reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 13 sierpnia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Na podstawie art. 71, art. 60 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz. U. Nr 41, poz. 156) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie rodzajów i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ramowych statutów tych placówek.”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126),

2) właściwym powiecie – należy przez to rozumieć powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, a w razie braku miejsca zamieszkania – powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka,

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub resocjalizacyjną.”;

3) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) resocjalizacyjno-diagnostyczne,”

b) skreśla się ust. 2 i 3;

4) w § 3 skreśla się ust. 3 i 4;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Dom wczasów dziecięcych tworzy się po uwzględnieniu opinii wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie pediatrii w sprawie lokalizacji placówki.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Wychowanków do placówek, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1, kieruje organ prowadzący.

2. Skierowanie dziecka do placówki świadczącej opiekę całkowitą powinno następować po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy temu dziecku w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej.

3. Właściwy powiat zapewnia dzieciom i młodzieży, o których mowa w § 3 ust. 1, opiekę i wychowanie w placówkach, a w razie potrzeby również kształcenie.

4. Właściwy powiat jest zobowiązany do realizacji przekazywanych mu orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej.

5. Jeżeli właściwy powiat nie może skierować dziecka do placówki, dla której jest organem prowadzącym, zwraca się do innego organu prowadzącego odpowiednią placówkę o skierowanie dziecka do tej placówki.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, organ prowadzący nie może odmówić skierowania dziecka do placówki, jeżeli:

1) placówka dysponuje wolnymi miejscami,

2) rodzaj placówki jest zgodny z wnioskiem rodziców (opiekuna prawnego) lub orzeczeniem sądu oraz orzeczeniem lub opinią kwalifikującą, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2,

3) wniosek o skierowanie zawiera dokumentację określoną w § 14.

7. Organ prowadzący, na wniosek właściwego powiatu, udziela informacji o wolnych miejscach w placówkach.”;

7) w § 11:

a) w ust. 1 po wyrazach „pogotowia opiekuńczego” dodaje się przecinek oraz wyrazy „młodzieżowego ośrodka resocjalizacyjno-diagnostycznego”, a po wyrazach „za zgodą” dodaje się wyrazy „organu prowadzącego i”,

b) w ust. 2 po wyrazach „przez lekarza” dodaje się wyrazy „sprawującego opiekę nad dzieckiem”;

8) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) orzeczenie o stanie zdrowia lub książeczkę zdrowia,”;

9) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dzieci w wieku do lat 3 przyjmowane są do domu dziecka wskazanego przez organ prowadzący w porozumieniu z kuratorem oświaty.”;

10) w § 20 w ust. 1 wyrazy „kuratora oświaty” zastępuje się wyrazami „organu prowadzącego”;

11) w § 22 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli nieletni umieszczony w pogotowiu opiekuńczym w sposób określony w § 18 ust. 2 sprawia poważne trudności wychowawcze, dyrektor pogotowia może wystąpić do właściwego młodzieżowego ośrodka resocjalizacyjno-diagnostycznego o przyjęcie wychowanka, powiadamiając jednocześnie organ prowadzący ten ośrodek i właściwy powiat.”;

12) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. Doprowadzenie małoletniego i nieletniego do placówki, skierowanego na podstawie orzeczenia sądu, regulują odrębne przepisy.

2. W razie potrzeby właściwy powiat organizuje dowiezienie dziecka skierowanego do placówki na wniosek rodziców.

3. Koszty dowiezienia, o którym mowa w ust. 2, pokrywają rodzice lub osoby zobowiązane do alimentacji. W przypadku gdy dziecko nie posiada rodziców lub osób zobowiązanych do alimentacji, koszty dowiezienia pokrywa właściwy powiat.

4. Dowiezienie wychowanka z pogotowia opiekuńczego lub z młodzieżowego ośrodka resocjalizacyjno-diagnostycznego do innych placówek należy do obowiązków tej placówki, w której wychowanek przebywał.”;

13) w § 27 w ust. 3 wyrazy „Kurator oświaty na swoim terenie” zastępuje się wyrazami „Organ prowadzący”.

14) w § 31 skreśla się ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1;

15) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. Udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem osób objętych opieką całkowitą w niektórych rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych i w placówkach resocjalizacyjnych regulują przepisy w sprawie pomocy społecznej.”;

16) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rodzaj opieki i czas trwania opieki całkowitej ustala organ prowadzący na podstawie dokumentów stanowiących podstawę skierowania do placówki.”;

17) § 35:

a) w ust. 1 wyrazy „kuratorowi oświaty” zastępuje się wyrazami „organowi prowadzącemu”, a po wyrazie „placówki” przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się wyrazy „o której mowa w § 9 ust. 2”,

b) w ust. 2 wyrazy „Kurator oświaty” zastępuje się wyrazami „Organ prowadzący”,

c) w ust. 3 wyrazy „kurator oświaty lub dyrektor placówki, o której mowa w ust. 1,” zastępuje się wyrazami „organ prowadzący”;

18) w § 38 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „do kuratora oświaty, który wydał skierowanie,” zastępuje się wyrazami „do organu prowadzącego”;

19) § 39:

a) w ust. 1 po wyrazie „rodzaju” dodaje się przecinek oraz wyrazy „za zgodą organów prowadzących te placówki i właściwego powiatu”,

b) w ust. 2 wyrazy „do właściwego ośrodka diagnostyczno-kierującego” zastępuje się wyrazami „do organu prowadzącego placówkę, do której wychowanek ma być przeniesiony,”;

20) w § 41 w ust. 4 wyrazy „kuratora oświaty” zastępuje się wyrazami „organ prowadzący, właściwy powiat”;

21) w § 50 w ust. 3 wyrazy „w ust. 3” zastępuje się wyrazami „w § 49 ust. 2”;

22) w § 54 w ust. 5 wyrazy „w cyklu sześciotygodniowym” zastępuje się wyrazami „w cyklu dostosowanym do specyficznych potrzeb wychowanków”;

23) w § 55 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zajęcia specjalistyczne określone w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej,”;

24) w § 56:

a) w ust. 1 wyrazy „zespoły specjalistyczne” zastępuje się wyrazami „zajęcia specjalistyczne”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Liczba wychowanków w grupach wychowawczych, twórczych i zespołach zainteresowań wynosi od 6 do 16, z zastrzeżeniem ust. 4.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Liczbę wychowanków na zajęciach specjalistycznych określają przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej.”;

25) w § 62 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) do sprawowania opieki zdrowotnej (pokój badań, izolatkę) oraz pomieszczenia sanitarne.”;

26) w § 65 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Odpowiednio do sytuacji wychowanków i ich rodzin w placówkach mogą być zatrudnieni, za zgodą organu prowadzącego, pracownicy socjalni.

1b. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) wspomaganie rodzin wychowanków w realizowaniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych,

2) działanie na rzecz utrzymania stałych wzajemnych kontaktów wychowanków z rodzinami oraz na rzecz możliwie najszybszego powrotu wychowanków do rodzin,

3) współdziałanie z instytucjami i organizacjami wspomagającymi dziecko i rodzinę, sądami, społecznościami lokalnymi, mające na celu zapobieganie zerwaniu więzi między wychowankami i rodzinami oraz skracanie pobytu wychowanków w placówkach.”;

27) § 68 otrzymuje brzmienie:

„§ 68. Świadczenia zdrowotne są udzielane wychowankom placówek na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;

28) w § 71:

a) w ust. 1 wyrazy „Kurator oświaty” zastępuje się wyrazami „Organ prowadzący”,

b) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyraz „bezpośrednio”;

29) w § 72 wyraz „Kurator” zastępuje się wyrazami „Organ prowadzący”;

30) w § 73 wyrazy „kuratorem oświaty” zastępuje się wyrazami „organem prowadzącym”;

31) w § 74 w ust. 4 wyrazy „pkt 2 i 5” zastępuje się wyrazami „pkt 2 i 3”;

32) skreśla się § 76;

33) § 77 otrzymuje brzmienie:

„§ 77. Przebieg zajęć wychowawczych i specjalistycznych dokumentuje się w dziennikach zajęć wychowawczych i zajęć specjalistycznych zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.”;

34) w § 79 w ust. 2 wyrazy „osobistą dokumentację zdrowotną” zastępuje się wyrazami „dokumentację medyczną zewnętrzną”;

35) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wychowawcy i za zgodą organu prowadzącego, w domu może przebywać okresowo mniej niż 6 wychowanków.”,

b) w § 6 wyrazy „kuratora oświaty” zastępuje się wyrazami „organ prowadzący w uzgodnieniu z wychowawcą kierującym domem”,

c) skreśla się § 7;

36) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w § 13 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) socjalnych,”;

37) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w § 5:

– w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyraz „specjalistycznych,”

– skreśla się ust. 2,

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwalifikowanie wychowanków do udziału w zajęciach specjalistycznych określają przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej.”,

b) w § 6 w ust. 2 wyraz „zorganizowanej” zastępuje się wyrazami „i gimnazjum specjalnym zorganizowanych”,

c) w § 9 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) socjalnych,”;

38) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w § 1 w ust. 2:

– po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) z autyzmem,”

– w pkt 8 wyrazy „niedostosowanych społecznie” zastępuje się wyrazami „zagrożonych niedostosowaniem społecznym”,

b) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy” w porozumieniu z kuratorem oświaty,”

c) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) warunki do nauki i wychowania w przedszkolach specjalnych, specjalnych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych,”

d) w § 8 wyrazy „gabinet lekarski” zastępuje się wyrazami „pokój badań”,

e) w § 9 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) socjalnych,”;

39) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) w § 5:

– w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz zespołach specjalistycznych”,

– w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz w zespole specjalistycznym”,

b) w § 6 skreśla się ust. 3,

c) w § 9 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) socjalnych,”

d) w § 11 w ust. 3 po wyrazach „szkoły podstawowej” dodaje się wyrazy „lub gimnazjum”,

e) w § 13 w ust. 2 po wyrazach „szkoły podstawowej” dodaje się wyrazy „lub gimnazjum”;

40) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w § 11:

– w ust. 1 skreśla się pkt 3,

– w ust. 2 skreśla się wyrazy „i zespole zainteresowań”,

b) w § 13 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) socjalnych,”

c) w § 18 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W wyjątkowych przypadkach, na podstawie opinii, o której mowa w § 20 ust. 1, do ogniska mogą być przyjmowane dzieci młodsze.”,

d) w § 19 skreśla się ust. 3;

41) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) w § 8 w ust. 3 po wyrazach „szkoła podstawowa” dodaje się przecinek oraz wyraz „gimnazjum”,

b) w § 14 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) socjalnych,”

c) w § 22:

– w ust. 1 wyrazy „kurator oświaty” zastępuje się wyrazami „organ prowadzący”,

– w ust. 2 po wyrazach „za zgodą” dodaje się wyrazy „organu prowadzącego i”;

42) w załączniku nr 9 do rozporządzenia § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Czas trwania turnusu uzależniony jest od specyficznych potrzeb wychowanków. W przypadku organizacji turnusu dla wychowanków z jednorodnymi zaburzeniami, którzy według wskazań lekarskich wymagają dłuższego pobytu, mogą być organizowane turnusy trwające do 12 tygodni.”;

43) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

a) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „diagnostyczno-kierujące” zastępuje się wyrazami „resocjalizacyjno-diagnostyczne”,

b) § 3:

– w ust. 1 skreśla się pkt 2,

– w ust. 2 wyrazy „diagnostyczno-kierującego” i „diagnostyczno-kierujący” zastępuje się odpowiednio wyrazami „resocjalizacyjno-diagnostycznego” i „resocjalizacyjno-diagnostyczny”,

c) § 6:

– w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie „podstawowym” dodaje się przecinek oraz wyraz „gimnazjalnym”,

– w ust. 3 po wyrazach „szkoła podstawowa” dodaje się przecinek oraz wyraz „gimnazjum,”

d) § 8:

– w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „diagnostyczno-kierujących” zastępuje się wyrazami „resocjalizacyjno-diagnostycznych”,

– w ust. 2 wyrazy „diagnostyczno-kierującym” zastępuje się wyrazami „resocjalizacyjno-diagnostycznym”,

e) w § 11 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1) socjalnych,”

f) skreśla się § 17.

§ 2.
Działające w dniu wejścia w życie rozporządzenia młodzieżowe ośrodki wychowawcze diagnostyczno-kierujące stają się młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi resocjalizacyjno-diagnostycznymi w rozumieniu rozporządzenia. Statuty tych ośrodków powinny być dostosowane do wymogów rozporządzenia do dnia 31 października 1999 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: w z. I. Dzierzgowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama