reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 sierpnia 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 dla organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zadania własne bieżące i inwestycyjne związane z dofinansowaniem kosztów wdrażania reform w ochronie zdrowia.

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 154) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dotacje z rezerwy celowej, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 154), dla organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwanych dalej „organami założycielskimi”, mogą być udzielane na:

1) restrukturyzację samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub ich jednostek organizacyjnych, w tym przekształcenie w zakłady: opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, opieki paliatywno-hospicyjnej, nie powodującą wzrostu zatrudnienia, a dokonaną w oparciu o odpowiednie przemieszczenie pracowników danego zakładu,

2) będące wynikiem wdrażania reform w ochronie zdrowia koszty odpraw pieniężnych przysługujących na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110),

3) kontynuację inwestycji, które mają być zakończone do końca 1999 r.,

4) przeprowadzenie remontów oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu realizacji programu dostosowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do wymagań fachowych i sanitarnych określonych dla jego pomieszczeń i urządzeń, opracowanego na podstawie odrębnych przepisów, oraz podniesienia standardu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,

5) inne zadania niż określone w pkt 1–4, niezbędne do realizacji zadań wynikających z reform w ochronie zdrowia.

2. Kwoty dotacji z rezerwy celowej nie mogą przekroczyć:

1) 400 tys. zł – w przypadku przekształcenia w zakład opiekuńczo-leczniczy lub pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz w przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4,

2) 500 tys. zł – w przypadku przekształcenia w zakład paliatywno-hospicyjny,

3) 1 500 tys. zł – w przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 2.
1. W celu uzyskania dotacji, o której mowa w § 1, organy założycielskie, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, składają do ministra właściwego do spraw zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wnioski o przyznanie dotacji wraz z merytorycznym uzasadnieniem.

2. Organy założycielskie składają wnioski za pośrednictwem właściwego wojewody; przepisu nie stosuje się, jeżeli organem założycielskim jest minister albo centralny organ administracji rządowej.

3. Jeżeli organem założycielskim jest minister właściwy do spraw zdrowia, wniosek składa samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek organu założycielskiego, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 – na wniosek samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, może, w uzasadnionych przypadkach, przedłużyć termin składania wniosków na zadania określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 1999 r.

5. Wzory wniosków, w zależności od zadań, na które ma być przyznana dotacja, określają odpowiednio załączniki nr 1–4 do rozporządzenia.

§ 3.
Wojewodowie, a jeżeli organem założycielskim jest minister albo centralny organ administracji rządowej – te organy, dokonują analizy wniosków, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 1, i przedstawiają je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, wraz z merytorycznym uzasadnieniem i określeniem kolejności zadań, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§ 4.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje weryfikacji otrzymanych wniosków, uwzględniając wysokość rezerwy celowej oraz kwot dofinansowania określonych w § 1 ust. 2, a następnie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych propozycję podziału rezerwy celowej na – przekazywane za pośrednictwem poszczególnych wojewodów – dotacje dla organów założycielskich, z zastrzeżeniem ust. 2. Podział ten powinien uwzględniać pełny zakres klasyfikacji budżetowej (część, dział, rozdział, paragraf) wraz z wyszczególnieniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i zadań objętych tymi dotacjami.

2. Jeżeli organem założycielskim jest minister albo centralny organ administracji rządowej, minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia propozycję podziału rezerwy, o której mowa w ust. 1, w porozumieniu z tym organem.

§ 5.
Minister właściwy do spraw zdrowia informuje organy założycielskie i właściwych wojewodów o zadaniach, które zostały objęte dotacją, oraz o jej wysokości.
§ 6.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania dotacji z rezerwy celowej organy założycielskie przekazują przyznane kwoty dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.
§ 7.
1. Organy założycielskie, a w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w terminie do dnia 15 grudnia 1999 r. przekażą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozliczenie finansowe i merytoryczne otrzymanych dotacji, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawi Radzie Ministrów, w terminie do dnia 31 maja 2000 r., zbiorczą informację o wykorzystaniu dotacji.
§ 9.
1. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa, wraz z odsetkami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485).

2. Organy założycielskie, a w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zwracają nie wykorzystaną część dotacji do budżetu państwa do dnia 22 grudnia 1999 r.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz

Załącznik 1. [WZÓR - Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 1999 r. (poz. 760)

Załącznik nr 1

WZÓR – Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej]

Załącznik nr 2

WZÓR – Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia]

Załącznik nr 3

WZÓR – Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na zadania określone w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na zadania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia]

Załącznik nr 4

WZÓR Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na zadania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - Rozliczenie wykorzystania dotacji z rezerwy celowej przyznanej na podstawie art. 50 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 154)]

Załącznik nr 5

WZÓR – Rozliczenie wykorzystania dotacji z rezerwy celowej przyznanej na podstawie art. 50 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 154)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama