reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.

Art. 1.
Ustawa określa zasady stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki na adaptacje pomieszczeń, zakup wyposażenia, aparatury lub sprzętu medycznego oraz środków transportu, służących prowadzeniu:

1) indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki pielęgniarek, indywidualnej praktyki położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, indywidualnej specjalistycznej praktyki położnych, grupowej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki pielęgniarek, grupowej praktyki położnych albo

2) niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

– zwanych dalej „dopłatami", oraz warunki umarzania tych kredytów.

Art. 2.
Dopłaty stosuje się do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym, zwanym dalej „kredytobiorcami", jeżeli:

1) rozwiązano z nimi umowę o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej po dniu 31 lipca 1997 r. z przyczyn dotyczących pracodawcy albo

2) są zatrudnieni w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie ustawy i złożą pisemne oświadczenie o gotowości rozwiązania umowy o pracę, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2,

oraz

3) nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.

Art. 3.
1. Dopłaty i umorzenia są finansowane ze środków budżetu państwa w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej.

2. Dopłaty są stosowane do oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz przez inne banki, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy, określające w szczególności zasady korzystania ze środków budżetu państwa na cele określone w ustawie oraz wskazujące terminy i formy przekazywania zapotrzebowań na środki finansujące dopłaty i umorzenia.

3. Dopłaty stanowią kwotę odsetek będącą różnicą między kwotą odsetek wyliczoną przy zastosowaniu stopy procentowej określonej w umowie kredytowej a kwotą odsetek spłaconych bankom przez kredytobiorców, przy czym wysokość odsetek spłacanych przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

Art. 4.
1. Banki, o których mowa w art. 3 ust. 2, umarzają 20% udzielonego kredytu po terminowej spłacie 80% kapitału oraz należnych odsetek, w przypadku gdy zachodzi jeden z wymienionych warunków:

1) kredytobiorca, prowadzący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę pielęgniarek, indywidualną praktykę położnych, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, indywidualną specjalistyczną praktykę położnych, przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniać będzie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej jednego pracownika,

2) kredytobiorca, prowadzący grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub grupową praktykę położnych, oraz kredytobiorca prowadzący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniać będzie pracowników, których łączny czas pracy w przeliczeniu na pełny miesięczny wymiar czasu pracy stanowi równoważnik 1,5,

3) kredytobiorca rozpoczyna działalność, o której mowa w art. 1, w miejscowości o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 10 tys.

– przy jednoczesnym wykorzystaniu kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 1.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, niezależnych od kredytobiorcy, Bank Gospodarstwa Krajowego, po rozważeniu zaistniałej sytuacji, może umorzyć 20% udzielonego kredytu, pod warunkiem jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 1.

3. Bankowi udzielającemu kredytu i umorzenia nie przysługuje prawo do odsetek od ostatniej spłaconej raty kredytu.

Art. 5.
1. Środki na dopłaty i umorzenia, w wysokości wynikającej z zapotrzebowania złożonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem", na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na wyodrębniony rachunek w tym banku.

2. Umowa powinna ustalać w szczególności:

1) limity dopłat,

2) terminy, formę i tryb przekazywania zapotrzebowań na dopłaty i umorzenia,

3) szczegółowy tryb i sposób przekazywania środków na dopłaty i umorzenia oraz zwrotu środków, o których mowa w art. 8 ust. 3.

3. Z tytułu czynności związanych z przekazywaniem dopłat, umorzeń i zwrotu środków, o których mowa wart. 8 ust. 3, Bankowi Gospodarstwa Krajowego przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie.

Art. 6.
1. Kredytobiorca ubiegający się o przyznanie kredytu z dopłatami powinien do wniosku o kredyt dołączyć plan wykorzystania kredytu, informację o innych kredytach zaciągniętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki pielęgniarek, indywidualnej praktyki położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, indywidualnej specjalistycznej praktyki położnych, grupowej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki pielęgniarek, grupowej praktyki położnych, albo

2) decyzję wojewody o wpisie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

– wydane na podstawie odrębnych przepisów, albo

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 2 pkt 2.

2. Kredytobiorca może korzystać z więcej niż jednego kredytu z dopłatami, jeżeli łączna kwota tych kredytów nie przekroczy kwoty określonej w art. 7 ust. 1.

3. Banki, o których mowa w art. 3 ust. 2, przekazują do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji wstępnej o przyznaniu kredytu poświadczoną kopię tej decyzji wraz z przewidywanym harmonogramem dopłat.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje bank kredytujący o możliwości sfinansowania dopłat, w ramach limitu określonego przez Ministra.

5. Umowa kredytu bez otrzymania z Banku Gospodarstwa Krajowego potwierdzenia o możliwości sfinansowania dopłat jest nieważna.

6. Opłaty związane z udzieleniem kredytu preferencyjnego ponosi się z chwilą wydania ostatecznej decyzji o jego udzieleniu.

Art. 7.
1. Kwota kredytu objętego dopłatami nie może przekroczyć:

1) 70 000 zł – dla lekarza, lekarza stomatologa,

2) 40 000 zł – dla pielęgniarki, położnej i technika medycznego.

2. W przypadku wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, pielęgniarki i położnej w formie grupowej praktyki albo zamiaru wykonywania tych zawodów w tej formie, kredytobiorcą może być każda osoba wykonująca lub zamierzająca wykonywać zawód w ramach takiej praktyki, o ile spełnia ona wymagania określone w art. 2.

3. Jeżeli wspólnikiem, udziałowcem albo akcjonariuszem spółki, tworzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jest więcej niż jedna osoba będąca lekarzem, lekarzem stomatologiem, pielęgniarką lub położną lub technikiem medycznym i spełniająca wymagania, o których mowa w art. 2, kredytobiorcą może być każda z tych osób.

4. Kredyty objęte dopłatami są udzielane na okres do 5 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Okresu karencji nie wlicza się do okresu kredytowania.

Art. 8.
1. Dopłaty nie mogą być udzielane, jeżeli:

1) bank udzielający kredytu stwierdzi, że kredyt został wykorzystany w całości albo w części niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w art. 1, lub

2) kredytobiorca nie przedstawi w terminie 3 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu dokumentu potwierdzającego ustanie stosunku pracy z publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kredytobiorca jest obowiązany do spłaty odsetek bankowych w pełnej wysokości wynikającej z umowy kredytowej za okres korzystania z kredytu, zaś bank, który udzielił kredytu, zwraca na rachunek prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia kredytobiorcy wezwania do zapłaty odsetek w pełnej wysokości, kwotę udzielonych dopłat.

3. Zwrócone kwoty dopłat, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania do budżetu państwa.

4. Banki, o których mowa w art. 3 ust. 2, dokonują kontroli zgodności wykorzystania udzielonego przez siebie kredytu z jego przeznaczeniem, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) okręgowej rady właściwego samorządu zawodowego, jeżeli kredyt jest przeznaczony na wykonywanie zawodu w formie praktyk, o których mowa w art. 1 pkt 1,

2) wojewody – w odniesieniu do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama