reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2000.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178) w związku z art. 14 § 6a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wzór wniosku stosowany w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunki wydania i wykorzystania pozwolenia, sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 107, poz. 1224), zwanego dalej „kontyngentem samochodowym”.

2. Pozwolenie na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach kontyngentu samochodowego, zwane dalej „pozwoleniem”, wydaje minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie wniosków składanych przez przedsiębiorców będących osobami krajowymi, zwanych dalej „przedsiębiorcami”.

3. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, odrębnie dla każdej marki pojazdu samochodowego, może występować przedsiębiorca będący wyłącznym przedstawicielem producenta lub producentów pojazdów danej marki, z którym producent zawarł umowę upoważniającą do przywozu w 2000 r. takich pojazdów na polski obszar celny w ramach kontyngentu samochodowego, o którym mowa w ust. 1.

5. Terminy składania wniosków oraz wydawania pozwoleń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2, powinny być dołączone następujące dokumenty:

1) aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

2) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON),

3) pisemne oświadczenie podmiotu zagranicznego o nadaniu wnioskodawcy wyłącznych uprawnień, upoważniających do przywozu pojazdów samochodowych danej marki na polski obszar celny w ramach kontyngentu samochodowego ustanowionego w 2000 r.; oświadczenie to powinno być potwierdzone wraz z tłumaczeniem na język polski przez właściwy dla siedziby podmiotu zagranicznego urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej,

4) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

5) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

6) zaświadczenie Głównego Urzędu Ceł potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami z tytułu długu celnego, lub zaświadczenie, że dług celny rozłożony na raty lub o odroczonym terminie płatności jest realizowany; przy wystąpieniu przedsiębiorcy o pierwsze pozwolenie przywozu dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia wnioskodawcy, że dokument ten zostanie dostarczony w ciągu 3 tygodni od dnia złożenia wniosku,

7) w przypadku wnioskowania o kolejne pozwolenie, wydawane nie później niż do dnia 30 września 2000 r.– kopia faktury producenta, kopia poprzednio wydanego pozwolenia z potwierdzonym przez organ celny jego wykorzystaniem, fotokopia zgłoszenia celnego potwierdzonego przez organ celny,

8) w przypadku wniosków dotyczących części kontyngentu samochodowego nie wykorzystanej przez importerów do dnia 30 września 2000 r. – dodatkowo kopia umowy sprzedaży zawartej z nabywcą pojazdu samochodowego.

§ 3.
1. Warunkiem wydania pierwszego pozwolenia jest:

1) złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami wymienionymi w § 2 pkt 1–6,

2) wniesienie opłaty określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1127).

2. Warunkiem wydania kolejnego pozwolenia jest:

1) wykorzystanie pozwolenia wydanego na podstawie wniosku poprzedniego,

2) złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 2, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 8.

3) wniesienie opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Warunkiem uznania pozwolenia za wykorzystane jest potwierdzenie przez organ celny na pozwoleniu zgłoszenia w urzędzie celnym określonej partii towaru w ramach wydanego pozwolenia.

§ 4.
1. Pozwolenia wydane z terminem ważności do dnia 30 września 2000 r. powinny być wykorzystane do upływu terminu ich ważności.

2. Część kontyngentu samochodowego nie wykorzystana do dnia 30 września 2000 r. podlega rozdysponowaniu na podstawie złożonego wniosku o wydanie pozwolenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w § 2, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w pkt 3, a także informację, o której mowa w ust. 3.

3. Przedsiębiorcy są obowiązani złożyć w Ministerstwie Gospodarki w terminie do dnia 13 października 2000 r. informację z wykorzystania pozwoleń, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, zawierającą kopie udzielonych pozwoleń potwierdzonych przez organ celny wraz z adnotacją o ich wykorzystaniu, fotokopię zgłoszenia celnego potwierdzoną przez organ celny, kopię faktury producenta w przypadku pozwoleń, o których mowa w § 3 ust.2.

4. Wydanie pozwoleń w ramach części kontyngentu samochodowego, nie wykorzystanego do dnia 30 września 2000 r., następuje na rzecz przedsiębiorców, którzy w okresie przed dniem 30 września 2000 r. w pełni wykorzystali wydane im pozwolenie/pozwolenia w ramach kontyngentu samochodowego.

5. Pozwolenia wydane na nie wykorzystaną część kontyngentu, o której mowa w ust. 4, są ważne do dnia 31 grudnia 2000 r.

§ 5.
1. Ewidencja wydanych pozwoleń jest prowadzona w Ministerstwie Gospodarki.

2. Wzór arkusza ewidencji wydanych pozwoleń określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Minister Gospodarki: w z. B. Błaszczyk

Załącznik 1. [Wzór - WNIOSEK o wydanie pozwolenia na przywóz pojazdów samochodowych w ramach dodatkowego kontyngentu taryfowego, ustanowionego na 2000 r.]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 grudnia 1999 (poz.1299)

Załącznik nr 1

Wzór – WNIOSEK o wydanie pozwolenia na przywóz pojazdów samochodowych w ramach dodatkowego kontyngentu taryfowego, ustanowionego na 2000 r.

infoRgrafika

Załącznik 2. [TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ WYDAWANIA POZWOLEŃ PRZYWOZU]

Załącznik nr 2

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ WYDAWANIA POZWOLEŃ PRZYWOZU

Ustala się następujące terminy składania wniosków oraz wydawania pozwoleń przywozu:

1. Dla pozwoleń wydawanych 10 stycznia 2000 r. – składanie wniosku do 5 stycznia 2000 r.

2. Dla pozwoleń wydawanych 10 lutego 2000 r. – składanie wniosku do 4 lutego 2000 r.

3. Dla pozwoleń wydawanych 10 marca 2000 r. – składanie wniosku do 6 marca 2000 r.

4. Dla pozwoleń wydawanych 10 kwietnia 2000 r. – składanie wniosku do 4 kwietnia 2000 r.

5. Dla pozwoleń wydawanych 10 maja 2000 r. – składanie wniosku do 4 maja 2000 r.

6. Dla pozwoleń wydawanych 9 czerwca 2000 r. – składanie wniosku do 5 czerwca 2000 r.

7. Dla pozwoleń wydawanych 10 lipca 2000 r. – składanie wniosku do 4 lipca 2000 r.

8. Dla pozwoleń wydawanych 10 sierpnia 2000 r. – składanie wniosku do 4 sierpnia 2000 r.

9. Dla pozwoleń wydawanych 20 października 2000 r. – składanie wniosku do 13 października 2000 r.

Załącznik 3. [Wzór - EWIDENCJA WYDANYCH POZWOLEŃ]

Załącznik nr 3

Wzór – EWIDENCJA WYDANYCH POZWOLEŃ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama