reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą być udzielane dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, zwane dalej „dopłatami”, przeznaczonych na:

1) zakup maszyn i urządzeń,

2) modernizację maszyn i urządzeń,

3) zakup technologii, patentów, licencji,

4) zadania budowlano-montażowe,

5) pokrycie kosztów związanych ze zmianami strukturalno-organizacyjnymi przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, w tym restrukturyzację zatrudnienia.

2. Dopłaty mogą być udzielane na realizację zadań wynikających z programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego.

§ 2.
Dopłaty mogą być udzielane, jeżeli kredyt objęty dopłatą nie przekracza kwoty 1500 tys. euro.
§ 3.
1. Czynności związane z dokonywaniem dopłat oraz kontrolą prawidłowości wykorzystania kredytów objętych dopłatami minister właściwy do spraw gospodarki powierzy, w drodze umowy. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, zwanemu dalej „BGK”.

2. Dopłaty mogą być udzielane do oprocentowania kredytów udzielanych przez BGK lub inne banki, z którymi BGK podpisze umowę w tym zakresie, zwane dalej „bankami kredytującymi”.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określi sposób współpracy BGK z bankami kredytującymi.

§ 4.
1. Dopłaty są udzielane na wniosek przedsiębiorcy składany w BGK lub w banku kredytującym, łącznie z wnioskiem o udzielenie kredytu.

2. Do wniosku o udzielenie dopłaty dołącza się opinię ministra właściwego do spraw gospodarki, dotyczącą oceny zakresu rzeczowego i planowanych efektów restrukturyzacji, dokonaną na podstawie zatwierdzonego programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, oraz oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 i z 2001 r. Nr 125, poz. 1363).

3. BGK lub bank kredytujący niezwłocznie dokonuje oceny wniosku pod względem formalnym.

4. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, bank wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

5. Wniosek spełniający wymogi formalne podlega rejestracji w BGK z dniem jego wpływu do właściwego banku. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek podlega rejestracji z dniem nadesłania dokonanych uzupełnień.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 5, są rozpatrywane w kolejności ich zarejestrowania w BGK do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na dopłaty i marżę w danym roku budżetowym.

7. BGK niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę lub bank kredytujący o możliwości udzielenia dopłaty.

8. BGK lub bank kredytujący dokonuje oceny merytorycznej wniosku o dopłatę w terminie nie dłuższym niż 20 dni.

9. Udzielenie dopłaty jest dokonywane z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków prowadzonej przez BGK.

§ 5.
1. Przedsiębiorcy mogą korzystać z dopłat pod następującymi warunkami:

1) kredyt jest spłacany w ratach miesięcznych,

2) okres karencji w spłacie kapitału nie przekracza 12 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej i jest zaliczany do okresu kredytowania, liczonego od daty zawarcia umowy kredytowej do daty spłaty ostatniej raty kredytu i odsetek.

2. W przypadku opóźnienia spłaty raty odsetkowej lub kapitałowej, nie przysługują dopłaty za dany miesiąc.

3. W przypadku uregulowania zaległości, o której mowa w ust. 2, przysługuje wyrównanie dopłat.

4. W przypadku opóźnienia spłaty raty odsetkowej lub kapitałowej, dłuższego niż trzy kolejne raty miesięczne, ustaje prawo do dalszych dopłat od dnia powstania zaległości w spłacie.

§ 6.
1. Dopłaty nie mogą być stosowane w przypadku stwierdzenia przez BGK, że kredyt został w części lub w całości wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, udzielone już dopłaty podlegają zwrotowi w wyznaczonym przez BGK terminie.

§ 7.
1. W umowie, o której mowa w § 3 ust. 1, zostanie określony roczny limit środków na dopłaty, sposób przekazywania środków na dopłaty oraz tryb realizowania dopłat.

2. Za wykonywane czynności, związane z realizacją zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, BGK przysługiwać będzie marża w wysokości ustalonej w umowie.

§ 8.
BGK przesyła ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminach ustalonych w umowie, o której mowa w § 3:

1) miesięczne rozliczenia:

a) kwot zrealizowanych dopłat,

b) kwot podlegających zwrotowi dopłat do kredytów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

2) kwartalne informacje o stanie zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu udzielonych kredytów.

§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 listopada 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama