reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 października 2001 r.

w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych.

Na podstawie art. 210 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe wymogi dotyczące zgłoszenia topografii układu scalonego oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania tych zgłoszeń w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Urzędem Patentowym”.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,

2) zgłaszającym – rozumie się przez to osobę, która w imieniu własnym dokonała zgłoszenia topografii układu scalonego w Urzędzie Patentowym.

§ 3.
1. Zgłoszenie topografii układu scalonego, zwanej dalej „topografią”, oprócz elementów wymienionych w art. 202 ust. 1 ustawy powinno zawierać również:

1) dwa egzemplarze materiału identyfikującego topografię,

2) dokument przeniesienia prawa do rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą topografii lub uprawnionym do prawa z rejestracji topografii z mocy ustawy,

3) pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Zgłoszenie topografii powinno być sporządzone w języku polskim. Jeżeli dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 1, a także w § 5 ust. 3, zostały sporządzone w innym języku, należy załączyć do nich tłumaczenie na język polski.

§ 4.
1. Podanie o zarejestrowanie topografii powinno zawierać:

1) nazwisko i imię lub nazwę oraz adres lub siedzibę zgłaszającego,

2) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,

3) nazwę organu administracji rządowej lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zgłoszenie jest dokonane przez ten organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,

4) wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą topografii,

5) nazwisko i imię twórcy oraz jego adres, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą topografii,

6) wniosek o zarejestrowanie topografii,

7) słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii,

8) spis załączonych dokumentów,

9) podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Podanie powinno również zawierać wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji.

§ 5.
1. Materiał identyfikujący topografię powinien być podany na rysunku lub fotografii w celu określenia:

1) sposobu wytwarzania układu scalonego,

2) maski lub fragmentu maski do wytwarzania układu scalonego,

3) warstw układu scalonego.

2. Rysunki lub fotografie, o których mowa w ust. 1, nie mogą zawierać danych niepodlegających ochronie, z wyjątkiem podpisu zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

3. Jeżeli materiał identyfikujący, o którym mowa w ust. 1, jest utrwalony na nośniku danych w postaci zakodowanej, powinien być on podany wraz z instrukcją odczytu nośnika tych danych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urząd Patentowy może żądać od zgłaszającego dostarczenia danych w celach ilustracyjnych na takim nośniku i w takim formacie, aby było możliwe odczytanie tych danych na sprzęcie, do którego Urząd Patentowy ma dostęp, jeżeli materiał identyfikujący topografię został złożony na innym nośniku.

§ 6.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 202 ust. 1 pkt 3 ustawy, powinno w szczególności zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres lub siedzibę zgłaszającego,

2) słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii,

3) wskazanie grupy wyrobów, w których została wykorzystana zgłoszona do rejestracji topografia,

4) wskazanie daty umowy, na podstawie której topografia lub wyrób, w którym jest ona wykorzystana, zostały wprowadzone do obrotu,

5) podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

§ 7.
Po wpłynięciu zgłoszenia topografii do rejestracji Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.
§ 8.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi niedopełnienie jednego z wymogów formalnych wymaganych do zgłoszenia topografii do rejestracji, zawiadamia o tym zgłaszającego i – zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy – wyznacza mu termin do uzupełnienia zgłoszenia.
§ 9.
1. Po stwierdzeniu, że zgłoszenie topografii odpowiada wymogom formalnym rejestracji. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji topografii i po uiszczeniu należnej opłaty dokonuje wpisu w rejestrze topografii układów scalonych oraz wydaje uprawnionemu świadectwo rejestracji topografii.

2. Świadectwo rejestracji zawiera podstawowe dane dotyczące udzielonego prawa oraz adnotację, że podstawą identyfikacji chronionej topografii jest materiał dokumentacyjny znajdujący się w aktach Urzędu Patentowego. Świadectwo rejestracji opatruje pieczęcią i podpisuje osoba upoważniona do tego na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego.

§ 10.
Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji topografii powinna zawierać dane określone w § 11 pkt 2–4, 6 i 7.
§ 11.
W ogłoszeniu o rejestracji topografii, zamieszczanym w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, podaje się:

1) numer rejestracyjny topografii,

2) datę i numer zgłoszenia topografii,

3) datę pierwszego wprowadzenia topografii lub układu scalonego zawierającego taką topografię do obrotu, jeżeli miało to miejsce przed datą zgłoszenia topografii do rejestracji,

4) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,

5) nazwisko i imię twórcy,

6) słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii,

7) daty upływu okresów ochrony topografii.

§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 listopada 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama