| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 kwietnia 1997 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie prac Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Edukacji Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 kwietnia 1997 r. (poz. 249)

STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

§ 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Minister kieruje Ministerstwem przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, wymienionych w § 5 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Minister, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, a także innych pracowników Ministerstwa, do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 4. Minister może tworzyć komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, zakres zadań, skład i tryb pracy tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.

§ 5. 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Dyrektora Generalnego,

3) Departament Analiz i Prognoz Edukacyjnych,

4) Departament Kształcenia Ogólnego i Nadzoru Pedagogicznego,

5) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

6) Departament Opieki, Wychowania i Młodzieży,

7) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

8) Departament Prawny,

9) Departament Ekonomiki Edukacji,

10) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji,

11) Biuro Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

12) Biuro Administracyjno-Gospodarcze.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Ministerstwa określa regulamin organizacyjny nadany przez Ministra, na wniosek Dyrektora Generalnego, z tym że w Biurze Dyrektora Generalnego tworzy się Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Wydział Spraw Obronnych, w Departamencie Analiz i Prognoz Edukacyjnych – Wydział Informacji i Informatyki, a w Biurze Administracyjno-Gospodarczym – Wydział Zamówień Publicznych.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa rozstrzyga Minister.

§ 6. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 35 ustawy.

§ 7. 1. W Ministerstwie działa, jako jednostka wyodrębniona, Gospodarstwo Pomocnicze.

2. Nadzór zwierzchni nad Gospodarstwem Pomocniczym sprawuje Dyrektor Generalny.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy Gospodarstwa Pomocniczego określają odrębne przepisy oraz regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego.

§ 8. 1. Minister nadzoruje jednostki organizacyjne, których wykaz stanowi załącznik do statutu.

2. Minister aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Załącznik do statutu Ministerstwa Edukacji Narodowej

WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ:

1) uniwersytety państwowe,

2) politechniki i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

3) akademie ekonomiczne oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

4) akademie rolnicze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach,

5) wyższe szkoły pedagogiczne i Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,

6) akademie teologiczne,

7) wyższe szkoły niepaństwowe,

8) Akademickie Centrum Komputerowe „CYFRONET” w Krakowie,

9) Biuro Kształcenia Zagranicznego w Warszawie,

10) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej „COBRABiD” w Warszawie,

11) Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,

12) Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie,

13) Centrum Obliczeniowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,

14) Dom Pracy Twórczej w Ustroniu,

15) Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie,

16) Kolegia Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych,

17) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie – w likwidacji,

18) Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej w Warszawie,

19) Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie,

20) Stołówki i Bufety Studenckie w Warszawie,

21) Osiedle Mieszkaniowe „Przyjaźń” w Warszawie,

22) zarządy inwestycji szkół wyższych,

23) Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Przebywających Czasowo za Granicą w Warszawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »