reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY l DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 7 czerwca 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, o których mowa w art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, Nr 141, poz. 943. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwani dalej „właściwymi ministrami", mogą ustanawiać i przyznawać nagrody indywidualne lub zbiorowe, o charakterze finansowym lub honorowym.
§ 2.
Właściwi ministrowie mogą przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) instytucji kultury,

2) szkół wyższych,

3) organów administracji rządowej,

4) jednostek samorządu terytorialnego,

5) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,

6) jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

7) Polskiej Akademii Nauk,

8) kuratorów oświaty,

9) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego.

§ 3.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,

3) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury.

§ 4.
1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się do dnia 31 grudnia każdego roku, a w uzasadnionych przypadkach – do dnia pierwszego posiedzenia komisji, o której mowa w § 7.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie, z zastrzeżeniem ust. 1,

2) cofnięcia przez wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 5.
1. Każdy z właściwych ministrów może powołać komisję do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwaną dalej „komisją", wyznaczając jej skład na okres roku.

2. Przewodniczącego komisji wybierają jej członkowie w drodze głosowania.

§ 6.
Do zadań komisji należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,

2) proponowanie osoby laureata lub laureatów,

3) przedstawianie propozycji co do wysokości nagród finansowych oraz podziału środków budżetowych zaplanowanych na nagrody w budżetach odpowiednich ministerstw.

§ 7.
1. Posiedzenie komisji zwołuje właściwy minister.

2. Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.

3. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Sekretarz komisji nie bierze udziału w głosowaniach.

5. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 8.
Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.
§ 9.
Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.
§ 10.
Najwyższa wartość przyznawanej nagrody finansowej stanowi równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717).
§ 11.
Nagrody finansowe wypłacane są ze środków budżetu państwa, w części dotyczącej odpowiedniego ministerstwa.
§ 12.
Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama