reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanego dalej „Prezesem”, oraz wymogi stawiane osobom przystępującym do konkursu.
§ 2.
1. Konkurs przeprowadza Zespół Konkursowy, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzi 5 członków.

3. Zespół powołuje Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwana dalej „Radą”.

4. Członkowie Zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza,

5. Członkiem Zespołu nie może być osoba przystępująca do konkursu bądź będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Zespołu.

6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, zostaną ujawnione po powołaniu Zespołu, Rada niezwłocznie odwołuje członka Zespołu, którego okoliczności te dotyczą, i uzupełnia skład Zespołu.

§ 3.
1. Zespół działa na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.

2. Rozstrzygnięcie Zespołu uważa się za podjęte, jeśli opowiedziało się za nim co najmniej 3 członków Zespołu.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, podpisywany przez wszystkich członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu.

§ 4.
Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

1) wykształcenie niezbędne do prawidłowego kierowania Agencją,

2) znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w zakresie związanym z działalnością Agencji,

3) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,

4) co najmniej trzyletnie doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji programów dotyczących małych lub średnich przedsiębiorstw,

5) co najmniej dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu programami finansowanymi ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.

§ 5.
1. Rada powołuje Zespół:

1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Prezesa,

2) niezwłocznie – w przypadku odwołania Prezesa albo jego śmierci.

2. W ciągu 7 dni od dnia powołania Zespół zamieszcza ogłoszenie o konkursie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz, w tym samym dniu, na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „Agencją”.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:

1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy,

2) informację o wymogach określonych w § 4,

3) wskazanie miejsca i sposobu składania ofert,

4) określenie wymaganych dokumentów wchodzących w skład oferty,

5) wskazanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Agencji, udostępnianych osobom przystępującym do konkursu, oraz sposobu ich udostępnienia,

6) określenie terminu składania ofert, nie krótszego niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,

7) określenie terminu podania do publicznej wiadomości listy osób dopuszczonych do udziału w konkursie, nie dłuższego niż 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

4. Dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są w szczególności:

1) pisemna koncepcja funkcjonowania Agencji opracowana przez osobę przystępującą do konkursu,

2) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w § 4 pkt 3–5, z podaniem informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami oraz okresie ich pełnienia i liczbie podległych pracowników,

3) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu, zaświadczenia lub certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego – wymienionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 79, poz. 894).

§ 6.
1. Zespół dopuszcza do udziału w konkursie osoby, których oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. Zespół podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do udziału w konkursie poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Agencji oraz udostępnienie w siedzibie Agencji.

3. Osoba, która nie została dopuszczona do udziału w konkursie, może złożyć odwołanie do Rady w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 2. Rozstrzygnięcie Rady w przedmiocie dopuszczenia osoby do udziału w konkursie jest ostateczne.

4. Jeżeli do udziału w konkursie nie zostały dopuszczone co najmniej 3 osoby, konkurs ulega unieważnieniu. W tym przypadku Zespół niezwłocznie ogłasza ponowny konkurs.

§ 7.
Konkurs składa się z:

1) oceny ofert,

2) rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 8.
1. Oceny ofert dokonuje indywidualnie każdy członek Zespołu.

2. Ocena oferty polega na przyznaniu osobie dopuszczonej do udziału w konkursie:

1) za pisemną koncepcję funkcjonowania Agencji – od 0 do 10 punktów,

2) za doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji programów dotyczących małych lub średnich przedsiębiorstw – od 0 do 3 punktów,

3) za doświadczenie w zarządzaniu programami finansowanymi ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej – od 0 do 3 punktów.

3. Członek Zespołu ocenia pisemną koncepcję funkcjonowania Agencji, biorąc pod uwagę w szczególności efektywność proponowanych sposobów realizacji zadań Agencji w świetle aktów prawnych, na podstawie których działa Agencja.

4. Członek Zespołu może przyznać osobie dopuszczonej do udziału w konkursie łącznie do 2 punktów za dodatkowe kwalifikacje, a w szczególności: ukończone studia podyplomowe, odbyte staże zagraniczne oraz praktyki administracyjne.

5. Członek Zespołu sporządza pisemne uzasadnienie ocen każdej z ofert. Uzasadnienia te dołącza się do protokołu najbliższego posiedzenia Zespołu.

§ 9.
1. Zespół ustala końcową ocenę każdej z ofert złożonych przez osoby dopuszczone do udziału w konkursie.

2. Końcową ocenę oferty stanowi średnia arytmetyczna liczby punktów przyznanych osobie dopuszczonej do udziału w konkursie przez poszczególnych członków Zespołu, zgodnie z § 8.

3. Zespół dopuszcza do rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które uzyskały końcową ocenę oferty wynoszącą co najmniej 9 punktów.

4. Jeżeli warunku określonego w ust. 3 nie spełniają co najmniej 3 osoby. Zespół dopuszcza do rozmowy kwalifikacyjnej 3 osoby, które uzyskały najwyższą końcową ocenę oferty.

5. Przewodniczący Zespołu niezwłocznie powiadamia poszczególne osoby o ich dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 10.
1. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Zespół dokonuje oceny predyspozycji osób dopuszczonych do tej rozmowy do kierowania Agencją oraz ich wiedzy w zakresie:

1) instrumentów wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców,

2) instrumentów wspierania eksportu,

3) zasad wspierania rozwoju regionalnego,

4) programów pomocy Unii Europejskiej dla Polski,

5) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

6) finansów publicznych.

2. Zespół dokonuje wyboru dwóch kandydatów na stanowisko Prezesa spośród osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej, uwzględniając wynik tej rozmowy oraz końcowej oceny ofert.

§ 11.
1. Zespół przedstawia Radzie sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu, podpisane przez wszystkich członków Zespołu. Do sprawozdania dołącza się protokoły posiedzeń Zespołu.

2. Rada rozpatruje sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu i na jego podstawie podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 3, uchwałę o przedstawieniu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki kandydatów na stanowisko Prezesa. Z chwilą podjęcia przez Radę tej uchwały Zespół ulega rozwiązaniu.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia konkursu. Rada odwołuje wszystkich członków Zespołu i powołuje w jego skład nowych członków, zgodnie z przepisami § 2 ust. 5 i 6. Zespół w nowym składzie ponownie dokonuje czynności określonych w § 8–10 i w ust. 1.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama