| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 16 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Art. 1.
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 i z 2000 r. Nr 103, poz. 1099) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie jeżeli ustawa tak stanowi, w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.”;

2) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zwane dalej «towarzystwem», działające zgodnie z przepisami ustawy. W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie w funduszu inwestycyjnym, jako organ funduszu, działa również rada inwestorów albo zgromadzenie inwestorów.”,

b) skreśla się ust. 3;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Siedzibą i adresem funduszu inwestycyjnego jest siedziba i adres towarzystwa będącego jego organem.”;

4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1) na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części, albo

2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do publicznego obrotu, albo

3) w przypadku niedopuszczonych do publicznego obrotu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 4:

a) będące samoistnymi posiadaczami certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu,

b) wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.”;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Mienie funduszu inwestycyjnego, zwane dalej «aktywami funduszu», obejmuje środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników oraz papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesione do funduszu przez jego uczestników na warunkach określonych w ust. 3, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

2. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej.

3. Do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

1) papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu – jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub

2) papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

4. Do papierów wartościowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie stosuje się wymogu dokonywania obrotu na rynku regulowanym, określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099 i Nr 114. poz. 1191).

5. Ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w ust. 3.”;

6) w art. 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Aktywa funduszu będące przedmiotem notowań w obrocie dokonywanym w ramach wyodrębnionego pod względem organizacyjnym i finansowym, działającego regularnie systemu, zapewniającego jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, wycenia się, a zobowiązania związane z dokonywaniem transakcji w takim obrocie ustala się według wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, pozostałe zaś aktywa i zobowiązania – według wartości godziwej w rozumieniu art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186) w dniu wyceny.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za obrót, o którym mowa w ust. 2, uważa się w szczególności obrót papierami wartościowymi w rozumieniu przepisów art. 3 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4, dokonywany na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zagranicznym rynku regulowanym lub w trybie określonym w art. 92 tej ustawy.”;

7) skreśla się art. 8;

8) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w ustawie, w szczególności polegające na prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego.”;

9) po art. 10 dodaje się art. 10a i art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10a. W zakresie, w jakim fundusze inwestycyjne są uprawnione, na podstawie ustawy lub zgody Komisji, do lokowania za granicą swoich aktywów, są one również uprawnione do dokonywania związanych z tym płatności i transferów za granicę na rzecz nierezydentów. Do sposobu dokonywania tych płatności i transferów stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 103, poz. 1099).

Art. 10b. Ilekroć w ustawie jest mowa o danych osobowych, rozumie się przez to imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania.”;

10) w art. 11:

a) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:

1) fundusz inwestycyjny otwarty,

2) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,

3) fundusz inwestycyjny zamknięty,

4) specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty,

5) fundusz inwestycyjny mieszany.

4. Oznaczenie «fundusz inwestycyjny» lub skrót tego oznaczenia ma prawo i obowiązek używać w nazwie (firmie), reklamie lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustawą. Ograniczenie to nie dotyczy narodowych funduszy inwestycyjnych utworzonych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz.691).

5. Nazwa funduszu inwestycyjnego powinna zawierać określenie rodzaju funduszu zgodnie z ust. 3.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi, fundusz może zamiast oznaczenia rodzaju funduszu zgodnie z ust. 3 używać w nazwie skrótu tego oznaczenia:

1) „fio” – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego,

2) „sfio” – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,

3) „fiz” –w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego,

4) „sfiz” – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,

5) „fim” – w przypadku funduszu inwestycyjnego mieszanego.”;

11) w art. 12:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zawarcie przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu,”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może przeprowadzić zapisy, o których mowa w ust. 3, poprzez dokonanie wpłat przez towarzystwo lub jego akcjonariuszy.”;

12) w art. 13:

a) w ust. 1 wyraz „Wojewódzki” zastępuje się wyrazem „Okręgowy”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy. Rejestr powinien zawierać aktualne informacje dotyczące w szczególności rodzaju funduszu, jego organów i statutu oraz celu inwestycyjnego, a także zmian sytuacji prawnej i organizacyjnej funduszu.” ;

13) w art. 14 w ust. 2:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 34a ust. 1,”

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) termin i warunki dokonywania zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, w tym sposób dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych,

c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

„7a) rodzaje papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, które mogą być przedmiotem wpłat, o których mowa w pkt 7, a jeżeli przedmiotem tych wpłat mogą być tylko papiery wartościowe określonego emitenta – także nazwę tego emitenta, okres przyjmowania wpłat papierami wartościowymi oraz zasady wyceny papierów wartościowych będących przedmiotem wpłat,

7b) rodzaje papierów wartościowych niedopuszczonych do publicznego obrotu i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego,”

d) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu – w przypadku, gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów,”

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz, w tym wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów,”

f) w pkt 14 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) zbywania jednostek uczestnictwa albo wydawania certyfikatów inwestycyjnych,”

g) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.";

14) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Celami inwestycyjnymi funduszu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, mogą być wyłącznie:

1) ochrona realnej wartości aktywów funduszu lub

2) osiąganie przychodów z lokat netto funduszu, lub

3) wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

2. Przy określaniu celu inwestycyjnego należy w statucie wyraźnie zastrzec, że fundusz nie gwarantuje jego osiągnięcia.”;

15) w art. 16 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli fundusz inwestycyjny przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie, jest obowiązany w terminie 6 miesięcy do dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie.”;

16) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. Dochodami funduszu inwestycyjnego są przychody z lokat netto funduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.”;

17) w art. 17:

a) w pkt 3 wyraz „handlowego” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa,”

c) skreśla się pkt 5;

18) w art.18:

a) skreśla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli z analizy dokumentów załączonych do wniosku wynika, że osoby, o których mowa w art. 17 pkt 6 i pkt 7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu, albo jeżeli statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględnia należycie interesów uczestników funduszu.”;

19) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące.";

20) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Towarzystwo prowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne niedopuszczone do publicznego obrotu, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską.

2. Za zgodą Komisji towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne niepodlegające obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu za pośrednictwem podmiotu innego niż wymieniony w ust. 1. W takim przypadku do wniosku, o którym mowa w art. 17, towarzystwo załącza umowę zawartą z tym podmiotem.

3. Komisja odmawia zgody, jeżeli z analizy umowy, o której mowa w ust. 2, wynika, że podmiot pośredniczący w prowadzeniu zapisów może wykonywać te czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne niedopuszczone do publicznego obrotu.”;

21) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na wydzielony rachunek towarzystwa prowadzony przez depozytariusza.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przed zarejestrowaniem funduszu inwestycyjnego towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do funduszu ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą.";

22) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Jeżeli w określonym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne dokonano wpłat w wysokości określonej w statucie, towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne.

2. Przydział jednostek uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do rejestru uczestników funduszu liczby jednostek uczestnictwa przypadającej na dokonaną wpłatę do funduszu inwestycyjnego, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

3. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki prawne z chwilą wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

4. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć:

1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego,

2) statut funduszu inwestycyjnego,

3) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz odpis z rejestru przedsiębiorców,

4) listę członków zarządu towarzystwa,

5) oświadczenie depozytariusza o zebraniu wymaganych statutem wpłat oraz o zgodności sposobu ich zebrania z ustawą, statutem funduszu inwestycyjnego oraz zezwoleniem wydanym przez Komisję.

6. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

7. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie funduszu lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.

8. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne na warunkach i w sposób określony w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji, o których mowa w art. 102k ust. 1 pkt 2, oraz doręcza Komisji wypis z tego rejestru.”;

23) w art. 24:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie, towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu do rejestru.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:

1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu do rejestru stało się prawomocne lub

2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu stała się ostateczna, lub

3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2

– zwraca wpłaty do funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1–3.”;

24) w art. 25 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu.”;

25) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26.1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa albo wydaje i wykupuje certyfikaty inwestycyjne bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską.

2. Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską.

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2. Do wniosku załącza się:

1) umowę z funduszem inwestycyjnym o prowadzenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa,

2) statut lub umowę spółki wnioskodawcy lub inny dokument określający sytuację prawną wnioskodawcy,

3) schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy,

4) ostatnie sprawozdanie finansowe wnioskodawcy wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy,

5) dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, w tym:

a) procedury zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa,

b) wskazanie jednostek organizacyjnych wnioskodawcy, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa,

c) opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa,

d) wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa,

e) informacje o przeszkoleniu pracowników wnioskodawcy w zakresie procedur zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa,

f) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową,

g) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

4. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 3,

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym,

3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy inwestycyjnych.

5. Minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego określa statut.

6. Towarzystwo może pobierać opłaty za zbywanie jednostek uczestnictwa lub wydawanie certyfikatów inwestycyjnych oraz odkupywanie jednostek uczestnictwa lub wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych. Statut funduszu inwestycyjnego określa maksymalną wysokość i sposób pobierania tych opłat.”;

26) po art. 26 dodaje się art. 26a i art. 26b w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. Oświadczenia woli uczestników funduszu inwestycyjnego, w tym zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, mogą być składane, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1 i ust. 2, za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z towarzystwem, podmiotem prowadzącym działalność maklerską lub podmiotem, o którym mowa w art. 26 ust. 2, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Osoba fizyczna nie może przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.

2. Za czynności dokonane przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, odpowiadają, jak za działania własne, odpowiednio:

1) towarzystwo – w trybie art. 129a ust. 1,

2) podmiot prowadzący działalność maklerską – zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4,

3) podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 2 – w trybie art. 133a ust. 1.

Art. 26b. 1. Oświadczenia woli uczestników funduszu inwestycyjnego składane w związku z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji. Związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w sposób należyty sporządzone, utrwalone, zabezpieczone i przechowywane.

2. Czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania dotyczące formy pisemnej także w przypadku, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki składania za pomocą elektronicznych nośników informacji oświadczeń woli w związku z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz sposób sporządzania, utrwalania, zabezpieczenia i przechowywania dokumentów związanych z tymi oświadczeniami. Rozporządzenie powinno określać warunki zapewniające bezpieczeństwo obrotu oraz ochronę interesów uczestników funduszy inwestycyjnych.”;

27) w art. 28 w ust. 1 w pkt 3 wyraz „handlowego” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców";

28) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Roczne sprawozdania finansowe funduszu inwestycyjnego zatwierdza, z zastrzeżeniem art. 102t, walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.”;

29) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 34 ust. 1.

2. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 34 ust. 1 wraz z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia składa jednocześnie wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

3. Komisja, udzielając zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, może jednocześnie udzielić zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego.";

30) art. 32–34 otrzymują brzmienie:

„Art. 32. Jednoosobowym założycielem towarzystwa może być wyłącznie osoba prawna.

Art. 33. 1 Firma towarzystwa zawiera dodatkowe oznaczenie „towarzystwo funduszy inwestycyjnych”. Jeżeli statut towarzystwa tak stanowi, towarzystwo może zamiast tego dodatkowego oznaczenia używać w firmie skrótu „tfi”.

2. Oznaczenia „towarzystwo funduszy inwestycyjnych” lub skrótu tego oznaczenia może używać wyłącznie towarzystwo działające na podstawie ustawy.

Art. 34. 1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, o którym mowa w art. 121 a.

2. Towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym odpłatnie.

3. Do zarządzania funduszem lub funduszami inwestycyjnymi towarzystwo jest obowiązane zatrudniać co najmniej dwóch doradców inwestycyjnych, z zastrzeżeniem art. 34a ust. 4.";

31) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Towarzystwo może, na podstawie umowy, zlecić zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią wyłącznie podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w zakresie wynikającym z przepisów ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4.

2. Zawarcie przez towarzystwo umowy, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności wobec uczestników funduszu określonej w art. 44 ust. 1.

3. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w ust. 1, towarzystwo odpowiada wobec uczestników funduszu solidarnie z podmiotem prowadzącym działalność maklerską, któremu zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.

4. W przypadku gdy na podstawie umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, towarzystwo zleciło zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, nie stosuje się wymogu zatrudniania przez towarzystwo dwóch doradców inwestycyjnych.”;

32) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. Kapitał zakładowy towarzystwa wynosi co najmniej 3 000 000 zł. Jeżeli towarzystwo ma zarządzać więcej niż jednym funduszem inwestycyjnym, kwota ta ulega powiększeniu o 1 000 000 zł na każdy kolejny fundusz.

2. Kapitał zakładowy towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1 powinien być opłacony wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosków, o których mowa w art. 30 ust. 2.";

33) w art. 36:

a) w ust. 1 wyraz „akcyjnego" zastępuje się wyrazem „zakładowego" oraz wyrazy „ust. 3" zastępuje się wyrazami „ust. 1",

b) w ust. 3 wyraz „utworzenie" zastępuje się wyrazami „wykonywanie działalności przez towarzystwo ";

34) w art. 37:

a) w ust. 1:

– wyraz „akcyjny" zastępuje się wyrazem „zakładowy",

– wyrazy „może być opłacony" zastępuje się wyrazami „może pochodzić",

– wyraz „akcyjnego" zastępuje się wyrazem „zakładowego",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby obejmujące lub nabywające akcje towarzystwa są obowiązane do udokumentowania źródeł pochodzenia kwot wpłacanych na pokrycie kapitału zakładowego towarzystwa lub tytułem zapłaty ceny nabycia oraz do złożenia zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych, wydanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037). W przypadku nierezydentów niepodlegających obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenie powinno być wydane przez właściwy organ kontroli skarbowej państwa miejsca zamieszkania lub siedziby tych osób.",

c) skreśla się ust. 3;

35) art. 38–40 otrzymują brzmienie:

„Art. 38. Akcje towarzystwa są wyłącznie akcjami imiennymi.

Art. 39. 1. Nabycie lub objęcie akcji towarzystwa w liczbie, która spowoduje osiągnięcie lub przekroczenie 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa, wymaga uprzedniej zgody Komisji, przy czym nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się za nabycie lub posiadanie przez podmiot dominujący, a nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot dominujący uważa się za nabycie lub posiadanie przez podmiot zależny.

2. Za podmiot dominujący (zależny), o którym mowa w ust. 1, uważa się podmiot dominujący (zależny) w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4.

3. Obowiązek określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio do nabycia lub posiadania obligacji zamiennych na akcje.

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, dokonane bez zgody Komisji są nieważne.

Art. 40. Do wniosków spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz na utworzenie funduszu inwestycyjnego załącza się:

1) statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców,

2) schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi,

3) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz zaświadczenia o niekaralności tych osób,

4) listę co najmniej dwóch doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez towarzystwo, oraz oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na zatrudnienie i zaświadczenia o ich niekaralności w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3,

5) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania w przypadku, gdy wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie przed złożeniem wniosku,

6) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 5% kapitału zakładowego wnioskodawcy – dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej,

7) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 5% kapitału zakładowego wnioskodawcy – informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową,

8) informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu lub 5% kapitału zakładowego wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu wykonywanej działalności gospodarczej,

9) odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć wykonywanie swoich obowiązków,

10) statut funduszu inwestycyjnego,

11) umowę z depozytariuszem,

12) listę osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie wraz z informacjami o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym tych osób oraz zaświadczenia o ich niekaralności.";

36) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu:

„Art. 40a. 1. Przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 25, art. 33–35, art. 37 i art. 38 stosuje się odpowiednio do spółki akcyjnej ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu art. 37 nie stosuje się do spółki ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, jeżeli przed dniem złożenia wniosku spółka ta wykonywała działalność w innej dziedzinie. W takim przypadku do wniosku należy załączyć zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych akcjonariuszy tej spółki, o których mowa w art. 37 ust. 2.”;

37) art. 41 i art. 42 otrzymują brzmienie:

„Art. 41. 1. Komisja wydaje decyzje w sprawie zezwoleń, o których mowa w art. 40, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosków.

2. Komisja odmawia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo w przypadku, gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 40 pkt 1–9,

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym,

3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca lub osoby, o których mowa w art. 40 pkt 3, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu.

W takich przypadkach Komisja odmawia również zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

3. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli z analizy dokumentów załączonych do wniosku wynika, że osoby, o których mowa w art. 40 pkt 12, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu albo jeżeli statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględnia należycie interesów uczestników funduszu. W takim przypadku Komisja może udzielić zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

Art. 42. 1. Zgody Komisji wymaga:

1) zmiana depozytariusza,

2) powołanie członków zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa.

2. Zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie wymaga powołanie w skład odpowiednio zarządu albo rady nadzorczej osoby, która w poprzedniej kadencji pełniła funkcję w danym organie.”;

38) w art. 45:

a) w ust.1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5–8 w brzmieniu:

„5) przewodniczący Komisji, jego zastępcy, członkowie Komisji i osoby uczestniczące w posiedzeniach Komisji z głosem doradczym,

6) pracownicy urzędu Komisji oraz osoby pozostające z nim w stosunku, o którym mowa w pkt 3,

7) członkowie rady i zgromadzenia inwestorów będący osobami fizycznymi, a w przypadku członków będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów,

8) osoby upoważnione przez Przewodniczącego Komisji w trybie art. 128.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu stosunków prawnych, o których mowa w ust. 1.";

39) w art. 46 w ust. 2:

a) pkt 2–4 otrzymują brzmienie:

„2) jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych nabywanych w drodze zapisów, o których mowa w art. 12 ust. 3.

3) jednostek uczestnictwa nabywanych w celu zwiększenia wartości aktywów netto funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 69a ust. 2,

4) udziałów lub akcji spółek:

a) prowadzących rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, zarządzanych przez dane towarzystwo,

b) rozliczających transakcje zawierane na rynku regulowanym – w liczbie niepowodującej powstania stosunku dominacji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4,

c) będących podmiotami, o których mowa w art. 26 ust. 2 – do wartości nieprzekraczającej łącznie 10% kapitałów własnych towarzystwa,"

b) dodaje się pkt 5 i pkt 6 w brzmieniu:

„5) akcji spółek prowadzących giełdę lub rynek pozagiełdowy w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4,

6) papierów wartościowych i praw majątkowych, określonych w art. 97 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4, nabywanych do zbiorczego portfela papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 121e ust. 1.";

40) art. 47 i art. 48 otrzymują brzmienie:

„Art. 47. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji.

Art. 48. 1. Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność towarzystwa, o której mowa w art. 129a ust. 1 pkt 1 i ust. 2, lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa ani nie emituje certyfikatów inwestycyjnych.

2. Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

3. Towarzystwo, które zamierza przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym, składa do Komisji wniosek o zezwolenie na zmianę statutu funduszu w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 wraz z załącznikami wymienionymi w art. 17 pkt 3, 4, 6 i 8.”;

41) w art. 49:

a) w ust. 2 wyrazy „zakończenia likwidacji" zastępuje się wyrazami „rozwiązania funduszu",

b) w ust. 3 wyrazy „zakończenia likwidacji" zastępuje się wyrazem „rozwiązania";

42) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. Umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu można zawrzeć wyłącznie z:

1) bankiem, którego siedziba znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100 000 000 zł, albo

2) krajowym oddziałem banku zagranicznego, którego siedziba znajduje się na obszarze państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, jeżeli fundusze własne przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100 000 000 zł, albo

3) Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.";

43) w art. 51 w ust. 1:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „w zakresie przechowywania" zastępuje się wyrazami „depozytariusza wynikające z umowy o prowadzenie rejestru",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu,”;

44) w art. 52 w ust. 2 wyraz „przechowuje" zastępuje się wyrazem „rejestruje”;

45) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego określa szczegółowe obowiązki depozytariusza i funduszu inwestycyjnego oraz sposób ich wykonywania, a także wynagrodzenie depozytariusza i sposób kalkulacji kosztów obciążających fundusz.";

46) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odpowiedzialność depozytariusza nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu oraz z tego powodu, że depozytariusz zawarł na rzecz funduszu umowę o przechowywanie części lub całości aktywów funduszu z innym podmiotem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1.";

47) w art. 55 wyraz „przechowywanie" zastępuje się wyrazami „prowadzenie rejestru";

48) w art. 56 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz „przechowywanie" zastępuje się wyrazami „prowadzenie rejestru";

49) w art. 58 w ust. 2 po wyrazach „zawarł umowę" dodaje się wyrazy „ , rejestr aktywów";

50) w art. 59 po wyrazach „w art. 22 ust. 1" dodaje się wyrazy „i art. 91b ust.1";

51) w art. 61:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym.",

b) dodaje się ust. 5–9 w brzmieniu:

„5. Ustanowienie zastawu na jednostkach uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy, odpowiedniego zapisu w rejestrze uczestników funduszu, po przedstawieniu towarzystwu umowy zastawu.

6. Przed datą wymagalności wierzytelności zabezpieczonej zastawem zastawca nie może bez zgody zastawnika zgłosić funduszowi żądania odkupienia jednostek uczestnictwa obciążonych zastawem.

7. Jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem stała się wymagalna, zastawca może zgłosić funduszowi żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa obciążonych zastawem, jednakże wypłata na rzecz zastawcy środków pieniężnych z tytułu odkupienia przez fundusz tych jednostek może nastąpić po przedstawieniu pokwitowania wierzyciela, stwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem.

8. Przepisy ust. 4–7 stosuje się odpowiednio do zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego, którego przedmiotem są jednostki uczestnictwa, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami ustaw regulujących ustanowienie i wygaśnięcie zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego.

9. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4–8 do zastawu na jednostkach uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.";

52) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni.";

53) w art. 63:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustalenia wartości aktywów netto funduszu,"

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ustalenia wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa.";

54) w art. 65 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.";

55) w art. 67 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zbywane lub odkupywane również na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, fundusz ten jest obowiązany poinformować o tym fakcie Komisję.";

56) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie doręcza uczestnikowi funduszu pisemne potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, chyba że uczestnik wyraził pisemną zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach.";

57) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:

„Art. 69a. 1. Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego nie może być niższa niż 2 000 000 zł.

2. O każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2 500 000 zł fundusz ogłasza niezwłocznie w sposób określony w statucie.

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, fundusz określa:

1) przyczyny zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego poniżej poziomu, o którym mowa w ust. 2,

2) rodzaj działań, jakie fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości aktywów netto funduszu.";

58) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70 .1. Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 73 i art. 80, może lokować aktywa funduszu wyłącznie w:

1) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,

2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia do publicznego obrotu, pod warunkiem że statut funduszu zezwala na dokonywanie takich lokat,

3) papiery wartościowe, inne niż określone w pkt 1 i pkt 2, lub wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, pod warunkiem że są one zbywalne i ich wartość rynkowa może być ustalona w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż w dniu wyceny, z tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości aktywów funduszu.

2. Lokowanie w papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, oraz w papiery wartościowe, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.";

59) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:

„Art. 71a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 25 % wartości aktywów funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny.

2. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % wartości aktywów funduszu.";

60) w art. 72:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ograniczeń, o których mowa w art. 71, nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, również do lokat w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez:

1) jednostki samorządu terytorialnego,

2) państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Lokaty, o których mowa w ust. 2, dokonywane w papiery wartościowe jednego emitenta lub gwarantowane przez jeden podmiot nie mogą przewyższać 35% wartości aktywów funduszu, chyba że statut funduszu inwestycyjnego otwartego na to zezwala i wskazuje tego emitenta lub gwaranta.";

61) w art. 75 w ust. 2 po wyrazie „fundusze” dodaje się wyrazy „inwestycyjne otwarte”;

62) w art. 76 w ust. 1 po wyrazach „ograniczeń określonych w" dodaje się wyrazy „art. 70 ust. 1 pkt 3,";

63) w art. 77:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych, reprezentujących prawa do metali szlachetnych.",

b) w ust. 2:

– w zdaniu wstępnym wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4”,

– w pkt 2 wyraz „przechowywanie” zastępuje się wyrazami „prowadzenie rejestru”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 3, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Komisja może udzielić zgody na dokonywanie czynności prawnych, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem że nie będzie to naruszać interesów uczestników funduszu.";

64) w art. 78 po wyrazie „aktywów" dodaje się wyraz „netto";

65) art. 80 i art. 81 otrzymują brzmienie:

„Art. 80. Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy mające za przedmiot papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4, inne prawa pochodne z praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe wyłącznie dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego funduszu.

Art. 81. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji, może określić, w drodze rozporządzenia, jaką część aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego mogą stanowić papiery wartościowe i wierzytelności objęte lub nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Określenie to powinno wskazywać w ujęciu procentowym rodzaj danego składnika aktywów oraz uwzględniać państwo jego pochodzenia.";

66) w art.84:

a) w ust.1 wyrazy „może stanowić" zastępuje się wyrazem „stanowi",

b) w ust. 3 po wyrazach „mogą być" dodaje się wyraz „wyłącznie";

67) w art.85:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Księgi i dokumenty specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powinny być udostępniane członkom rady inwestorów w sposób uniemożliwiający identyfikację innych uczestników funduszu przez tych członków, z tym że obowiązek udostępnienia nie obejmuje rejestru uczestników funduszu.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, jeżeli statut tak stanowi. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby jednostek uczestnictwa danego funduszu.";

68) art. 86 i art. 87 otrzymują brzmienie:

„Art. 86. 1. Członkiem rady inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może być wyłącznie:

1) uczestnik funduszu posiadający jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5% ogólnej liczby jednostek w danym funduszu lub

2) przedstawiciel uczestników funduszu, ustanowiony zgodnie z ust. 2

– jeżeli wyraził pisemną zgodę na udział w radzie.

2. Uczestnicy funduszu reprezentujący łącznie ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa tego funduszu mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów, jeżeli statut tak stanowi. O zamiarze dokonania wyboru wspólnego przedstawiciela uczestnicy informują fundusz, który niezwłocznie zawiadamia o spełnieniu przez nich wymagań statutowych, po uprzednim zbadaniu uprawnień tych uczestników.

3. Fundusz niezwłocznie zawiadamia uczestnika o posiadaniu przez niego jednostek uczestnictwa reprezentujących ponad 5% ogólnej liczby jednostek w danym funduszu. Rada inwestorów rozpoczyna działalność w przypadku, gdy co najmniej trzy osoby spełnią warunki określone w ust. 1 lub ust. 2.

4. Fundusz niezwłocznie zawiadamia członka rady inwestorów o zmniejszeniu liczby jednostek uczestnictwa poniżej wielkości określonej w ust. 1 lub ust. 2.

5. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji lub z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

6. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzy osoby spełniają warunki, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

7. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzy osoby spełnią warunki, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

8. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów członek rady wykonuje osobiście, a w przypadku członków niebędących osobami fizycznymi – przez osoby uprawnione do jego reprezentacji.

9. Każda jednostka uczestnictwa posiadana przez członka rady daje prawo do jednego głosu w radzie. Uchwały rady są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych.

Art. 87. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może zezwolić na dokonywanie wpłat papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, które uczestnicy nabyli na zasadach preferencyjnych lub nieodpłatnie, zgodnie z odrębnymi przepisami. W takim przypadku przepisu art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603. Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703 i Nr 84, poz. 948) nie stosuje się.";

69) po art. 87 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Łączenie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

Art. 87a. 1. Za zgodą Komisji może nastąpić połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych albo dwóch specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez to samo towarzystwo. Z wnioskiem o udzielenie zgody występuje towarzystwo.

2. Połączenie następuje przez przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego.

3. W wyniku połączenia funduszy inwestycyjnych fundusz, którego majątek został przeniesiony do innego funduszu, podlega wykreśleniu z rejestru funduszy.

Art. 87b. 1. O zamiarze połączenia funduszy inwestycyjnych towarzystwo ogłasza w dziennikach wskazanych w statutach łączonych funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1.

2. Ogłoszenie o zamiarze połączenia:

1) wskazuje fundusz przejmujący i fundusz przejmowany,

2) wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc od dnia ogłoszenia,

3) zawiera treść statutu funduszu przejmującego.

3. Od dnia ogłoszenia zamiaru połączenia funduszy inwestycyjnych:

1) towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego,

2) do funduszu przejmowanego nie stosuje się art. 138.

Art. 87c. 1. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w art. 87b ust. 2 pkt 2, towarzystwo:

1) przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadającego na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadającego na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału oraz

2) niezwłocznie składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych; do wniosku towarzystwo dołącza zgodę Komisji, o której mowa w art. 87a ust. 1.

2. Przepis art. 23 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 87d. 1. Przydział, o którym mowa w art. 87c ust. 1 pkt 1, następuje poprzez wpisanie do rejestru uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego.

2. Od chwili przydziału, o którym mowa w art. 87c ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.

3. Przepisów ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne.

4. W przypadku przydziału, o którym mowa w art. 87c ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisu art. 26 ust. 6.

Art. 87e. Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych:

1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego,

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 87d ust. 1, wywołuje skutek prawny.

Art. 87f. 1. Depozytariusz funduszu przejmowanego wydaje depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 51 niezwłocznie po wykreśleniu funduszu przejmowanego z rejestru.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów przechowujących aktywa funduszu przejmowanego zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1.

Art. 87g. Fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia połączenia funduszy, dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie i w statucie.

Art. 87h. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa.";

70) w art. 90 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Z wnioskiem o dopuszczenie pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu występuje towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 30 ust. 2, spółka akcyjna ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.";

71) w art. 91 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany wprowadzać do publicznego obrotu każdą kolejną emisję certyfikatów inwestycyjnych.";

72) po art. 91 dodaje się art. 91a i art. 91 b w brzmieniu:

„Art. 91 a. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego wymaga zmiany statutu funduszu w zakresie danych wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 6–8, w odniesieniu do każdej z tych emisji.

Art. 91 b. 1. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego są dokonywane na wydzielony rachunek funduszu prowadzony przez depozytariusza.

2. Do wpłat dokonanych w papierach wartościowych lub udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Do dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych wpłaty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie powiększają wartości aktywów funduszu.";

73) art. 92 i art. 93 otrzymują brzmienie:

„Art. 92. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów funduszu i ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.

Art. 93. 1. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych drugiej i następnych emisji nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, chyba że statut funduszu określi maksymalną wysokość różnicy pomiędzy wartością aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny według tej wyceny a ceną emisyjną certyfikatu kolejnej emisji.

2. Cena certyfikatu może być powiększona o opłatę, o której mowa w art. 26 ust. 6.";

74) po art. 93 dodaje się art. 93a w brzmieniu:

„Art. 93a. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać dotychczasowym posiadaczom certyfikatów inwestycyjnych prawo pierwszeństwa do objęcia nowych certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji w stosunku do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Sposób, tryb i zasady wykonania prawa pierwszeństwa określa statut funduszu.";

75) art. 94–96 otrzymują brzmienie:

„Art. 94. 1. Emisja certyfikatów inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na certyfikaty w liczbie i w terminie określonym w statucie i w prospekcie emisyjnym. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

2. Kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych jest możliwa po zamknięciu poprzedniej emisji albo po dokonaniu zwrotu wpłat do funduszu w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

3. Druga i następne emisje certyfikatów inwestycyjnych nie dochodzą do skutku, jeżeli nie zebrano wpłat na certyfikaty w liczbie i terminie, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedojścia do skutku drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych fundusz w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, zwraca wpłaty do funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 95. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje przydziału certyfikatów inwestycyjnych drugiej i następnych emisji w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

Art. 96. 1. Osobom, które dokonały wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji, fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany wydać przydzielone certyfikaty na warunkach i w sposób określony w statucie funduszu i w prospekcie emisyjnym.

2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w chwili zapisania certyfikatu na rachunku papierów wartościowych uczestnika.";

76) w art. 97 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku odmowy dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu, na rynkach wymienionych w ust. 1, obrót nimi może być prowadzony w trybie art. 92 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4.";

77) w art. 98:

a) w ust.1 w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami „ust. 2–3a oraz art. 98a",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić, z zastrzeżeniem ust. 2a, łącznie więcej niż 10% wartości aktywów funduszu.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości aktywów funduszu.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Waluta obca jednego państwa nie może stanowić więcej niż 10% wartości aktywów funduszu.",

e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. EURO nie może stanowić więcej niż 10% wartości aktywów funduszu.",

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.",

g) w ust. 5 wyrazy „art. 77 ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami „art. 77 ust. 2–4";

78) po art. 98 dodaje się art. 98a w brzmieniu:

„Art. 98a. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo, gdy możliwość nabywania jednostek uczestnictwa w takich funduszach została wyraźnie określona w statucie funduszu; możliwość ta nie dotyczy nabywania jednostek uczestnictwa w trybie art. 20 ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać funduszu kosztami związanymi z lokowaniem aktywów funduszu w jednostkach uczestnictwa tych funduszy.";

79) w art. 99 po wyrazie „aktywów" dodaje się wyraz „netto";

80) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w art. 98 ust. 1–3a, są ważne.";

81) art.101 otrzymuje brzmienie:

„Art. 101. 1. W funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów jako organ kontrolny.

2. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz regulamin przyjęty przez radę.

3. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub w przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, rada inwestorów wzywa towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję.

5. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jeżeli statut tak stanowi. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.";

82) po art.101 dodaje się art.101a i art. 101b w brzmieniu:

„Art. 101a. 1 . Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego zamkniętego reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w danym funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w radzie oraz dokonał blokady certyfikatów inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów.

2. Rada inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 1.

3. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust.1.

4. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków rady spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

5. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 1.

6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów uczestnik wykonuje osobiście, a w przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi – przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każdy certyfikat inwestycyjny objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w radzie.

Art. 101b. 1. Statut funduszu może zezwolić na dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będą wyceniane według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów netto.";

83) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji, może określić, w drodze rozporządzenia, jaką część aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą stanowić papiery wartościowe i wierzytelności objęte lub nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Określenie to powinno wskazywać w ujęciu procentowym rodzaj danego składnika aktywów oraz uwzględniać państwo jego pochodzenia.";

84) po art.102 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

„Rozdział 7a

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte

Art. 102a. Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych i emitowanych przez nie certyfikatów inwestycyjnych stosuje się przepisy o funduszach inwestycyjnych zamkniętych, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 102b. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty może emitować certyfikaty inwestycyjne, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4. Takie certyfikaty inwestycyjne mogą zostać dopuszczone do publicznego obrotu wyłącznie w przypadku, gdy dopuszczenie będzie obejmować również certyfikaty wcześniejszych emisji.

Art. 102c. 1. Certyfikaty inwestycyjne specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do publicznego obrotu mogą być wyłącznie na okaziciela.

2. Certyfikat inwestycyjny daje na zgromadzeniu inwestorów prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Statut funduszu może określać, że certyfikaty inwestycyjne imienne są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, z tym że jednemu certyfikatowi można przyznać nie więcej niż dwa głosy.

4. Zbycie lub zastawienie certyfikatu inwestycyjnego imiennego statut funduszu może:

1) uzależnić od zgody zgromadzenia inwestorów, oznaczając:

a) formę udzielenia zgody, jeżeli nie jest pisemna,

b) termin do wskazania nabywcy w przypadku odmowy zgody, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia lub zastawienia certyfikatu,

c) cenę lub sposób jej określenia oraz termin zapłaty ceny, albo

2) w inny sposób ograniczyć, oznaczając termin oraz szczegółowy tryb i warunki stosowania takiego ograniczenia.

5. W przypadku braku któregokolwiek z postanowień statutu wymienionych w ust. 4, dane ograniczenie jest bezskuteczne.

Art. 102d. 1. Każdy certyfikat inwestycyjny specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego ma taką samą wartość nominalną.

2. Fundusz nie może wydawać certyfikatów inwestycyjnych poniżej ich wartości nominalnej.

3. Certyfikaty inwestycyjne nie mogą być wydawane przed ich całkowitym opłaceniem.

Art. 102e. Jeżeli statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego tak stanowi, certyfikaty inwestycyjne, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, mogą nie mieć formy dokumentu; w takim przypadku wszystkie certyfikaty inwestycyjne funduszu nie mają formy dokumentu.

Art. 102f. 1. Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu powinien zawierać:

1) nazwę specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wskazanie siedziby funduszu,

2) numer wpisu funduszu do rejestru funduszy,

3) datę zarejestrowania funduszu i datę wyemitowania certyfikatu inwestycyjnego,

4) czas trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony,

5) wartość nominalną certyfikatu inwestycyjnego,

6) serię i numer certyfikatu inwestycyjnego,

7) oznaczenie, czy certyfikat inwestycyjny jest na okaziciela, czy imienny,

8) wskazanie, czy certyfikat inwestycyjny imienny jest uprzywilejowany w zakresie prawa głosu, z określeniem stopnia tego uprzywilejowania,

9) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu inwestycyjnego.

2. Certyfikat inwestycyjny jest opatrzony pieczęcią towarzystwa i podpisami członków jego zarządu. Podpisy mogą być mechanicznie odtwarzane.

Art. 102g. 1. Wydanie przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatu inwestycyjnego, który nie podlega obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, następuje:

1) przez wręczenie dokumentu, w przypadku certyfikatu w formie dokumentu, albo

2) z chwilą zapisania certyfikatu w ewidencji uczestników funduszu, o której mowa w art. 102h, w przypadku certyfikatu niemającego formy dokumentu.

2. Na żądanie uczestnika podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu, o której mowa w art. 102h, wydaje mu zaświadczenie o zapisaniu certyfikatu w tej ewidencji.

Art. 102h. 1. Prawa z certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie mają formy dokumentu, powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji uczestników funduszu i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz certyfikatu inwestycyjnego.

2. Ewidencja uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera w szczególności dane identyfikujące uczestnika funduszu oraz w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych emisji należących do uczestnika:

1) liczbę, rodzaj i serię certyfikatów,

2) liczbę głosów przypadających na certyfikat imienny, który jest uprzywilejowany w zakresie prawa głosu,

3) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu.

3. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ewidencji uczestników funduszu są:

1) towarzystwo zarządzające tym funduszem,

2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

3) dom maklerski,

4) bank.

4. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego określa jeden podmiot, spośród wymienionych w ust. 3, prowadzący ewidencję uczestników funduszu.

5. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych niemających formy dokumentu przenosi te prawa z chwilą dokonania w ewidencji uczestników funduszu zapisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych certyfikatów inwestycyjnych.

6. W przypadku gdy nabycie certyfikatów inwestycyjnych niemających formy dokumentu nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego, z mocy prawa, przeniesienie praw z tych certyfikatów, zapis w ewidencji uczestników funduszu jest dokonywany na żądanie nabywcy.

Art. 102i. 1. Do proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, stanowiącego publiczny obrót papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4, w przypadku, gdy wartość nominalna jednego certyfikatu jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 EURO, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, nie stosuje się przepisów tej ustawy, pod warunkiem że emitent zawiadomi Komisję o tej emisji nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Wartość nominalną certyfikatów przelicza się na złote polskie według średniego kursu EURO, ogłaszanego na dzień zawiadomienia.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, treść i wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawierającego podstawowe informacje o emitencie, certyfikatach inwestycyjnych oraz o trybie ich zbywania.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do certyfikatów inwestycyjnych, które podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu.

Art. 102j. Emisja certyfikatów inwestycyjnych, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, może nastąpić poprzez:

1) proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych skierowane bez wykorzystania środków masowego przekazu do nie więcej niż 300 osób albo

2) proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w art. 102i ust. 1, na warunkach określonych w tym przepisie.

Art. 102k. 1. Do propozycji nabycia, o której mowa w art. 102j, należy dołączyć:

1) informację o miejscach, w których można zapoznać się z treścią statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,

2) warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.

2. Warunki emisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres emitenta certyfikatów inwestycyjnych,

2) datę i numer decyzji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu,

3) podstawowe dane o emitencie,

4) podstawowe dane o emisji,

5) wskazanie czynników ryzyka dla nabywców certyfikatów inwestycyjnych,

6) podstawowe dane o depozytariuszu,

7) podstawowe dane o towarzystwie lub o podmiocie, o którym mowa w art. 34a ust. 1,

8) zbadane sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy w przypadku drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych.

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu. Warunki emisji powinny zawierać informacje niezbędne nabywcom certyfikatów do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty.

Art. 102l. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać własne certyfikaty inwestycyjne niepodlegające obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu wyłącznie w celu ich umorzenia.

Art. 102m. Statut funduszu może dopuszczać możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji certyfikatów inwestycyjnych niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu.

Art. 102n. 1. Papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

2. Waluta obca jednego państwa nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

3. EURO nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.

4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

5. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% wartości aktywów netto funduszu w chwili ich zaciągania.

Art. 102o. 1. W specjalistycznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa zgromadzenie inwestorów.

2. Uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu inwestorów są:

1) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami art. 10 i art. 11 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4,

2) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. a), którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez depozytariusza o złożeniu certyfikatów w depozycie u depozytariusza,

3) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. b), którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia:

a) złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu, zawierające informacje określone w art. 102h ust. 2 pkt 1 i pkt 2, albo

b) zgłoszą towarzystwu zamiar udziału w zgromadzeniu w przypadku, gdy ewidencję uczestników funduszu prowadzi towarzystwo.

3. Sposób i warunki zwołania zgromadzenia oraz podejmowania uchwał określa statut funduszu.

Art. 102p. 1. Zgromadzenie inwestorów odbywa się w miejscu siedziby funduszu albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w statucie.

2. Zgromadzenie inwestorów zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem, ogłaszając o tym co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.

3. Uczestnicy funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych mogą domagać się zwołania zgromadzenia inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi towarzystwa.

4. Jeżeli zarząd towarzystwa nie zwoła zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania zgromadzenia, na koszt towarzystwa, uczestników występujących z tym żądaniem.

Art. 102r. Uchwały zgromadzenia inwestorów wymagają dla swej ważności zaprotokołowania przez notariusza.

Art. 102s. 1. Zgromadzenie inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

2. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, zgromadzenie inwestorów wyraża zgodę na:

1) zmianę depozytariusza,

2) emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych,

3) zmiany statutu funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych.

3. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, decyzja inwestycyjna dotycząca aktywów funduszu, których wartość przekracza 15% wartości aktywów funduszu, wymaga dla swej ważności zgody zgromadzenia inwestorów.

Art. 102t. Zgromadzenie inwestorów, w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu za ten rok.

Art. 102u. 1. Przedmiotem lokat specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być:

1) prawo własności:

a) nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami lub

b) budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, lub

2) udział we współwłasności nieruchomości, o których mowa w pkt 1.

2. W skład aktywów funduszu wchodzą również przedmioty i urządzenia, w tym urządzenia infrastruktury technicznej, potrzebne do korzystania z przedmiotu praw określonych w ust. 1 zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz niezbędne do zachowania przedmiotu tych praw w stanie niepogorszonym lub zwiększające jego wartość.

3. Dochody i pożytki z lokat, o których mowa w ust. 1, są przeznaczane w pierwszej kolejności na realizację celów wynikających z ust. 2 i nie podlegają podziałowi między uczestników funduszu.

4. Fundusz dokonujący lokat, o których mowa w ust. 1, może jednocześnie dokonywać lokat wymienionych w art. 98 i art. 98a.

Art. 102w. 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać wyłącznie prawa do nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, wolnych od obciążeń, w tym praw osób trzech, i niebędących przedmiotem zabezpieczenia lub egzekucji.

2. Wartość poszczególnych lokat, o których mowa w art. 102u ust. 1, w chwili ich nabycia nie może przekraczać 10% wartości aktywów funduszu.

Art. 102x. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty może ustanawiać obciążenia na aktywach określonych w art. 102u ust. 1 i ust. 2 o łącznej wysokości nieprzekraczającej 50% wartości aktywów netto funduszu w chwili ustanowienia obciążenia, za zgodą depozytariusza i na warunkach określonych w statucie.

Art. 102y. 1. Wycena aktywów funduszu określonych w art. 102u ust. 1 i ust. 2 jest dokonywana przez zespół co najmniej trzech osób, w skład którego wchodzą rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, wybierani przez radę nadzorczą towarzystwa.

2. Szczegółowy tryb i warunki pracy zespołu, o którym mowa w ust. 1, określa statut funduszu.";

85) w art. 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego mieszanego stosuje się odpowiednio przepisy art. 90 ust. 2, art. 91– 91 b oraz art. 93a–97";

86) w art. 108:

a) w pkt 2 wyraz „wpłat" zastępuje się wyrazem „zapisów",

b) w pkt 4 wyraz „zbywania" zastępuje się wyrazem „wydania";

87) art.109 otrzymuje brzmienie:

„Art. 109. 1. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych drugiej i następnych emisji nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, chyba że statut funduszu określi maksymalną wysokość różnicy pomiędzy wartością aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny według tej wyceny a ceną emisyjną certyfikatu kolejnej emisji. Cena emisyjna certyfikatu może być powiększona o opłatę, o której mowa w art. 26 ust. 6.

2. Cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupienia. Cena ta może być pomniejszona o opłatę, o której mowa w art. 26 ust. 6.";

88) skreśla się art. 110 i art. 111;

89) art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Art. 113. 1. Fundusz inwestycyjny mieszany może, z zastrzeżeniem art. 120, lokować aktywa w:

1) papiery wartościowe,

2) wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok,

3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

4) waluty

– pod warunkiem że są one zbywalne i ich wartość może być ustalona nie rzadziej niż w każdym dniu wyceny aktywów funduszu.

2. Lokowanie w papiery wartościowe lub wierzytelności w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie takich lokat.";

90) w art. 114:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny mieszany może dokonywać lokat, o których mowa w art. 113 ust. 1, pod warunkiem że nie więcej niż 5 %, z zastrzeżeniem ust. 1a, wartości jego aktywów będą stanowiły:

1) papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu lub udziały w tym podmiocie,

2) waluta obca jednego państwa,

3) EURO.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości aktywów funduszu.",

c) w ust. 2 wyrazy „waluty jednego państwa" zastępuje się wyrazami „walutę obcą jednego państwa lub EURO";

91) w art. 115:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ograniczeń, o których mowa w art. 114, nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, również do lokat w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez:

1) jednostki samorządu terytorialnego,

2) państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, jeżeli Komisja na to wyrazi zgodę.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Lokaty, o których mowa w ust. 2, dokonywane w papiery wartościowe jednego emitenta lub gwarantowane przez jeden podmiot nie mogą przewyższać 35% wartości aktywów funduszu, chyba że statut funduszu na to zezwala i wskazuje tego emitenta lub gwaranta.";

92) w art. 116 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz inwestycyjny mieszany może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo, gdy możliwość nabywania jednostek uczestnictwa w takich funduszach została wyraźnie określona w statucie funduszu; możliwość ta nie dotyczy nabywania jednostek uczestnictwa w trybie art. 20 ust. 1.";

93) w art. 119 po wyrazie „aktywów" dodaje się wyraz „netto";

94) art. 120 otrzymuje brzmienie:

„Art. 120. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego mieszanego tak stanowi, fundusz może dokonywać lokat w papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4, inne prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego funduszu.";

95) po art. 120 dodaje się art. 120a w brzmieniu:

„Art. 20a. 1.W funduszu inwestycyjnym mieszanym działa rada inwestorów jako organ kontrolny.

2. Do rady, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.101 ust. 2–5 i art. 101a.";

96) art. 121 otrzymuje brzmienie:

„Art. 121. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji, może określić, w drodze rozporządzenia, jaką część aktywów funduszu inwestycyjnego mieszanego mogą stanowić papiery wartościowe i wierzytelności objęte lub nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Określenie to powinno wskazywać w ujęciu procentowym rodzaj danego składnika aktywów oraz uwzględniać państwo jego pochodzenia.";

97) po art.121 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu:

„Rozdział 8a

Zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych

Art. 121a. Za zezwoleniem Komisji wydanym na wniosek towarzystwa towarzystwo może zarządzać zbiorczym portfelem papierów wartościowych na zasadach określonych w art. 121d–121j.

Art. 121b. Do wniosku, o którym mowa w art. 121a, załącza się:

1) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie, które mają istotny wpływ na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne towarzystwa w tym zakresie,

2) listę osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie,

3) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, które mogą wchodzić w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych, oraz zaświadczenia o niekaralności tych osób,

4) regulamin wykonywania działalności.

Art. 121c. Do zezwolenia, o którym mowa w art. 121a, stosuje się odpowiednio art. 18.

Art. 121 d. 1. Zbiorczy portfel papierów wartościowych stanowi współwłasność łączną posiadaczy jednostek uczestnictwa, z zastrzeżeniem art. 121e ust. 4.

2. Składniki zbiorczego portfela papierów wartościowych nie podlegają egzekucji prowadzonej z majątku uczestnika zbiorczego portfela papierów wartościowych. Egzekucja następuje wyłącznie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych.

3. Uczestnik zbiorczego portfela papierów wartościowych nie może rozporządzać udziałem w zbiorczym portfelu papierów wartościowych ani udziałem w poszczególnych składnikach tego portfela.

Art. 121e. 1. Towarzystwo tworzy zbiorczy portfel papierów wartościowych przez nabycie papierów wartościowych na rachunek własny towarzystwa.

2. Po nabyciu papierów wchodzących w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych towarzystwo przydziela uczestnikom tego portfela jednostki uczestnictwa.

3. Jednostka uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych reprezentuje prawo jej posiadacza do żądania zbycia proporcjonalnej części aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych i przeniesienia na rzecz tego posiadacza środków pieniężnych uzyskanych w wyniku tego zbycia.

4. Do chwili zbycia pierwszej jednostki uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych towarzystwo pozostaje jedynym właścicielem tego portfela.

5. Jednostki uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych, które nie zostały przydzielone uczestnikom tego portfela, przysługują towarzystwu. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.

6. Towarzystwo wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz obowiązki wynikające z zarządzania tym portfelem.

Art. 121f. 1. Zasady działania, zarządzania i likwidacji zbiorczego portfela papierów wartościowych określa regulamin, o którym mowa w art. 121b pkt 4, do którego stosuje się art. 384 Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin, o którym mowa w ust.1, określa w szczególności:

1) procentowy udział poszczególnych papierów wartość i owych i praw majątkowych określonych w art. 97 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4, w portfelu, ze wskazaniem konkretnych papierów wartościowych i praw wchodzących w skład tego portfela,

2) maksymalną liczbę jednostek uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych,

3) liczbę jednostek uczestnictwa pozostałych w zbiorczym portfelu, która stanowi przesłankę likwidacji zbiorczego portfela papierów wartościowych,

4) okoliczności, o których mowa wart. 121 h ust. 2 pkt 3,

5) sposób zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, z uwzględnieniem pożytków z papierów wartościowych i praw majątkowych wchodzących w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz kosztów związanych z zarządzaniem tym portfelem, w tym kosztów transakcji dotyczących poszczególnych składników portfela oraz kosztów związanych ze zbywaniem i umarzaniem jednostek uczestnictwa tego portfela.

3. Postanowienia regulaminu, o którym mowa w ust. 1, nie mogą uprzywilejować towarzystwa w stosunku do innych posiadaczy jednostek uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych.

Art. 121g. 1. Maksymalną liczbą jednostek uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych jest liczba ustalona w wyniku przydziału, o którym mowa w art. 121e ust. 2.

2. Jednostka uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych jest niezbywalna; podlega umorzeniu na żądanie jej posiadacza. Towarzystwo nie może zbywać nowych jednostek uczestnictwa w miejsce jednostek umorzonych.

Art. 121h. 1. Procentowy skład portfela papierów wartościowych nie może podlegać zmianom, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana składu portfela papierów wartościowych jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia:

1) zdarzenia losowego lub prawnego, które powoduje umorzenie, wykup lub utratę z innej przyczyny przez dany składnik portfela statusu papieru wartościowego w publicznym obrocie lub statusu prawa majątkowego określonego w art. 97 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4,

2) takiej relacji wartości składników portfela papierów wartościowych do składu procentowego określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 121f, która uniemożliwia dokładne ustalenie tego składu; w takim przypadku towarzystwo jest obowiązane do dokonywania transakcji zbycia składników w sposób zapewniający jak najmniejsze odchylenie rzeczywistego składu portfela od składu procentowego określonego w regulaminie,

3) okoliczności, które ze względu na ważny interes ekonomiczny uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych wymagają zmiany składu portfela, w szczególności w razie znacznego spadku wartości papierów wartościowych poniżej wysokości określonej w regulaminie lub utraty statusu papieru wartościowego dopuszczonego do obrotu na rynku regulowanym.

Art. 121i. 1. Towarzystwo prowadzi rejestr jednostek uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych. Art. 65 stosuje się odpowiednio.

2. Do zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, z uwzględnieniem warunków finansowych i organizacyjnych, jakie musi spełnić towarzystwo w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania tej działalności.

4. Do wyceny aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych stosuje się odpowiednio art. 7.

Art. 121j. 1. Towarzystwo jest obowiązane do sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz do udostępniania tych sprawozdań na żądanie uczestnika tego portfela.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 1. Sprawozdania te powinny umożliwiać nabywcom jednostek uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych ocenę ryzyka związanego z inwestowaniem w te jednostki.";

98) art. 122–124 otrzymują brzmienie:

„Art. 122. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mają obowiązek publikowania skrótów prospektów informacyjnych we wskazanym w statucie dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Art. 123. Fundusz inwestycyjny zamknięty i fundusz inwestycyjny mieszany publikują prospekty emisyjne oraz ich skróty w sposób określony przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Art. 124. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego powinien zawierać statut funduszu oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego.";

99) po art. 124 dodaje się art. 124a w brzmieniu:

„Art. 124a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrót tego prospektu. Rozporządzenie powinno w szczególności zawierać wymóg przedstawienia informacji, które umożliwią nabywcom jednostek uczestnictwa ocenę ryzyka związanego z inwestowaniem w te jednostki.";

100) w art. 125 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji prospekty informacyjne po ich sporządzeniu, a roczne i półroczne sprawozdania finansowe niezwłocznie po ich zbadaniu przez biegłego rewidenta.";

101) art. 126 otrzymuje brzmienie:

„Art. 126. Fundusz inwestycyjny ma obowiązek ogłaszać, w sposób określony w statucie, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny oraz cenę zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, niezwłocznie po ich ustaleniu.";

102) w art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich dostarczania. Sprawozdania i informacje powinny umożliwiać Komisji wykonywanie nadzoru nad działalnością towarzystwa i funduszu w zakresie określonym ustawą oraz ocenę, czy działalność ta jest wykonywana w interesie uczestników funduszu albo uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych.";

103) art. 128 otrzymuje brzmienie:

„Art. 128. 1. Osoba upoważniona przez Przewodniczącego Komisji ma prawo wstępu do pomieszczeń:

1) towarzystwa – w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem, statutem lub z udzielonym zezwoleniem,

2) depozytariusza – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem lub z umową, o której mowa w art. 50,

3) podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umową zawartą z funduszem i udzielonym zezwoleniem,

4) podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,

5) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników, o którym mowa w art. 65 – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego.

2. Kontrolujący ma prawo:

1) wglądu do ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji,

2) żądania sporządzenia, na koszt kontrolowanego, kopii tych dokumentów i nośników informacji,

3) żądania udzielenia informacji lub wyjaśnień przez pracowników kontrolowanych podmiotów.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest na piśmie i określa:

1) imię i nazwisko kontrolującego oraz jego stanowisko służbowe,

2) serię i numer dowodu osobistego kontrolującego,

3) oznaczenie podmiotu kontrolowanego,

4) termin ważności upoważnienia.";

104) po art. 129 dodaje się art.129a w brzmieniu:

„Art. 129a. 1. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie albo

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.

2. Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi, że fundusz inwestycyjny wykonuje działalność z naruszeniem przepisów ustawy, statutu funduszu lub warunków zezwolenia.

3. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Komisja może nakazać jej ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt towarzystwa.

5. Wydane przez Komisję decyzje dotyczące funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne są zbywane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja niezwłocznie przekazuje organom państwa właściwym dla nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi, w którym te jednostki lub certyfikaty są zbywane.";

105) w art. 130 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Każda reklama odnosząca się do nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych musi wskazywać na istnienie odpowiednio prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego albo warunków emisji i wskazywać miejsce, w którym dany dokument jest publicznie dostępny.";

106) art. 133 otrzymuje brzmienie:

„Art. 133. 1. Jeżeli depozytariusz narusza przepisy ustawy lub nie wypełnia obowiązków określonych w umowie, o której mowa w art. 50, Komisja może nakazać funduszowi zmianę depozytariusza lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

2. Jeżeli depozytariusz nie wypełnia określonych w ustawie obowiązków przekazywania informacji Komisji, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

3. Jeżeli fundusz inwestycyjny nie przestrzega przepisów ustawy lub statutu, określających zasady inwestowania, w tym ograniczenia dokonywania lokat funduszu, lub nie wykona obowiązku określonego w art. 16 ust. 2, art. 76 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 100 ust. 2 lub art. 117 ust. 2, Komisja może nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

4. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań finansowych towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia wynika z odrębnych przepisów, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy kontrola wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, towarzystwo zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.";

107) po art. 133 dodaje się art. 133a w brzmieniu:

„Art. 133a. 1. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 2, narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia. Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie albo

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 4, wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego. Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać towarzystwu odstąpienie od umowy.

3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 5, wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem, niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego. Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać funduszowi odstąpienie od umowy.";

108) art. 135 otrzymuje brzmienie:

„Art. 135. 1. Udzielenie przez Komisję zezwolenia albo zgody, o której mowa w art. 39 ust. 1 i ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 70 ust. 2, art. 77 ust. 4, art. 113 ust. 2 i art. 115 ust. 2 pkt 2, podlega stałej opłacie w wysokości nie większej niż równowartość 4 500 EURO, ustalanej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

2. Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 21 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji, określa, w drodze rozporządzenia, wysokość, szczegółowy sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania opłat określonych w ust. 1, z uwzględnieniem rodzaju opłat i podmiotów uiszczających te opłaty. Opłaty te nie powinny w istotny sposób wpływać na zwiększenie kosztów działalności tych podmiotów.";

109) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 10

Przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja funduszu inwestycyjnego oraz przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym";

110) art. 138 otrzymuje brzmienie:

„Art. 138. 1. Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:

1) upłynął okres, na który, zgodnie ze statutem, fundusz został utworzony,

2) zarządzanie funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w trybie i w terminie określonych w art. 48 ust. 2,

3) depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru,

4) wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego spadła poniżej wartości określonej w art. 69a,

5) rada inwestorów albo zgromadzenie inwestorów podjęło uchwałę o rozwiązaniu funduszu,

6) wystąpiły inne przyczyny określone w statucie funduszu inwestycyjnego.

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek towarzystwa złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Komisja udzieli zgody na połączenie funduszu inwestycyjnego z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach rozdziału 6a.

3. Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego następuje z dniem, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna.";

111) art. 139:

a) w ust.1 wyraz „likwidacji" zastępuje się wyrazem „rozwiązania",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W zakresie określonym w ust. 1 i ust. 2 w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych i mieszanych stosuje się również przepisy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.",

c) skreśla się ust. 4;

112) w art. 140 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Likwidator zgłasza niezwłocznie do rejestru funduszy otwarcie likwidacji funduszu i dane likwidatora.";

113) w art. 143 skreśla się wyraz „zlikwidowanego";

114) art. 144 otrzymuje brzmienie:

„Art. 144. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb likwidacji funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem sposobu i terminów dokonywania poszczególnych czynności w ramach postępowania likwidacyjnego.";

115) po art. 144 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:

„Rozdział 10a

Zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne z siedzibą w państwach będących członkami Unii Europejskiej

Art. 144a. 1. Jeżeli tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, zwany dalej „funduszem zagranicznym", mają być w wyniku publicznego proponowania ich nabycia zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz lub spółka nim zarządzająca są obowiązane do uprzedniego poinformowania Komisji o tym zamiarze.

2. Fundusz zagraniczny lub spółka nim zarządzająca, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do przedstawienia Komisji:

1) zaświadczenia właściwego organu państwa siedziby funduszu zagranicznego lub spółki nim zarządzającej o przestrzeganiu przez ten fundusz i spółkę nim zarządzającą przepisów prawa regulujących przedsięwzięcia w zakresie zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, obowiązujących łącznie w państwach będących członkami Unii Europejskiej,

2) regulaminu funduszu zagranicznego,

3) prospektu informacyjnego funduszu zagranicznego,

4) ostatniego raportu rocznego i raportu półrocznego funduszu zagranicznego, jeżeli zostały sporządzone,

5) danych o przewidywanych sposobach zbywania na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny.

3. Przez regulamin funduszu zagranicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się również statut tego funduszu lub statut albo regulamin spółki, jeżeli fundusz utworzony jest w formie spółki.

4. Przez siedzibę funduszu zagranicznego rozumie się również siedzibę spółki zarządzającej, jeżeli fundusz ten nie jest osobą prawną.

5. Zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny może rozpocząć się po upływie 2 miesięcy od złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie tego terminu albo przed jego upływem zgłosi sprzeciw, stwierdzając, że przewidywane sposoby zbywania tytułów uczestnictwa nie spełniają warunków określonych w przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 144b. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do publikowania w Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, informacji i dokumentów, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie jego siedziby.

Art. 144c. Fundusz zagraniczny może używać tych samych ogólnych określeń w rodzaju „fundusz inwestycyjny" lub „spółka inwestycyjna", których używa w państwie swojej siedziby, z tym że określenie to powinno być użyte w języku polskim oraz uzupełnione o określenie odpowiednio „zagraniczny" lub „zagraniczna".

Art. 144d. 1. Nadzór nad funduszami zagranicznymi wykonują właściwe organy państwa siedziby tych funduszy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Komisja wykonuje nadzór nad zbywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu.

Art. 144e. 1. Wyłącznie właściwe organy państwa siedziby funduszu zagranicznego są uprawnione do podejmowania odpowiednich środków w przypadku naruszenia przepisów prawa lub regulaminu funduszu zagranicznego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Komisja informuje właściwe organy państwa siedziby funduszu zagranicznego o fakcie naruszenia przez ten fundusz, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów prawa lub regulaminu.

3. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad uczciwego obrotu przy zbywaniu tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Komisja może, w drodze decyzji:

1) zakazać dalszego ich zbywania albo

2) nałożyć na fundusz zagraniczny karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.

Art. 144f. Do zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 4.";

116) art. 145 otrzymuje brzmienie:

„Art. 145. Do połączenia towarzystw lub przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 381 i Nr 60, poz. 704), z zastrzeżeniem art. 146.";

117) w art. 146 w ust. 3 wyraz „handlowego" zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców";

118) art. 147 – 149 otrzymują brzmienie:

„Art. 147. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść informacji,

podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 148. 1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu inwestycyjnego, ujawnia ją lub wykorzystuje,

podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

Art. 149. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1,

podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

2. Kto bez spełnienia warunków, o których mowa w art.144a–144c, zbywa tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych,

podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5, albo obu tym karom łącznie.";

119) po art. 149 dodaje się art. 149a w brzmieniu:

„Art. 149a. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w nazwie (firmie), reklamie lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej określeń, o których mowa w art. 11 ust. 4 lub art. 33 ust. 2,

podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie."

Art. 2.
Do złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wniosków o uzyskanie zezwolenia na utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz do trybu tworzenia towarzystw na podstawie takich wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3.
Do wniosków o uzyskanie innych zezwoleń niż określone w art. 2, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy.
Art. 4.
1. Fundusze inwestycyjne utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane, w terminie roku od dnia jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 2, do dostosowania treści statutów do zmian wynikających z tej ustawy.

2. W przypadku zmiany statutu wynikającej z art. 11 ust. 4–6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Zmiana statutu wyłącznie w zakresie określonym w ust. 1 i ust. 2 nie podlega opłacie, o której mowa w art. 135 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych określonych w ustawie zachowują moc przepisy dotychczas obowiązujące, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 6.
Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej tracą moc art. 81, art. 102 i art. 121 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 7.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w terminie dziewięciu miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 8.
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 11 ust. 4 oraz art. 149a w zakresie art. 11 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia,

2) art. 50 pkt 2, art. 67 ust. 6, art. 129a ust. 4, przepisów rozdziału 10a i art. 149 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »