reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie określa:

1) sposób poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn od sporządzonych przez nich aktów darowizny oraz od pism stwierdzających darowiznę, przedstawionych im w celu dokonania czynności notarialnej,

2) prowadzenie rejestru podatku,

3) tryb wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

§ 2.
Podatek, o którym mowa w § 1, notariusze wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, na którego obszarze działania ma siedzibę kancelaria notarialna, zwanego dalej „urzędem”.
§ 3.
1. Notariusz określa w treści sporządzonych aktów bądź poświadczeń i na odpisach wydawanych stronom podstawę i sposób obliczenia podatku, wyszczególniając przedmiot darowizny, jej wartość, grupę podatkową wynikającą z osobistego stosunku łączącego obdarowanego z darczyńcą, kwotę podatku pobranego bądź podstawę prawną niepobrania podatku.

2. Jeżeli przedmiotem darowizny jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczenia na rzecz nabywcy, a wartość tego świadczenia nie może być przy sporządzaniu aktu lub poświadczeniu dokumentu ustalona, notariusz nie oblicza i nie pobiera podatku, lecz jest obowiązany przesłać urzędowi odpis sporządzonego lub poświadczonego dokumentu w terminie dwóch tygodni od dnia dokonania czynności.

§ 4.
1. Notariusz sporządzający akt darowizny jest obowiązany:

1) pouczyć strony o skutkach przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym w razie zatajenia lub podania niezgodnie z rzeczywistością danych mogących mieć wpływ na ustalenie podatku i jego wysokość,

2) pouczyć strony o przysługującym urzędowi prawie podwyższenia wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli wartość podana przez strony nie odpowiada wartości rynkowej.

2. O pouczeniu stron oraz udzielonych wyjaśnieniach notariusz sporządza wzmiankę w akcie.

§ 5.
1. Notariusz może sporządzić akt lub dokonać czynności notarialnej bez pobrania podatku:

1) po przedstawieniu zaświadczenia stwierdzającego uiszczenie należnego podatku,

2) za uprzednią zgodą urzędu na sporządzenie aktu lub dokonanie czynności notarialnej bez obowiązku pobrania podatku; w tym wypadku notariusz jest obowiązany przesłać odpis aktu lub pisma w terminie dwutygodniowym urzędowi, który wydał zgodę.

2. Jeżeli urząd wyraził zgodę na pobranie tylko części należnego podatku przy sporządzaniu aktu lub dokonywaniu czynności notarialnej, notariusz uzależni sporządzenie aktu lub dokonanie czynności urzędowej od uiszczenia odpowiedniej części podatku.

3. Stwierdzenie o uiszczeniu podatku notariusz zamieszcza w treści aktu notarialnego, a w razie przedstawienia mu pisma w celu dokonania czynności notarialnej – w treści poświadczenia. Jeżeli notariusz nie pobiera podatku, obowiązany jest podać podstawę prawną zwolnienia od podatku bądź też powołać pismo urzędu wyrażającego zgodę na jego niepobranie.

§ 6.
Notariusz jest obowiązany prowadzić rejestr podatku od spadków i darowizn na każdy rok. Rejestr powinien zawierać: liczbę porządkową, datę darowizny, imiona, nazwiska i adresy stron umowy, określenie przedmiotu darowizny i jego wartość, grupę podatkową, kwotę pobranego podatku lub podstawę prawną niepobrania podatku i uwagi.
§ 7.
1. Notariusz jest obowiązany:

1) podsumować w rejestrze kwoty pobranego podatku w okresach dokonywania wpłat,

2) wypełniać i przesyłać deklarację o wysokości pobranego podatku oraz o wysokości podatku przekazywanego na rachunek urzędu,

3) dokonywać wpłat pobranego podatku do dnia 20 każdego miesiąca, jeżeli chodzi o kwoty pobrane od dnia 1 do 15 tego miesiąca, oraz do 5 dnia następnego miesiąca, jeżeli chodzi o kwoty podatku pobrane od dnia 16 do końca miesiąca,

4) odnotować w rejestrze w rubryce „uwagi” kwotę wpłaconego podatku, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy,

5) przesyłać urzędowi odpis rejestru podatku od spadków i darowizn za każdy ubiegły miesiąc w terminie do dnia 7 następnego miesiąca.

2. Rejestry podatku od spadków i darowizn oraz dowody wpłaty należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym rejestr założono.

§ 8.
1. Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych i przekazywaniu na przechowywanie dokumentów.

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące rejestru podatku od spadków i darowizn stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego rejestr.

§ 9.
Traci moc zarządzenie Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1984 r. w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn (Monitor Polski Nr 6, poz. 49 i z 1994 r. Nr 65, poz. 584).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

[1] Rozporządzenie traci moc 1 stycznia 2003 r. na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku (Dz.U. Nr 234, poz. 1968).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama