reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 12 sierpnia 1999 r.

w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dla umożliwienia spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zakłada się i prowadzi przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej szkoły, szkolne punkty konsultacyjne oraz zespoły tych szkół, zwane dalej „szkołami”, prowadzące kształcenie w zakresie sześcioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

2. Dzieci, o których mowa w ust. 1, spełniają obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki przez:

1) uczęszczanie do szkoły realizującej ramowy plan nauczania,

2) uczestniczenie w kształceniu na odległość, obejmującym realizację ramowego planu nauczania,

3) uczęszczanie do szkoły kraju, w którym przebywają.

§ 2.
1. Kształcenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, organizuje i koordynuje Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem”.

3. Organizację i szczegółowe zadania Zespołu określa statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Szkołę zakłada, przekształca i likwiduje minister na wniosek kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

2. Szkoła działa na podstawie statutu przygotowanego przez radę pedagogiczną i uchwalonego przez radę szkoły, a w razie jej niepowołania – przez radę pedagogiczną, zgodnie z ramowym statutem szkoły publicznej.

3. Uchwalony statut szkoły przesyła się kierownikowi placówki dyplomatycznej lub konsularnej do wiadomości, a dyrektorowi Zespołu – w celu sprawdzenia jego zgodności z prawem.

§ 4.
1. Szkoły realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz:

1) ramowy plan nauczania ustalony dla danego typu szkoły w odrębnych przepisach,

2) uzupełniający plan nauczania, o którym mowa w ust. 4, dla uczniów uczęszczających do szkół kraju, w którym czasowo przebywają.

2. Szkoły realizujące ramowy plan nauczania zobowiązane są do prowadzenia zajęć edukacyjnych co najmniej przez cztery dni w tygodniu.

3. Uzupełniające plany nauczania realizuje się w szkołach przez jeden lub dwa dni w tygodniu.

4. Ustala się uzupełniające plany nauczania:

1) sześcioletniej szkoły podstawowej – I etap edukacyjny:

Zajęcia edukacyjne zintegrowane obejmujące

Tygodniowa liczba godzin w klasie

I

II

III

Treści z zakresu kultury i języka polskiego

6

6

6

Treści z zakresu matematyki*)

1

1

1

 

*) Realizacja w przypadku różnic programowych.

2) sześcioletniej szkoły podstawowej – II etap edukacyjny:

Zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin w klasie

IV

V

VI

Język polski
Historia Polski

6

6

6

Wybrane zagadnienia z przyrody i geografii Polski

1*)

 

Matematyka* *)

1

1

1

 

*) Przedmiot może być prowadzony w klasie IV lub V.

* *) Przedmiot realizowany w przypadku różnic programowych.

3) klasa VIII dotychczasowej ośmioletniej szkoły podstawowej:

Zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin

Język polski

4

Historia Polski

1

Geografia Polski

1

Matematyka)

1

 

*) Przedmiot realizowany w przypadku różnic programowych.

4) gimnazjum:

Zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin w klasie

I

II

III

Język polski

4

4

4

Historia Polski
Geografia Polski
Wychowanie obywatelskie

2

2

2

Matematyka*)

1

1

1

 

*) Przedmiot realizowany w przypadku różnic programowych.

5) liceum ogólnokształcące:

Zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin w klasie

I

II

III

IV

Język polski

4

4

4

4

Historia Polski

1

1

1

1

Geografia Polski

1

Matematyka*)

1

1

1

1

 

*) Przedmiot realizowany w przypadku różnic programowych.

5. W przypadkach uzasadnionych względami kadrowymi lub lokalowymi szkoła realizująca ramowy plan nauczania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za zgodą dyrektora Zespołu może odstąpić od nauczania techniki, plastyki, muzyki, obrony cywilnej i wychowania fizycznego.

§ 5.
1. Szkoły mogą prowadzić kształcenie na odległość koordynowane przez Zespół. Na zajęcia edukacyjne (konsultacje) prowadzone w tym systemie szkoła może przeznaczyć miesięcznie:

1) do 5 godzin lekcyjnych – na język polski,

2) do 3 godzin lekcyjnych – na każdy z pozostałych przedmiotów.

2. Uczniowie uczestniczący w kształceniu na odległość zobowiązani są do przygotowywania prac kontrolnych z każdego przedmiotu ujętego w ramowym planie nauczania dla danej klasy, w ilości i terminach określonych przez dyrektora Zespołu w organizacji roku szkolnego.

3. Uczniowie uczestniczący w kształceniu na odległość mogą przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych na każdym etapie kształcenia oraz do egzaminu maturalnego, przeprowadzanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6.
1. Do szkół przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

2. Do szkół mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego nie będących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła ma wolne miejsca do nauki oraz odpowiednie warunki kadrowe i finansowe.

§ 7.
Nauczanie dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą i dzieci osób pochodzenia polskiego nie będących obywatelami polskimi jest nieodpłatne.
§ 8.
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone oddzielnie dla każdej klasy, jeżeli w klasie jest co najmniej trzech uczniów. Jeżeli w danej klasie jest mniej niż trzech uczniów, zajęcia edukacyjne należy organizować w systemie klas łączonych lub w systemie kształcenia na odległość.
§ 9.
Uczniowie i absolwenci szkół otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 10.
Szkoły są obowiązane zorganizować i prowadzić księgozbiór biblioteczny wspomagający realizację programów nauczania oraz samokształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli.
§ 11.
1. Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje minister, według zasad określonych odrębnymi przepisami.

2. Nadzór nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Zespołu we współpracy z kierownikiem właściwej placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

§ 12.
1. Szkołą kieruje dyrektor, a szkolnym punktem konsultacyjnym – kierownik.

2. Minister, na wniosek dyrektora Zespołu, ustala szkoły, do których dyrektorów oraz nauczycieli kieruje się z kraju.

3. Minister powierza stanowisko dyrektora Zespołu i stanowiska dyrektorów szkół, a także odwołuje z tych stanowisk.

4. Kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, o których mowa w ust. 2, wyłania się w drodze konkursu przeprowadzanego przez komisję konkursową powoływaną przez ministra.

5. Stanowiska kierowników szkolnych punktów konsultacyjnych powierza i z tych stanowisk odwołuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

6. Kwalifikacje wymagane od dyrektorów szkół określają odrębne przepisy.

7. Osoby, którym ma być powierzone stanowisko dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 2, zatrudnia minister na podstawie umowy o pracę na czas określony równy okresowi powierzenia.

8. Jeżeli w danym kraju funkcjonuje więcej niż jedna szkoła, dyrektor Zespołu może powierzyć dyrektorowi jednej ze szkół nadzorowanie i koordynowanie pracy pozostałych szkół.

9. Nauczycieli szkół, którzy nie zostali skierowani z kraju, zatrudniają dyrektorzy szkół lub kierownicy szkolnych punktów konsultacyjnych, na podstawie umowy o pracę na czas określony odpowiadający okresowi faktycznego prowadzenia zajęć edukacyjnych.

10. Minister, na wniosek dyrektora Zespołu, może powierzyć nauczycielowi zatrudnionemu w szkole realizującej ramowy plan nauczania stanowisko wicedyrektora, jeśli szkoła liczy więcej niż 12 oddziałów.

11. Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły i cofnięcie mu skierowania do pracy za granicą oraz cofnięcie takiego skierowania nauczycielowi stanowi podstawę rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

§ 13.
Wysokość wynagrodzenia oraz inne świadczenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli określają odrębne przepisy.
§ 14.
1. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach wynosi 26 godzin tygodniowo, a nauczycieli zatrudnionych w bibliotece lub świetlicy szkolnej – 36 godzin tygodniowo.

2. Dyrektorzy szkół skierowani z kraju prowadzą zajęcia edukacyjne w wymiarze:

1) 10 godzin tygodniowo – w szkole, w której liczba uczniów nie przekracza 100,

2) 8 godzin tygodniowo – w szkole o liczbie uczniów nie przekraczającej 200,

3) 6 godzin tygodniowo – w szkole liczącej więcej niż 200 uczniów.

3. Wicedyrektorzy, o których mowa w § 12 ust. 10, prowadzą zajęcia edukacyjne w tygodniowym wymiarze wyższym o 4 godziny od wymiaru zajęć ustalonego dla dyrektora szkoły.

4. Minister, na wniosek dyrektora Zespołu, może obniżyć o 2 godziny tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych dyrektorowi szkoły, któremu są podporządkowane co najmniej dwa szkolne punkty konsultacyjne.

5. Kierownikom szkolnych punktów konsultacyjnych, z tytułu zajmowanego stanowiska, przysługuje ryczałt pieniężny za liczbę godzin ustaloną z uwzględnieniem liczby uczniów i częstotliwości zajęć według następujących zasad:

Lp.

Częstotliwość zajęć edukacyjnych

Liczba uczniów

do 100

do 200

powyżej 200

Tygodniowa liczba godzin

1

1 dzień w tygodniu

4

6

8

2

2 dni w tygodniu

5

7

10

3

3 dni w tygodniu

6

8

12

4

4 dni w tygodniu i więcej

8

10

16

 

§ 15.
Wspomaganie nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii może odbywać się w szczególności przez:

1) kierowanie nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych,

2) przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy służących temu nauczaniu,

3) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w środowiskach polonijnych, w kraju i za granicą,

4) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej.

§ 16.
1. Do pracy za granicą w celu, o którym mowa w § 15, kieruje nauczycieli minister lub upoważniona jednostka organizacyjna, zwani dalej „jednostką kierującą”.

2. Kierowanie nauczycieli za granicę w celu, o którym mowa w § 15, odbywa się na podstawie:

1) umowy zawartej pomiędzy ministrem a właściwym organem kraju przyjmującego albo

2) wniosku organizacji polonijnych, prowadzących szkoły lub nauczanie historii, geografii i języka polskiego, potwierdzonego przez placówkę dyplomatyczną lub konsularną Rzeczypospolitej Polskiej i ponadto określającego miejsce, termin i warunki zatrudnienia nauczyciela, zakres jego obowiązków oraz warunki bytowe.

§ 17.
1. O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje, znajomość języka kraju przyjmującego lub jednego z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, co najmniej dobrą ocenę pracy oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w określonym kraju.

2. Nauczyciele ubiegający się o skierowanie i pozostający w zatrudnieniu powinni uzyskać zgodę dyrektora szkoły lub placówki, w której są zatrudnieni.

3. Na czas skierowania nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach otrzymują urlop bezpłatny, udzielany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 18.
1. Jednostka kierująca zawiera z nauczycielem umowę o skierowanie do pracy za granicą, zawierającą wskazanie pracodawcy zagranicznego oraz określającą w szczególności:

1) okres, na który kieruje się do pracy za granicą,

2) zakres i sposób wypłacania świadczeń, o których mowa w § 20,

3) zasady wstrzymania i zwrotu wartości świadczeń.

2. Jednostka kierująca nauczyciela do pracy na okres roku szkolnego może rozwiązać umowę o skierowanie do pracy za granicą w razie:

1) gdy postępowanie nauczyciela uchybia obowiązkom i godności zawodu nauczycielskiego,

2) trwającej dłużej niż jeden miesiąc choroby nauczyciela; rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Rozwiązanie umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 1, następuje z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego potwierdzającego stawiane zarzuty.

4. Umowa o skierowanie do pracy za granicą wygasa w razie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę zagranicznego.

5. Rozwiązanie umowy o skierowanie do pracy za granicą lub jej wygaśnięcie powoduje wstrzymanie przyznanych świadczeń.

§ 19.
Okres zatrudnienia za granicą jest zaliczany do okresu zatrudnienia w Polsce na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 20.
Nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu, o którym mowa w § 15, otrzymują od jednostki kierującej:

1) ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania oraz na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, w wysokości ustalonej przez jednostkę kierującą, nie wyższej jednak niż 45% wynagrodzenia w grupie zaszeregowania IVa w danym kraju, określonego w przepisach w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. W przypadku wypłaty ryczałtu na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy w Polsce, jego wysokość ustala się w walucie polskiej, zgodnie z aktualnym kursem Narodowego Banku Polskiego,

2) zwrot kosztów podróży lub zorganizowanie przejazdu:

a) z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia za granicą i z powrotem – jeden raz w ciągu roku szkolnego,

b) w szczególnych przypadkach uzasadnionych względami rodzinnymi lub zdrowotnymi,

3) zwrot kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,

4) zwrot kosztów wizowych,

5) diety dojazdowe oraz pokrycie kosztów do 30 kg dodatkowego bagażu przy wyjeździe z Polski do kraju zatrudnienia.

§ 21.
Jednostka kierująca ma obowiązek wyposażenia nauczyciela kierowanego do pracy za granicą w celu, o którym mowa w § 15, w podręczniki, środki dydaktyczne, literaturę metodyczną i pomoce niezbędne w procesie nauczania w miejscu zatrudnienia, chyba że pracodawca zagraniczny zapewni te środki we własnym zakresie.
§ 22.
Nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu, o którym mowa w § 15, na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do przyznanych na ich podstawie świadczeń do końca okresu, na który zostały przyznane, z uwzględnieniem § 18 ust. 2.
§ 23.
W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu do dyrektorów i nauczycieli szkół, o których mowa w § 1 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące szkół publicznych oraz dyrektorów i nauczycieli tych szkół.
§ 24.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 316),

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 149, poz. 705).

§ 25.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Minister Edukacji Narodowej: w z. I. Dzierzgowska

Załącznik 1. [STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DZIECI OBYWATELI POLSKICH CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 sierpnia 1999 r. (poz. 757)

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DZIECI OBYWATELI POLSKICH CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1. 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”, organizuje i koordynuje funkcjonowanie szkół, zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „szkołami”.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) tworzenie szkołom właściwych warunków organizacji kształcenia, udzielanie pomocy w zatrudnieniu kwalifikowanych nauczycieli, dostarczanie programów nauczania, obowiązujących druków szkolnych, podręczników, środków dydaktycznych oraz lektur szkolnych,

2) organizacyjne wspomaganie szkół w zakresie przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

3) organizowanie, w miarę potrzeb, zajęć wyrównawczych wynikających z różnic programowych, po powrocie ucznia do Polski w trakcie trwania roku szkolnego.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Warszawie, kształcąca na odległość dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

2) Gimnazjum w Warszawie, kształcące na odległość dzieci, o których mowa w pkt 1,

3) Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, kształcące w systemie klasowo-lekcyjnym oraz na odległość dzieci, o których mowa w pkt 1,

4) szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące oraz ich zespoły, prowadzone przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora.

2. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za całokształt działalności szkół wchodzących w skład Zespołu.

3. Do obowiązków dyrektora Zespołu należy w szczególności:

1) organizowanie szkół we współpracy z kierownikami placówek dyplomatycznych (konsularnych) i w porozumieniu z ministrem,

2) zatwierdzanie organizacji pracy szkół na dany rok szkolny oraz nadzorowanie ich prawidłowej realizacji,

3) organizowanie pomocy w zakresie doradztwa przedmiotowo-metodycznego dla dyrektorów i nauczycieli szkół,

4) opiniowanie projektów planów finansowych poszczególnych szkół, sporządzanie zbiorczych zestawień wydatków i przedkładanie ich do zatwierdzenia ministrowi,

5) prowadzenie spraw pracowniczych dyrektorów szkół i nauczycieli,

6) ustalanie zakresów zadań i obowiązków pracowników Zespołu.

§ 4. W zakresie praw i obowiązków dyrektora, wicedyrektora i nauczycieli Zespołu stosuje się przepisy dotyczące nauczycieli szkół publicznych.

§ 5. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6. Zespół oraz szkoły wchodzące w jego skład mogą mieć nadane imię oraz posiadać własne sztandary, godła oraz ceremoniał szkolny.

§ 7. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama