REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 22 poz. 247

USTAWA

z dnia 3 lutego 2001 r.

o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „ankiecie bezpieczeństwa przemysłowego" zastępuje się wyrazami „kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego",

b) w ust. 2:

– w pkt 2 po wyrazach „Rzeczypospolitej Polskiej" dodaje się wyrazy „i ich jednostek organizacyjnych",

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przedsiębiorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych, ubiegających się o zawarcie lub wykonujących umowy związane z dostępem do informacji niejawnych albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, związane z dostępem do informacji niejawnych.";

2) w art. 2 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) jednostką naukową – jest jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91.poz. 1008),";

3) w art.18:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez służbę ochrony państwa po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 36 ust. 1,"

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 36 ust. 1,";

4) w art. 24 skreśla się wyraz „ratyfikowanych";

5) w art. 25:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 3a, informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową podlegają ochronie w sposób określony ustawą przez okres:

1) 5 lat – oznaczone klauzulą «poufne»,

2) 2 lat – oznaczone klauzulą «zastrzeżone».",

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Osoba, o której mowa w art. 21 ust. 1, może:

1) określić krótszy okres ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

2) po dokonaniu przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, przedłużać okres ochrony tych informacji na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat – dla oznaczonych klauzulą «poufne» i 2 lata – dla oznaczonych klauzulą «zastrzeżone», nie dłużej jednak niż na okres do 50 lat od daty wytworzenia tych informacji.";

6) w art. 27:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się wobec osób sprawujących urzędy: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.",

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się wobec kandydatów na członków Rady Ministrów powoływanych w trybie art. 154 i 155 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.",

c) w ust. 6 po wyrazach „członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" dodaje się wyrazy „ , Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu",

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W stosunku do kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 6, z wyłączeniem kandydatów powoływanych w trybie art. 154 i 155 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie sprawdzające przeprowadza właściwa służba ochrony państwa na wniosek organu uprawnionego do powołania na to stanowisko. Jeżeli do powołania jest uprawniony Sejm albo Senat, z wnioskiem tym występuje odpowiednio Marszałek Sejmu albo Marszałek Senatu. Postępowanie powinno być zakończone przed upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie tego postępowania wraz z wypełnioną ankietą, przekazaniem opinii z uzasadnieniem właściwej służby ochrony państwa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu. Przekazanie opinii jest równoznaczne z zakończeniem postępowania sprawdzającego w rozumieniu art. 36 ust. 2.";

7) w art. 29:

a) wyrazy „w art. 38 i 39" zastępuje się wyrazami „w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3",

b) w pkt 1 w lit. a) skreśla się wyrazy „w Siłach Zbrojnych";

8) w art. 35:

a) w ust. 2:

– w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) właściwego postępowania z informacjami niejawnymi.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W razie niedających się usunąć wątpliwości, o których mowa w ust. 2 lub 3, interes ochrony informacji niejawnych ma pierwszeństwo przed innymi prawnie chronionymi interesami.";

9) w art. 36 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia:

1) odwołania odpowiednio do Prezesa Rady Ministrów albo Szefa Urzędu Ochrony Państwa lub Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, z zastrzeżeniem art. 48m,

2) skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.";

10) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwykłe postępowanie sprawdzające przeprowadza, z zastrzeżeniem art. 74a ust. 1, pełnomocnik ochrony na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej.",

b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Do ankiety załącza się aktualną fotografię.",

c) w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku negatywnego wyniku zwykłego postępowania sprawdzającego pełnomocnik ochrony odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa i doręcza tę odmowę osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym osobę upoważnioną do obsady stanowiska.",

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Doręczenie odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa następuje według zasad określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.";

11) w art. 38 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy podać rozstrzygnięcie dotyczące wyniku wcześniejszego zwykłego postępowania sprawdzającego, jeżeli postępowanie takie było prowadzone.";

12) w art. 39 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 38 ust. 1a stosuje się odpowiednio.";

13) w art. 40:

a) w ust. 3 wyrazy „art. 37 ust. 7–10" zastępuje się wyrazami „art. 37 ust. 7, 9 i 10",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Służba ochrony państwa odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli nie zostaną usunięte wątpliwości, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3.";

14) w art. 41:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub dopuszczenia do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową".

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoba upoważniona do obsady stanowiska jest obowiązana, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, uniemożliwić dostęp do informacji niejawnych osobie, której odmowa dotyczy.";

15) w art. 42:

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do postępowania sprawdzającego, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 10, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.",

b) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazie „karnego" dodaje się wyrazy „albo Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa, Szefowi Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w celu rozpatrzenia odwołania oraz Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w związku z rozpatrywaniem skargi",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie

„5. Służby ochrony państwa, każda w zakresie swojego działania, prowadzą ewidencję osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą «poufne» lub stanowiących tajemnicę państwową, oraz ewidencję osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa. Dane z ewidencji oraz akta postępowań sprawdzających mogą być udostępnione wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora w celu ścigania karnego lub służbom ochrony państwa dla celów postępowania sprawdzającego, a także Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa, Szefowi Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w celu rozpatrzenia odwołania oraz Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w związku z rozpatrywaniem skargi.";

16) skreśla się art. 43;

17) w art. 44 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) «zastrzeżone» i «poufne» – co 10 lat,";

18) w art. 45 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „i obowiązku wypełnienia nowej ankiety bezpieczeństwa osobowego przez osobę sprawdzaną.";

19) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. Pełnomocnik ochrony prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

2. Pełnomocnik ochrony jest obowiązany przekazać właściwej służbie ochrony państwa dane wymagane do ewidencji osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą «poufne», a także do ewidencji osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 42 ust. 5 i 6 oraz przepisy wydane na podstawie art. 42 ust. 7.";

20) po art. 48 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Postępowanie odwoławcze i skargowe

Art. 48a. 1. Od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa służy osobie sprawdzanej odwołanie do Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem art. 48i ust. 1.

2. Odwołanie nie wymaga uzasadnienia.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobie sprawdzanej, za pośrednictwem właściwej służby ochrony państwa.

Art. 48b. 1. Służba ochrony państwa jest obowiązana przesłać odwołanie wraz z aktami postępowania sprawdzającego Prezesowi Rady Ministrów w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie.

2. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

Art. 48c. 1. Prezes Rady Ministrów stwierdza, w drodze postanowienia, niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

2. Postanowienie powinno zawierać w szczególności datę jego wydania, oznaczenie osoby sprawdzanej, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Art. 48d. Prezes Rady Ministrów może na żądanie osoby sprawdzanej lub z urzędu zlecić służbie ochrony państwa przeprowadzenie dodatkowych czynności w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w postępowaniu sprawdzającym.

Art. 48e. Osoba sprawdzana może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów nie uwzględnia jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do, naruszającego prawo lub interes bezpieczeństwa państwa, utrzymania w mocy odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Art. 48f. 1. Prezes Rady Ministrów wydaje decyzję, w której:

1) utrzymuje w mocy odmowę wydania poświadczenia bezpieczeństwa albo

2) nakazuje służbie ochrony państwa wydanie poświadczenia bezpieczeństwa.

2. Decyzja powinna zawierać w szczególności: datę jej wydania, oznaczenie osoby sprawdzanej, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie oraz pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3. Decyzja nie wymaga uzasadnienia.

Art. 48g. Po wydaniu decyzji lub postanowienia Prezes Rady Ministrów niezwłocznie zwraca właściwej służbie ochrony państwa akta, o których mowa w art. 48b ust. 1.

Art. 48h. Decyzje i postanowienia doręcza się na piśmie osobie sprawdzanej i właściwej służbie ochrony państwa, zawiadamiając o rozstrzygnięciu zawartym w decyzji lub postanowieniu osobę upoważnioną do obsady stanowiska. Przepis art. 37 ust. 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 48i. 1. Od wydanej przez pełnomocnika ochrony odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa w wyniku zwykłego postępowania sprawdzającego, osobie sprawdzanej służy odwołanie odpowiednio do Szefa Urzędu Ochrony Państwa lub Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych.

2. Do postępowania odwoławczego przed Szefem Urzędu Ochrony Państwa lub Szefem Wojskowych Służb Informacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące postępowania odwoławczego przed Prezesem Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Odwołanie do Szefa Urzędu Ochrony Państwa lub Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych składa się za pośrednictwem pełnomocnika ochrony, który odmówił wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Art. 48j. Na:

1) odmowę wydania poświadczenia bezpieczeństwa utrzymaną w mocy na podstawie decyzji, o której mowa w art. 48f ust. 1 pkt 1,

2) postanowienie, o którym mowa w art. 48c ust. 1, oraz

3) odmowę wydania poświadczenia bezpieczeństwa utrzymaną w mocy w wyniku rozpatrzenia odwołania w trybie art. 48i

– osobie sprawdzanej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub postanowienia.

Art. 48k. 1. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym.

2. Przepisów art. 39, art. 47, art. 52 ust. 2 oraz art. 54 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008) nie stosuje się.

3. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym uzasadnia się tylko w przypadku uwzględnienia skargi. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko właściwej służbie ochrony państwa. Skarżącemu oraz osobie upoważnionej do obsady stanowiska doręcza się odpis wyroku.

Art. 48l. Po wydaniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny niezwłocznie zwraca właściwej służbie ochrony państwa akta postępowania sprawdzającego.

Art. 48ł. Do rewizji nadzwyczajnej stosuje się odpowiednio art. 48k ust. 1 i 3 oraz art. 48l ustawy.

Art. 48m. W zakresie postępowania odwoławczego i skargowego, dotyczącego postępowania sprawdzającego przeprowadzonego w trybie art. 30, przepisy niniejszego rozdziału dotyczące:

1) służby ochrony państwa stosuje się do Policji, Straży Granicznej lub Służby Więziennej,

2) Szefa Urzędu Ochrony Państwa lub Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych stosuje się do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.";

21) w art. 49 w ust. 1 po wyrazie „rządowej" dodaje się wyrazy „ , Prezesa Narodowego Banku Polskiego";

22) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej, ministrowie właściwi: do spraw wewnętrznych, administracji publicznej, spraw zagranicznych, finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz Minister Sprawiedliwości, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów, a także Szef Urzędu Ochrony Państwa określą, w drodze zarządzenia, każdy w zakresie swojego działania, szczególne zasady organizacji kancelarii tajnych, stosowanie środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.";

23) w art. 60 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Urządzenia i narzędzia kryptograficzne wchodzące w skład systemów i sieci teleinformatycznych, służące do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą «poufne» podlegają także certyfikacji.";

24) w art. 61:

a) w ust. 1 wyrazy „służbom ochrony państwa" zastępuje się wyrazami „służbie ochrony państwa",

b) w ust. 2 wyrazy „służby ochrony państwa" zastępuje się wyrazami „służbę ochrony państwa",

c) w ust. 3;

– w zdaniu pierwszym wyrazy „służbom ochrony państwa" zastępuje się wyrazami „służbie ochrony państwa",

– w zdaniu drugim wyrazy „służby ochrony państwa" zastępuje się wyrazami „służbę ochrony państwa";

25) dodaje się art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62a. 1. Za przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 2a i art. 62, oraz wydanie certyfikatu pobiera się opłaty. Z opłat za przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 62, zwolnione są jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, za przeprowadzenie czynności oraz wydanie certyfikatu, z uwzględnieniem kosztów ponoszonych na ten cel.";

26) w art. 63 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „ochrony" dodaje się wyrazy „pełniącego funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego";

27) w art. 65:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa, ubiegający się o zawarcie lub wykonujący umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych, zwaną dalej «umową», albo wykonujący zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, związane z dostępem do informacji niejawnych, mają obowiązek ochrony tych informacji.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy z wykonaniem umowy lub zadania, o których mowa w ust. 1, łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa są obowiązani uzyskać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Obowiązek uzyskania takiego świadectwa istnieje bez względu na to, kiedy umowa została zawarta lub zadanie powierzone, a także wtedy, gdy umowa międzynarodowa, na podstawie której udzielane są informacje niejawne, tego wymaga.";

28) w art. 66 po wyrazie „umowę," dodaje się wyrazy „lub nadzorująca wykonywanie zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,";

29) w art. 67:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. U przedsiębiorcy oraz w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 65 ust. 1a, na wniosek jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 66, właściwa służba ochrony państwa przeprowadza postępowanie sprawdzające. Art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio, z tym że sprawdzenie rękojmi zachowania tajemnicy obejmuje również sprawdzenie zdolności finansowej i organizacyjnej do zapewnienia ochrony informacji niejawnych.",

b) dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy:

1) podać adres jednostki organizacyjnej składającej wniosek,

2) określić przedmiot umowy lub zadanie oraz podać nazwę i adres przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, której jednostka organizacyjna zamierza zlecić albo zleciła wykonanie umowy lub zadania,

3) określić najwyższą konieczną klauzulę tajności informacji niejawnych, do których dostęp będzie łączyć się z wykonaniem umowy lub zadania.

1b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się ankiety bezpieczeństwa osób określonych w ust. 2 lub kopie posiadanych przez te osoby poświadczeń bezpieczeństwa i kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w art. 68.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, z wyjątkiem osoby zajmującej stanowisko pełnomocnika ochrony, nie stosuje się wymogu określonego w art. 28 ust. 1 pkt 1.",

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Postępowanie sprawdzające, o którym mowa w ust. 1, może być przeprowadzone przez właściwą służbę ochrony państwa z urzędu.";

30) w art. 68 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „zwłaszcza w zakresie danych, o których mowa w art. 67 ust. 3, także odnośnie do:

1) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania jednostki organizacyjnej albo zakończenia przez nią działalności,

2) potrzeby zawarcia umowy z podwykonawcą,

3) wypowiedzenia umowy.";

31) w art. 69 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego dotyczy wyłącznie umowy lub zadania, w związku z którymi przeprowadzono postępowanie sprawdzające.";

32) w art. 71 w ust. 2 wyrazy „w art. 65 ust. 1" zastępuje się wyrazami „w art. 65 ust. 1a";

33) w art. 72 w pkt 3 wyrazy „w art. 65 ust. 1" zastępuje się wyrazami „w art. 65 ust. 1a";

34) dodaje się art. 73a w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 67, i wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pobiera się opłaty.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego i wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, z uwzględnieniem kosztów ponoszonych na ten cel.";

35) dodaje się art. 74a w brzmieniu:

„Art. 74a. 1. Na wniosek przedsiębiorcy albo jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 65 ust. 1, zwykłe postępowanie sprawdzające wobec osób określonych w art. 67 ust. 2, z wyjątkiem osoby pełnomocnika ochrony, może przeprowadzić pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej, która zawiera umowę lub zleca zadanie, z wykonaniem których łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca albo jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa składa do kierownika jednostki organizacyjnej, która zawiera z nimi umowę lub zleca zadanie.";

36) w załączniku nr 1 do ustawy:

a) w części l:

– pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, metod i środków służących do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą «ściśle tajne», których ujawnienie może spowodować brak ich skuteczności.",

– w pkt 21 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także świadków koronnych i osób dla nich najbliższych oraz świadków, o których mowa w art. 184 Kodeksu postępowania karnego.",

b) w części II:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowanie, rozmieszczenie i stan rezerw państwowych na szczeblu centralnym i wojewódzkim.",

– w pkt 25 po wyrazie „państwową" dodaje się wyrazy „oznaczonych klauzulą «tajne»,"

– w pkt 33 po wyrazach „Straży Granicznej" dodaje się wyrazy „ , Żandarmerii Wojskowej",

c) w części III:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. System zabezpieczania wartości pieniężnych w Narodowym Banku Polskim, bankach państwowych i przedsiębiorstwach produkujących znaki pieniężne.",

– w pkt 6 po wyrazie „przez" dodaje się wyrazy „Narodowy Bank Polski lub",

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Technologia produkcji i system zabezpieczeń znaków akcyzy w przedsiębiorstwach wytwarzających te znaki.",

– w pkt 9 skreśla się wyraz „inne",

– w pkt 12 po wyrazie „zabezpieczenia" dodaje się wyrazy „Narodowego Banku Polskiego i".

Art. 2.
1. Przepisy ustawy stosuje się również do postępowań sprawdzających niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

2. Osobom, którym przed dniem wejścia w życie ustawy odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, przysługuje prawo wniesienia odwołania i skargi według zasad określonych w ustawie, z tym że termin na wniesienie odwołania biegnie od dnia wejścia ustawy w życie.

Art. 3.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) art. 1 pkt 9 i 20 wchodzą w życie z mocą od dnia 1 lutego 2001 r.,

2) art. 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,

3) art. 1 pkt 23 w zakresie dotyczącym urządzeń i narzędzi kryptograficznych wchodzących w skład systemów i sieci teleinformatycznych, służących do przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne" wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 8 kwietnia 2001 r., z tym, że art. 1 pkt 9 i 20 wchodzą w życie z mocą od 1 lutego 2001 r., art. 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie wchodzi w życie 24 kwietnia 2001 r., art. 1 pkt 23 w zakresie dotyczącym urządzeń i narzędzi kryptograficznych wchodzących w skład systemów i sieci teleinformatycznych, służących do przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne" wchodzi w życie 25 czerwca 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-03-24
  • Data wejścia w życie: 2001-04-08
  • Data obowiązywania: 2001-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA