41) w art. 60 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) zasady postępowania przy ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.”;

42) po art. 61 dodaje się art. 61a i 61b w brzmieniu:

„Art. 61a. § 1. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstępu do siedziby spółki prowadzącej giełdę i do samego przedsiębiorstwa spółki oraz wglądu do ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji w celu weryfikacji, czy działalność w zakresie prowadzenia giełdy jest zgodna z przepisami prawa. Na pisemne żądanie upoważnionego przedstawiciela Komisji spółka obowiązana jest umożliwić sporządzanie kopii tych dokumentów i nośników informacji oraz udzielić informacji.

§ 2. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, w posiedzeniach rady nadzorczej oraz walnych zgromadzeniach spółki prowadzącej giełdę.

§ 3. Komisja ma prawo zaskarżać uchwały organów, o których mowa w § 2, jeżeli naruszają przepisy prawa lub statutu spółki.

Art. 61b. Osoby należące do statutowych organów spółki prowadzącej giełdę, jak również zatrudnione w spółce, a także pozostające w spółce w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 10 § 2.”;

43) w art. 64 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zakazuje się sztucznego podwyższania i obniżania cen papierów wartościowych oraz porozumień mających na celu sztuczne podwyższanie lub obniżanie cen papierów wartościowych.”;

44) w art. 69:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Papier wartościowy dopuszczony do obrotu na jednej giełdzie może być, za zezwoleniem Komisji, jednocześnie przedmiotem obrotu na innej giełdzie lub we wtórnym pozagiełdowym regulowanym obrocie.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Za zgodą Komisji emitent papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu może zawrzeć umowę, na mocy której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane będą papiery wartościowe w związku z wyemitowanymi przez niego papierami wartościowymi.”;

45) w art. 71 skreśla się oznaczenie §1 oraz skreśla się § 2–5;

46) po art. 71 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Art. 71a. § 1. Tworzy się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w formie spółki akcyjnej, zwanej dalej „Krajowym Depozytem”.

§ 2. Akcje Krajowego Depozytu mogą być wyłącznie imienne. Akcjonariuszom nie przysługuje prawo do dywidendy z akcji.

§ 3. Krajowy Depozyt nie może mieć celu zarobkowego.

§ 4. Akcjonariuszami Krajowego Depozytu mogą być wyłącznie giełdy, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie, towarzystwa funduszy powierniczych. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz banki.

§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Art. 71b. § 1. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstępu do siedziby spółki prowadzącej depozyt i do samego przedsiębiorstwa oraz wglądu do ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji w celu weryfikacji, czy działalność w zakresie prowadzenia depozytu jest zgodna z przepisami prawa. Na pisemne żądanie upoważnionego przedstawiciela Komisji spółka zobowiązana jest umożliwić sporządzanie kopii tych dokumentów i nośników informacji oraz udzielić informacji.

§ 2. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Walnych Zgromadzeniach spółki prowadzącej depozyt.

§ 3. Komisja ma prawo zaskarżać uchwały organów, o których mowa w § 2, jeżeli naruszają przepisy prawa lub statutu spółki albo zostały podjęte niezgodnie z przepisami prawa lub statutu.

Art. 71c. Osoby należące do statutowych organów Krajowego Depozytu, jak również zatrudnione w Krajowym Depozycie, a także pozostające z Krajowym Depozytem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 10 § 2.

Art. 71d. Do. zadań Krajowego Depozytu należy w szszególności:

1) przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych będących w publicznym obrocie,

2) prowadzenie kont depozytowych dla podmiotów uprawnionych do przechowywania w nim papierów wartościowych,

3) rejestracja na kontach depozytowych transakcji między uprawnionymi,

4) nadzór nad zgodnością wielkości emisji z ilością papierów wartościowych w obiegu,

5) obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych,

6) wystawianie świadectw depozytowych,

7) organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji.

Art. 71e. W Krajowym Depozycie tworzy się z wpłat uczestników wspólny fundusz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawartych transakcji.”;

47) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. § 1. Każdy, kto:

1) po nabyciu akcji spółki publicznej osiągnął lub przekroczył 5% lub 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub

2) posiadał przed zbyciem akcje spółki publicznej w ilości zapewniającej mu więcej niż 5% lub 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a po zbyciu stał się posiadaczem akcji w ilości zapewniającej mu odpowiednio mniej niż 5% lub 10% tej ilości głosów,

jest obowiązany w ciągu 7 dni zawiadomić o tym Komisję, Urząd Antymonopolowy oraz spółkę o ilości posiadanych głosów z akcji w wyniku dokonanej transakcji. Do chwili poinformowania o dokonanych transakcjach nie wolno nabywać lub zbywać kolejnych akcji.

§ 2. W przypadku osób posiadających powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy nabycia lub zbycia akcji zmieniającego posiadaną liczbę głosów o 2% lub więcej.

§ 3. Nabycie lub zbycie akcji przez podmiot zależny uważa się za nabycie lub zbycie przez podmiot dominujący.

§ 4. Spółka przekazuje niezwłocznie informacje, o których mowa w § 1 i 2, agencji informacyjnej.

§ 5. Spółka przesyła Komisji listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz, nie później niż w ciągu 14 dni od odbycia walnego zgromadzenia, ogłasza w dzienniku ogólnopolskim listę akcjonariuszy posiadających 5% lub więcej ogólnej liczby głosów, z podaniem liczby głosów posiadanych przez tych akcjonariuszy.”;

48) art. 73 otrzymuje brzmienie:

„Art. 73. § 1. Kto zamierza nabyć akcje w spółce publicznej w ilości zapewniającej mu osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów, jest obowiązany zawiadomić o tym Komisję.

§ 2. Zamiar nabycia akcji przez podmiot zależny uważa się za zamiar nabycia przez podmiot dominujący.

§ 3. Komisja, w ciągu 14 dni od złożenia zawiadomienia, po zasięgnięciu opinii Urzędu Antymonopolowego, może zakazać nabycia akcji, jeżeli spowodowałoby to naruszenie przepisów niniejszej ustawy, ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym albo zagrożony byłby ważny interes państwa lub gospodarki narodowej.

§ 4. W przypadku braku sprzeciwu, Komisja przekazuje agencji informacyjnej informacje o zamiarze nabycia akcji.”;

49) art. 74 otrzymuje brzmienie:

„Art. 74. § 1. Nabycie akcji, dopuszczonych do obrotu publicznego, w ilości 10% lub więcej ogólnej liczby głosów może być dokonane wyłącznie w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zwanego dalej „wezwaniem”.

§ 2. Przewodniczący Komisji określa, w drodze zarządzenia, sposób ogłoszenia wezwania oraz warunki nabywania akcji notowanych na giełdzie.

§ 3. O zamiarze wezwania giełda zawiadamia niezwłocznie Komisję. Do zawiadomienia giełda dołącza zaświadczenie banku lub innej instytucji o złożeniu przez wzywającego do depozytu zabezpieczenia w wysokości 50% wartości zamierzonej transakcji.”;

50) skreśla się art. 75–85;

51) w art. 87 w § 1 liczbę „50” zastępuje się liczbą „33”;

52) rozdział 8 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 8

Fundusze powiernicze

Art. 89. § 1. Fundusze powiernicze, zwane dalej „funduszami”, służą do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych.

§ 2. Funduszami zarządzają towarzystwa funduszy powierniczych, utworzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „towarzystwami”.

§ 3. W sprawach nie uregulowanych w ustawie do towarzystw stosuje się przepisy Kodeksu handlowego.

Art. 90. § 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa towarzystwa może być wyłącznie lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszu oraz zarządzanie jednym lub wieloma funduszami.

§ 2. Towarzystwo jest uprawnione, we własnym imieniu i na wspólny rachunek uczestników funduszu, do dysponowania wszelkimi prawami wchodzącymi w skład funduszu oraz do wykonywania wszelkich uprawnień wynikających z tych praw.

§ 3. Towarzystwo może tworzyć i zarządzać wieloma funduszami.

§ 4. Składniki funduszu nie mogą być przenoszone do innego funduszu.

Art. 91. § 1. Osoba prawna może być jednoosobowym założycielem towarzystwa.

§ 2. Towarzystwo ma obowiązek i wyłączne prawo zamieszczania w firmie spółki wyrazów „towarzystwo funduszy powierniczych”.

Art. 92. §1. Kapitał akcyjny towarzystwa powinien być pokryty w całości wkładami pieniężnymi. Przewodniczący Komisji określi, w drodze zarządzenia, minimalną wielkość kapitału akcyjnego towarzystwa, uwzględniając ilość zarządzanych przez towarzystwo funduszy.

§ 2. Towarzystwo może emitować wyłącznie akcje imienne i nie może dokonać zamiany tych akcji na akcje na okaziciela.

§ 3. Zobowiązania towarzystwa z tytułu zaciągniętych w imieniu własnym i na własny rachunek kredytów i pożyczek nie mogą przekraczać 10% kapitału własnego spółki. Do zadłużenia nie wlicza się wartości zarządzanych funduszy.

§ 4. Zobowiązania towarzystwa z tytułu zaciągniętych na wspólny rachunek uczestników funduszu kredytów i pożyczek nie mogą przekraczać 10% wartości funduszu.

§ 5. W przypadku gdy środki funduszu nie wystarczają na pokrycie zobowiązań zaciągniętych na wspólny rachunek uczestników funduszu, zobowiązania te obciążają towarzystwo.

§ 6. Towarzystwo nie może na własny rachunek i w imieniu własnym nabywać akcji lub udziałów w innych spółkach w ilości powodującej powstanie stosunku jego dominacji.

§ 7. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek ani kredytów, jak również poręczeń i gwarancji.

Art. 93. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej nie może nabywać papierów wartościowych wchodzących w skład funduszu ani też zbywać funduszowi papierów wartościowych.

§ 2. Towarzystwo nie może przeznaczać środków funduszu na:

1) nabycie papierów wartościowych przez siebie emitowanych,

2) nabycie papierów wartościowych emitowanych przez założycieli i akcjonariuszy oraz przez podmioty pozostające z nimi w stosunku dominacji lub zależności.

Art. 94. Członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie za zgodą Komisji.

Art. 95. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, po uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji, szczególne warunki, jakie powinna spełniać rachunkowość towarzystw.

Art. 96. § 1. Towarzystwo prowadzi działalność, o której mowa w art. 90 § 1, za zezwoleniem Komisji.

§ 2. Do wniosku o udzielenie zezwolenia powinny być dołączone:

1) statut,

2) regulaminy funduszy; uchwalone przez założycieli towarzystwa lub walne zgromadzenie,

3) porozumienie z wybranym bankiem-powiernikiem,

4) lista kandydatów na członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej,

5) wskazanie doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, których towarzystwo zamierza zatrudnić.

§ 3. Komisja udzielając zezwolenia zatwierdza jednocześnie statut towarzystwa, regulaminy funduszy i wybór banku-powiernika. Zatwierdzenia wymaga również każda ich zmiana.

§ 4. Towarzystwo ogłasza regulamin w dwóch dziennikach ogólnopolskich przed rozpoczęciem działalności funduszu oraz udostępnia ten regulamin w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa. W tym samym trybie ogłaszana jest każda zmiana regulaminu.

§ 5. Rozszerzenie przedmiotu działalności towarzystwa o zarządzanie nowym funduszem wymaga odrębnego zezwolenia.

Art. 96a. Regulamin określa nazwę oraz cel i zasady funkcjonowania funduszu, a w szczególności:

1) sposób wydawania i umarzania jednostek uczestnictwa,

2) sposób i częstotliwość obliczania wartości netto aktywów funduszu,

3) zasady udostępniania do publicznej wiadomości informacji o stanie funduszu,

4) zasady polityki inwestycyjnej oraz związany z nią stopień ryzyka,

5) zasady dystrybucji lub reinwestowania dochodów funduszu,

6) zasady likwidacji funduszy,

7) zasady ogłaszania informacji, o. których mowa w art. 113a i 113b,

8) wysokość opłat i prowizji.

Art. 97. Towarzystwo powinno działać w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu.

Art. 98. § 1. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstępu do siedziby towarzystwa i banku-powiernika oraz do jednostek zbywających jednostki uczestnictwa oraz wglądu do ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji w celu weryfikacji, czy działalność towarzystwa i banku-powiernika jest zgodna z ustawą i z warunkami określonymi w zezwoleniu. Na pisemny wniosek upoważnionego przedstawiciela Komisji towarzystwo oraz bank-powiernik obowiązane są umożliwić sporządzanie kopii tych dokumentów i nośników informacji oraz udzielić wyjaśnień.

§ 2. W przypadku nieprzestrzegania przez towarzystwo przepisów prawa, statutu oraz regulaminu, niewypełniania warunków określonych w zezwoleniu lub w razie przekroczenia granic zezwolenia, Komisja może wydać decyzję o cofnięciu w całości lub części zezwolenia lub nałożeniu kary pieniężnej do 5.000.000.000 zł albo wydać taką decyzję i nałożyć karę pieniężną.

§ 3. Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia lub nałożeniu kary pieniężnej następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Decyzji tej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

§ 4. W przypadku nieprzestrzegania przez bank-powiernik przepisów prawa, Komisja może nakazać towarzystwu zmianę banku-powiernika. Wybór nowego banku-powiernika wymaga zatwierdzenia Komisji.

Art. 99. Cel, do którego realizacji fundusz został utworzony, nie może być zmieniony.

Art. 100. § 1. Wszelkie dochody funduszu, pomniejszone o statutowe wynagrodzenia towarzystwa, powiększają jego wartość.

§ 2. Statut oraz regulamin funduszu może przewidzieć prawo do pokrywania z funduszu innych kosztów i wydatków towarzystwa.

Art. 101. § 1. Zezwolenie wygasa z mocy prawa:

1) z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa,

2) z chwilą otwarcia likwidacji towarzystwa,

3) po upływie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 2.

§ 2. Towarzystwo może zaprzestać w całości lub w części prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu jedynie przy zachowaniu trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia umów z uczestnikami w przedmiocie zarządzania powierzonymi środkami pieniężnymi. Towarzystwo jest obowiązane powiadomić Komisję o zamiarze zaprzestania działalności iogłosić ten zamiar w dwóch dziennikach ogólnopolskich przed rozpoczęciem okresu wypowiedzenia.

§ 3. Z chwilą wygaśnięcia prawa towarzystwa do zarządzania funduszem, uprawnienia towarzystwa przejmuje, z mocy prawa, bank-powiernik na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Za zgodą Komisji termin ten może zostać przedłużony o dalsze 6 miesięcy.

§ 4. Bank-powiernik jest obowiązany do likwidacji funduszu i rozdzielenia środków funduszu między uczestników proporcjonalnie do posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Bank-powiernik nie może zbywać nowych jednostek uczestnictwa.

§ 5. Bank-powiernik, a także towarzystwo w przypadku, o którym mowa w § 2, może przekazać zarządzanie funduszem innemu towarzystwu za zezwoleniem i na warunkach określonych przez Komisję. Przepisy art. 96 stosuje się odpowiednio.

Art. 102. § 1. Towarzystwo powierza aktywa funduszu do przechowywania bankowi-powiernikowi.

§ 2. Bank-powiernik jest obowiązany w szczególności do:

1) bezpiecznego przechowywania aktywów funduszu,

2) obliczania wartości netto aktywów funduszu zgodnie z prawem i regulaminem funduszu,

3) wykonywania poleceń towarzystwa, chyba że są sprzeczne z prawem lub regulaminem funduszu,

4) zapewnienia, aby transakcje dotyczące aktywów funduszu były rozliczane w terminach zgodnych z regulaminem,

5) zapewnienia, aby ogłaszanie dochodów funduszu następowało zgodnie z prawem i regulaminem funduszu,

6) dokonania likwidacji funduszu i rozdziału uzyskanych środków między uczestników funduszu stosownie do posiadanych jednostek uczestnictwa.

§ 3. Towarzystwo może powierzyć niektóre czynności, o których mowa w § 2, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych.

§ 4. Bank-powiernik nie może być założycielem towarzystwa, nabywcą emitowanych przez towarzystwo papierów wartościowych ani sprawować zarządu spółki.

§ 5. Towarzystwo nie może przeznaczać środków funduszu na nabycie papierów wartościowych emitowanych przez bank, o którym mowa w § 1, lub podmiot pozostający z tym bankiem w stosunku dominacji lub zależności.

Art. 103. Towarzystwo obowiązane jest dostarczać Komisji zbadane sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

Art. 104. Osoby należące do statutowych organów towarzystwa lub banku-powiernika, jak również zatrudnione w towarzystwie lub w banku-powierniku, a także pozostające z towarzystwem lub bankiem-powiernikiem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze obowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 10 § 2.

Art. 105. § 1. Tytułem do udziału w aktywach netto funduszu zgodnie z regulaminem funduszu jest jednostka uczestnictwa.

§ 2. Jednostki uczestnictwa nie mogą być zbywane przez uczestników funduszu i nie podlegają oprocentowaniu. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem dziedziczenia.

Art. 106. § 1. Towarzystwo wydaje uczestnikowi funduszu pisemne świadectwo powierzenia środków, które powinno określać:

1) datę wydania świadectwa,

2) nazwę funduszu,

3) liczbę nabytych jednostek uczestnictwa w funduszu i ich wartość.

§ 2. Wydanie świadectwa podlega rejestracji przez towarzystwo.

§ 3. Jednostki uczestnictwa są zbywane uczestnikom funduszu za pośrednictwem podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, a za pośrednictwem innych podmiotów, za zgodą Komisji, jeżeli dają rękojmię należytego wykonywania tych czynności.

Art. 107. § 1. Towarzystwo jest obowiązane wypłacać w zamian za umorzenie jednostek uczestnictwa kwotę stanowiącą równowartość odpowiedniej części netto aktywów funduszu w najbliższym, po otrzymaniu zgłoszenia, terminie wyceny netto aktywów funduszu.

§ 2. Wypłaty następują w terminach określonych przez towarzystwo, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 3. Pierwsza wypłata następuje nie później niż 6 miesięcy od daty utworzenia funduszu.

Art. 108. Towarzystwo może wypłacać kwoty, stanowiące dochody powiększające wartość funduszu bez konieczności umorzenia jednostek uczestnictwa, na warunkach określonych w regulaminie funduszu.

Art. 109. Towarzystwo jest obowiązane zbywać bez ograniczeń jednostki uczestnictwa po cenie wynikającej z wartości netto aktywów funduszu w dniu wydania, proporcjonalnie do ogólnej liczby istniejących jednostek uczestnictwa w funduszu.

Art. 110. Towarzystwo może pobierać opłatę przy zbywaniu lub umarzaniu jednostek uczestnictwa na zasadach określonych w statucie.

Art. 111. § 1. Co najmniej 90% wartości środków funduszu powinno być lokowane w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

§ 2. Do 10% wartości środków funduszu może być lokowane w innych papierach wartościowych, pod warunkiem możliwości ustalenia ich ceny z częstotliwością nie mniejszą niż jest to konieczne do obliczania wartości netto aktywów funduszu.

Art. 112. § 1. Nie więcej niż 5% wartości środków funduszu może być lokowane w papierach wartościowych jednego emitenta.

§ 2. W przypadku gdy środki funduszu są lokowane w różnego rodzaju papierach wartościowych tego samego emitenta, łączna wartość papierów tego emitenta nie może przekraczać 10% wartości środków funduszu.

§ 3. Ograniczenia, o których mowa w § 1 i 2, nie dotyczą papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

§ 4. W przypadku gdy towarzystwo ulokowało środki funduszu w akcje jednego emitenta w ilości powodującej osiągnięcie więcej niż 10% głosów, na walnym zgromadzeniu prawo głosu wykonuje jedynie z akcji zapewniających 10% głosów.

§ 5. W przypadku naruszenia zasad określonych w § 1 i 2 oraz w art. 92 § 3 i 4 i art. 111, towarzystwo obowiązane jest w ciągu sześciu miesięcy doprowadzić stan lokat i zobowiązań do stanu zgodnego z tymi zasadami.

§ 6. Czynność prawna dokonana z naruszeniem przepisów § 1 i 2 oraz art. 111 jest ważna.

Art. 113. Przeciętny stan środków płynnych w ciągu miesiąca nie może stanowić mniej niż 10% wartości środków funduszu.

Art. 113a. § 1. Towarzystwo jest obowiązane co najmniej raz w roku obrachunkowym ogłaszać w piśmie przeznaczonym do publikacji sprawozdań finansowych oraz w jednym dzienniku ogólnopolskim osobne sprawozdanie o stanie każdego funduszu.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać dane niezbędne inwestorowi do właściwej oceny stanu funduszu i zmiany jego wartości w roku obrachunkowym, a w szczególności:

1) wyliczenie wchodzących w skład funduszu papierów wartościowych i przysługujących z tytułu ich posiadania praw poboru,

2) cenę nabycia, liczbę i wartość rynkową tych papierów,

3) stan pozostałych aktywów oraz pasywa funduszu,

4) zmianę stanu ilości jednostek uczestnictwa oraz zmianę wartości netto aktywów na jedną jednostkę uczestnictwa.

§ 3. Przewodniczący Komisji może, w drodze zarządzenia, określić zakres, tryb, częstotliwość ogłaszania sprawozdań i innych informacji dotyczących towarzystw i funduszy.

Art. 113b. Towarzystwo, nie rzadziej niż raz w miesiącu, przedstawia do publicznej wiadomości informacje o stanie funduszy. Informacje te powinny zawierać przynajmniej wartość netto aktywów funduszu i wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i określać stopę zmiany tych wartości w ciągu ostatniego miesiąca.”;

53) art. 114 otrzymuje brzmienie:

„Art. 114. § 1. Emitent oraz wprowadzający papiery wartościowe do publicznego obrotu odpowiadają za szkodę wyrządzoną wskutek wady papieru wartościowego, chyba że ani oni, ani osoby, za które odpowiadają, nie ponoszą winy.

§ 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek podania nieprawdziwej lub przemilczenia informacji, która powinna być zawarta w dokumentach związanych z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu, a także informacji, o której mowa w art. 51, ponosi emitent, wprowadzający, jak również osoby, które opublikowaną informację sporządziły lub w jej sporządzeniu brały udział, chyba że ani oni, ani osoby, za które od powiadają, nie ponoszą winy.

§ 3. Odpowiedzialność, o której mowa w § 2, ponoszą również osoby, które wykorzystują w swojej działalności gospodarczej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi informacje, o których mowa w § 2, chyba że nie-prawdziwość lub przemilczenie informacji nie była i nie mogła być im znana.

§ 4. Odpowiedzialność osób określonych w § 1–3 jest solidarna, nie można jej ograniczyć lub wyłączyć z góry.

§ 5. Emitent odpowiada za szkodę wyrządzoną wskutek podania nieprawdziwej lub przemilczenia prawdziwej informacji, o której mowa w art. 52.”;

54) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117. §1. Kto proponuje publicznie, w sposób, o którym mowa w art. 1 § 1, nabycie papierów wartościowych bez wymaganej zgody, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 lub grzywny do 10.000.000.000 zł albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.”;

55) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. § 1. Kto będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie lub inne informacje związane z wprowadzaniem papierów do publicznego obrotu lub informacje, o których mowa w art. 51 i 52, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 i grzywny do 50.000.000.000 zł.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.”;

56) art. 119 otrzymuje brzmienie:

„Art. 119. § 1. Kto będąc obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej ujawnia lub wykorzystuje w obrocie papierami wartościowymi informacje stanowiące tajemnicę zawodową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i grzywny do 10.000.000.000 zł.

§ 2. Tajemnica zawodowa obejmuje informacje związane z publicznym obrotem papierami wartościowymi, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes uczestników publicznego obrotu.”;

57) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:

„Art. 119a. § 1. Kto będąc obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji poufnej ujawnia ją w obrocie papierami wartościowymi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i grzywny do 10.000.000.000 zł.

§ 2. Kto w obrocie papierami wartościowymi wykorzystuje informację poufną, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 i grzywny do 50.000.000.000 zł.

§ 3. Informacją poufną, w rozumieniu ustawy, jest informacja dotycząca emitenta lub papieru wartościowego, która nie została podana do publicznej wiadomości, a która po ujawnieniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę papieru wartościowego.”;

58) art. 119a otrzymuje oznaczenie art. 119b oraz brzmienie:

„Art. 119b. § 1. Kto sam lub w porozumieniu powoduje sztuczne podwyższenie lub obniżenie ceny papierów wartościowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i grzywny do 50.000.000.000 zł.

§ 2. Kto wchodzi w porozumienie, o którym mowa w art.: 64 § 3, podlega karze grzywny do 50.000.000.000 zł.”;

59) art. 120 otrzymuje brzmienie:

„Art. 120. Kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi lub działalność, o której mowa w rozdziale 8, podlega karze grzywny do 50.000.000.000 zł.”;

60) skreśla się art. 121;

61) art. 122 otrzymuje brzmienie:

„Art. 122. § 1. Kto nie dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w art. 72 § 1, 2, 4 i 5, a także nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 73 § 1 i art. 87, podlega karze grzywny do 10.000.000.000 zł.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 29 § 1, posiada akcje lub udział w więcej niż jednej spółce prowadzącej działalność maklerską.

§ 3. Tej samej karze podlega ten, kto dopuszcza się czynu określonego w § 2, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.”

Art. 2.

§ 1. W terminie do 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister Przekształceń Własnościowych i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie utworzą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w formie spółki akcyjnej.

§ 2. Spółka, o której mowa w § 1, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Z chwilą zarejestrowania spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprzestaje prowadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

§ 3. Z chwilą utworzenia Krajowego Depozytu przestaje istnieć fundusz, o którym mowa w art. 65, a środki na nim zgromadzone zostają przekazane na fundusz, o którym mowa w art. 71e.

Art. 3.

W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 oraz z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 skreśla się ust. 2;

2) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. 1. Akcje spółki, o której mowa w art. 11, mogą być tylko akcjami imiennymi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy akcji wprowadzonych do publicznego obrotu za zgodą Komisji Papierów Wartościowych.

3. W przypadku uchylenia decyzji zawierającej zgodę, o której mowa w ust. 2, spółka obowiązana jest, w ciągu 3 miesięcy od dnia uchylenia decyzji, dokonać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. W okresie od uchylenia decyzji do dokonania zamiany nie można przenosić praw z akcji na okaziciela.”

Art. 4.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 111, poz. 480 iz 1992 r. Nr 21, poz. 85) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady sporządzania i badania sprawozdań finansowych spółek, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie.”

Art. 5.

Prezes Rady Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »