REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 120 poz. 1291

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2000 r.

w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa zasady wynagradzania Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, zwanego dalej „Prezesem", zastępców Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, zwanych dalej „zastępcami Prezesa", oraz pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji.

2. Do ustalania wynagrodzenia pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji, będących członkami korpusu służby cywilnej, stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 562 i Nr 117, poz. 1236).

3. Do ustalania wynagrodzenia pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji, nie będących członkami korpusu służby cywilnej, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów oddziałów okręgowych, stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 24, poz. 299 i Nr 66, poz.791).

4. W zakresie nie uregulowanym w rozporządzeniu do Prezesa i zastępców Prezesa stosuje się przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552).

5. W zakresie nie uregulowanym w rozporządzeniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów oddziałów okręgowych stosuje się przepisy dotyczące wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej.

§ 2.
1. Wynagrodzenie Prezesa, zastępców Prezesa oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów oddziałów okręgowych składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. Wynagrodzenie Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia brutto, łącznie z premiami i innymi dodatkami, w sektorze telekomunikacyjnym za pierwsze półrocze roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w terminie do dnia 20 lipca każdego roku, stanowiącego kwotę bazową, i mnożników określonych w rozporządzeniu.

§ 3.
1. Wynagrodzenie zasadnicze Prezesa ustala się przy zastosowaniu mnożnika wynoszącego 2,7, a dodatek funkcyjny – przy zastosowaniu mnożnika wynoszącego 0,7.

2. Wynagrodzenie zasadnicze zastępców Prezesa ustala się przy zastosowaniu mnożnika wynoszącego 2,3, a dodatek funkcyjny – przy zastosowaniu mnożnika wynoszącego 0,6.

3. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się przy zastosowaniu mnożnika wynoszącego od 0,5 do 1,0, a dodatek funkcyjny – przy zastosowaniu mnożnika wynoszącego do 0,4.

§ 4.
Zmiana wysokości wynagrodzeń Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników następuje corocznie z dniem 1 stycznia.
§ 5.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, łącznie z premiami i innymi dodatkami w sektorze telekomunikacyjnym za pierwsze półrocze 2000 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie do dnia 20 stycznia 2001 r.
§ 6.
Rozporządzenie ma zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników, począwszy od dnia 1 stycznia 2001 r.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-29
  • Data wejścia w życie: 2000-12-29
  • Data obowiązywania: 2000-12-29
  • Dokument traci ważność: 2002-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA