reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 lipca 1999 r.

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Działania i czynności w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także działania systemowe w zakresie organizacji ruchu na drogach, zwanego dalej „ruchem”, dotyczące w szczególności:

1) ustalania granic obszarów zabudowanych,

2) ustalania granic stref zamieszkania,

3) ustalania zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu,

4) wyznaczania miejsc i warunków postoju lub zatrzymania pojazdów komunikacji publicznej,

5) wyznaczania miejsc i określenia sposobów oraz warunków parkowania pojazdów,

6) wyznaczania przejść dla pieszych i ciągów pieszych,

7) ustalania oznakowania drogowskazowego,

podejmowane są na podstawie opracowanego przez inwestora lub zarząd drogi projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacji, zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem.

2. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1) plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg będących przedmiotem projektu,

2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu; w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali,

3) profil podłużny drogi – w przypadku występowania na drodze pochyleń podłużnych większych niż 5%,

4) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,

5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu, istniejące lub prognozowane natężenie ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach, oraz uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu, planowany termin jej wprowadzenia, a dla czasowej organizacji ruchu – termin wprowadzenia projektowanej oraz przywrócenia pierwotnej organizacji ruchu.

3. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.

§ 2.
1. Projekt organizacji ruchu lub zmian tej organizacji zatwierdza, z zastrzeżeniem ust. 2, organ zarządzający ruchem właściwy dla kategorii drogi po zasięgnięciu opinii:

1) komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej albo komendanta powiatowego Policji – w przypadku pozostałych dróg publicznych,

2) organu zarządzającego ruchem na drogach krzyżujących się z drogą, której dotyczy projekt,

3) zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

2. Na skrzyżowaniu dróg różnych kategorii organizację ruchu zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w ust. 1.

3. Przedstawiony projekt organizacji ruchu może zostać zatwierdzony bez zmian, ze zmianami lub odrzucony w całości. Organ zarządzający ruchem może odmówić zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w przypadku:

1) uchybień formalnych w przedstawionej dokumentacji,

2) niezgodności projektu z przepisami szczegółowymi dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) uzasadnionego merytorycznie stwierdzenia nieefektywności przedstawionej organizacji ruchu.

4. Organ zarządzający ruchem określa termin ważności zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

5. Organ zarządzający ruchem po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przesyła go wnioskodawcy, zatrzymując jeden egzemplarz.

§ 3.
Organizację ruchu wynikającą z wybudowania lub zmodernizowania drogi wprowadza zarząd drogi na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu stanowiącego integralną część dokumentacji technicznej budowy lub modernizacji drogi.
§ 4.
Organizację ruchu w okresie prowadzenia robót w pasie drogowym lub czynności wymagających zajęcia pasa drogowego wprowadza jednostka prowadząca roboty na podstawie projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego w trybie określonym w § 2 ust. 1 i 2; w przypadku robót modernizacyjno-utrzymaniowych trwających nie dłużej niż 6 godzin i nie wymagających całkowitego zamknięcia jezdni, jednostka prowadząca roboty zgłasza do organu zarządzającego ruchem uzgodniony z zarządem drogi i właściwym komendantem Policji sposób zabezpieczenia i oznakowania tych robót, podając datę i czas ich wykonywania.
§ 5.
1. Jeżeli ruch drogowy wywołuje zmianę stanu technicznego drogi w stopniu mogącym zagrozić trwałości konstrukcji drogi lub bezpieczeństwu ruchu, stosuje się następujący tryb postępowania:

1) zarząd drogi wprowadza ograniczenie ruchu lub zamyka drogę dla ruchu i wyznacza objazdy, kierując się zasadą minimalizacji negatywnego wpływu wprowadzanych zmian na sprawność i ekonomikę ruchu, w szczególności pasażerskiej komunikacji autobusowej,

2) zarząd drogi powiadamia o zmianach, o których mowa w pkt 1, organy zarządzające ruchem oraz zarządy dróg, na których nastąpiły zmiany w organizacji ruchu, przedstawiając szkic sytuacyjny z zaznaczeniem na nim:

a) odcinka drogi o ograniczonym lub zamkniętym ruchu,

b) zmienionej organizacji ruchu,

c) daty wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu oraz przewidywanej daty przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu,

3) organ zarządzający ruchem może skorygować wprowadzone przez zarząd drogi zmiany, pod warunkiem że nie spowoduje to pogorszenia stanu technicznego drogi.

2. W przypadku awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w której wyniku pogorszył się stan techniczny drogi, oraz w innych przypadkach, gdy można przewidzieć pogorszenie się tego stanu, zarząd drogi wprowadza ograniczenia ruchu lub zamyka drogę dla ruchu oraz wyznacza niezbędne w związku z tym objazdy tymczasowe, zgodnie z trybem określonym w ust. 1 pkt 1–3.

§ 6.
1. Jeżeli z analizy bezpieczeństwa i warunków ruchu lub z analizy otrzymanych wniosków wynika celowość wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem:

1) opracowuje lub zleca opracowanie projektu organizacji ruchu,

2) zatwierdza projekt organizacji ruchu w trybie określonym w § 2 ust. 1,

3) przekazuje zarządowi drogi zatwierdzony projekt organizacji ruchu do realizacji.

2. Zarząd drogi informuje organ zarządzający ruchem o możliwym terminie realizacji projektu.

§ 7.
Jednostka wprowadzająca organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz komendanta wojewódzkiego Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, wynikającej z wybudowania lub modernizacji drogi, lub zmianie organizacji ruchu w związku z wykonywaniem robót albo czynności na drodze, co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 8.
1. Zadania techniczne związane z organizacją ruchu na drogach, polegające w szczególności na umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonuje zarząd drogi na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nie dotyczy to następujących znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

1) znaków B-32 „stój”, G-2 „sieć pod napięciem”, G-3 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym”, G-4 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym”, a także urządzeń zabezpieczających i urządzeń kolejowej sygnalizacji świetlnej, które umieszczają i utrzymują kolejowe jednostki organizacyjne,

2) wyizolowanych funkcjonalnie od ruchu kołowego urządzeń tramwajowej sygnalizacji świetlnej, które utrzymują właściwe przedsiębiorstwa komunikacyjne,

3) znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosowanych w związku z robotami lub czynnościami na drodze lub przy drodze, prowadzonymi przez inne niż zarządy dróg jednostki organizacyjne, które wymienione znaki i urządzenia umieszczają i utrzymują.

2. Znaki oznaczające przystanki autobusowe, trolejbusowe i tramwajowe umieszczają i utrzymują przedsiębiorstwa komunikacyjne korzystające z przystanków lub zarząd drogi na ich koszt.

3. Znaki informacyjne oznaczające obiekty obsługi podróżnych oraz znaki informacyjne o stacjach radiowych umieszcza i utrzymuje zarząd drogi na koszt wnioskodawcy lub wnioskodawca w uzgodnieniu z zarządem drogi.

§ 9.
1. Organ zarządzający ruchem sprawuje na obszarze swojego działania nadzór w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drodze.

2. W ramach sprawowanego nadzoru organ zarządzający ruchem może żądać w szczególności:

1) wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

2) naprawy wadliwie działających urządzeń sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej,

3) umieszczenia znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscach zgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

§ 10.
1. Organ zarządzający ruchem prowadzi ewidencję zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian.

2. Do ewidencji wpisuje się:

1) numer kolejny projektu,

2) numer drogi i jej kilometraż lub nazwę ulicy,

3) jednostkę składającą projekt organizacji ruchu,

4) charakter organizacji ruchu (stała, czasowa),

5) przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu,

6) datę przywrócenia pierwotnej organizacji ruchu.

§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 97, poz. 485 i z 1995 r. Nr 2, poz. 11).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama