reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 8 czerwca 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

Na podstawie art. 208 § 3 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych (Dz. U. Nr 58, poz. 341 i z 1992 r. Nr 2, poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, laboratoriów i zakładów doświadczalnych oraz produkcji próbnej i doświadczalnej.”;

2) w § 2:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisy rozporządzenia stosuje się jednak do maszyn i urządzeń technicznych oraz do wyposażenia wszystkich obiektów, w których wytwarza się, przetwarza, obrabia, magazynuje lub transportuje materiały wybuchowe oraz przedmioty wypełnione tymi materiałami, niezależnie od czasu wybudowania tych obiektów.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy materiał wybuchowy produkowany przemysłowo lub stosowany w produkcji podlega ocenie pod względem bezpieczeństwa. Oceny dokonuje jednostka organizacyjna upoważniona przez Ministra Przemysłu i Handlu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykaz materiałów wybuchowych poddanych ocenie sporządza i uzupełnia na bieżąco jednostka organizacyjna upoważniona przez Ministra Przemysłu i Handlu.”;

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na obszarze strefy ochronnej zabrania się:

1) przechowywania i gromadzenia materiałów wybuchowych, łatwo zapalnych i palnych,

2) wykonywania jakichkolwiek prac mogących zainicjować wybuch lub zapalenie, z wyjątkiem prac związanych z funkcjonowaniem obiektu,

3) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi nie posiadającymi budowy przeciwwybuchowej,

4) przebywania osób nie związanych z realizacją zadań wynikających z funkcji obiektu.”;

5) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urządzenia elektryczne oraz osprzęt i instalacje w obiektach zagrożonych wybuchem, zaliczonych do kategorii MW1 i MW2, oprócz spełnienia wymagań określonych odrębnymi przepisami, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed przenikaniem do nich wody oraz być odporne na elektryczne, termiczne i mechaniczne wpływy otoczenia, w szczególności ich budowa powinna zapewnić jak najmniejsze odkładanie się na ich powierzchni pyłu i łatwość oczyszczania; ponadto urządzenia te powinny być skutecznie chronione przed przeciążeniem i niedopuszczalnym nagrzaniem,

2) przy materiałach wybuchowych o temperaturze pobudzenia poniżej 473°K (o współczynniku wrażliwości ze znakiem „T”) temperatura obudowy urządzeń elektrycznych powinna być co najmniej o 50°K niższa od temperatury pobudzenia, nie wyższa jednak od 393°K,

3) w obiektach kategorii MW1 używanie silników elektrycznych przenośnych jest zabronione,

4) oprawy oświetleniowe w obiektach kategorii MW1 powinny mieć stopień ochrony zgodny z Polską Normą, co najmniej IP 54,

5) urządzeń rozdzielczych prądu elektrycznego, wyłączników głównych, łączników silnoprądowych, bezpieczników, muf kablowych oraz gniazd wtykowych nie należy instalować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub spaleniem materiału wybuchowego,

6) obwody aparatury kontrolno-pomiarowej, łączności, sygnalizacji pożarowej i innej sygnalizacji oraz sterowania powinny być zabezpieczone przed iskrzeniem,

7) kable i przewody elektryczne powinny być odporne na przewidywane mechaniczne, chemiczne i termiczne wpływy otoczenia; zewnętrzne ich powłoki i otuliny powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych, chyba że są w inny sposób chronione przed zapaleniem; przejścia kabli przez ściany powinny być szczelne.”;

b) skreśla się ust. 3;

6) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyloty przejść w wałach ziemnych lub pod wałami ziemnymi wychodzące na drogi transportowe lub inne budynki powinny być osłonięte wałami ziemnymi.”;

7) w § 13:

a) w ust. 4 wyraz „przenikaniem” zastępuje się wyrazem „działaniem” i dodaje się na końcu wyrazy „na materiał wybuchowy.”,

b) skreśla się ust. 8–10;

8) w § 15 w ust. 2 skreśla się wyraz „najnowocześniejsze”;

9) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powierzchnie dróg, placów manewrowych i chodników dla pieszych powinny być równe i twarde.”;

10) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiałów wybuchowych o wadze z opakowaniem nie większej niż 25 kg, a przy pracach załadunkowych i wyładunkowych – o wadze z opakowaniem nie większej niż 30 kg.”;

11) w § 23 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

12) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. 1. Obiekty, w których wykonuje się operacje technologiczne grożące zapaleniem się znajdujących się w nich materiałów wybuchowych, powinny być wyposażone w stałe instalacje gaśnicze.

2. Instalacje gaśnicze powinny być uruchamiane zarówno automatycznie, jak i ręcznie, co najmniej z dwóch punktów, z których jeden powinien znajdować się przy wejściu do obiektu, a pozostałe – przy drogach prowadzących do obiektu. Punkty ręcznego uruchamiania instalacji gaśniczej powinny być oznakowane.

3. W przypadku całodobowej obecności obsługi w obiekcie, dopuszcza się ręczne uruchamianie instalacji gaśniczej. W takim przypadku punkty uruchamiania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ust. 2. Ponadto co najmniej jeden punkt powinien znajdować się na stanowisku pracy.

4. Stosowanie instalacji zraszaczowej lub tryskaczowej, jako stałej instalacji gaśniczej, jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wymogu intensywności zraszania co najmniej 25 dm3/m2/min.”;

13) w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kanały ściekowe, którymi są odprowadzane ścieki, powinny być dostępne do oczyszczania, naprawy i wymiany na całej długości i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.”;

14) w załączniku do rozporządzenia w części II w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przy odległości powyżej 80 m do 500 m:

Ld = 3,639 • Pf-1 • G0,63 + 27,1”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Przemysłu i Handlu: K. Ścierski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama