REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2078

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20a ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1197 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Stanowiska służbowe:

1) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy:

a) organizacjach międzynarodowych,

b) międzynarodowych strukturach wojskowych,

2) bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,

3) w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

– ujmuje się w etatach „Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa”, prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Świadczenia określone w rozporządzeniu są finansowane ze środków budżetowych dysponenta właściwego ze względu na podległość jednostki organizacyjnej, w której żołnierze pełnią służbę poza granicami państwa.”

2) w § 5 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przełożonym określonym przez organizację międzynarodową lub międzynarodową strukturę wojskową – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych, a w sprawach narodowych – starszemu oficerowi narodowemu.”

3) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) bezpłatnego przewozu;

a) z kraju do rejonu działania jednostki wojskowej i z powrotem, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem powrotu związanego z wcześniejszym zakończeniem służby z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2, a także wniosku żołnierza uzasadnionego innymi przyczynami niż określone w lit. b),

b) z rejonu działania jednostki wojskowej do kraju i z powrotem w razie śmierci członków najbliższej rodziny, którymi są małżonek, rodzice, rodzeństwo, rodzice małżonka żołnierza, dzieci żołnierza i dzieci przysposobione, pasierbowie oraz dzieci przyjęte na utrzymanie i wychowanie na podstawie orzeczenia sądu,”

4) po § 14 dodaje się § 14a–14e w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Do żołnierza pełniącego służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 8 pkt 2 i 3, § 10 oraz § 11 ust. 1.

2. Do żołnierza pełniącego służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, stosuje się przepisy dotyczące świadczeń określonych w art. 29 ust. 4 pkt 1–4 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) przysługujących członkom służby zagranicznej, wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

§ 14b. Żołnierz pełniący służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, ma prawo przebywać w miejscu pełnienia służby wraz z członkami rodziny.

§ 14c. 1. Żołnierzowi udającemu się poza granicę państwa w celu objęcia stanowiska służbowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, lub przeniesionemu na takie stanowisko za granicą, pociągające za sobą zmianę państwa pobytu lub miejscowości w tym państwie albo powracającemu do kraju po zakończeniu tej służby, na jego pisemny udokumentowany wniosek, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą pokrywa koszty:

1) podróży przesiedleniowej żołnierza i każdego przenoszącego się z nim członka rodziny, niezależnie od terminu ich faktycznego przesiedlenia, na warunkach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe,

2) przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego, w granicach określonych w ust. 3.

2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są małżonek oraz pozostające na utrzymaniu żołnierza dzieci własne i przysposobione, pasierbowie oraz dzieci przyjęte na utrzymanie i wychowanie na podstawie orzeczenia sądu – do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci pobierających naukę do ukończenia 25 roku życia.

3. Na pokrycie kosztów związanych z przewozem mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, żołnierzowi wypłaca się ryczałt w wysokości wynikającej z pomnożenia stawek frachtu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), obowiązujących w dniu wypłacania, przez wagę bagażu. Wagę tę określa się, przyjmując 150 kg na żołnierza i 100 kg na każdego przenoszącego się z nim członka rodziny. Ryczałt nie przysługuje, jeżeli istnieje możliwość przewozu mienia transportem służbowym lub gdy przesiedlenie odbyło się samochodem prywatnym, za które żołnierz otrzymał zwrot kosztów według stawki za użycie samochodu prywatnego do celów służbowych określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie-będących własnością pracodawcy.

§ 14d. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, i członkom jego rodziny, o których mowa w § 14c ust. 2, przebywającym z nim za granicą szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą pokrywa, na pisemny udokumentowany wniosek żołnierza, koszty przejazdu z miejsca pełnienia służby do miejsca stałego zamieszkania w kraju na urlop wypoczynkowy i z powrotem raz na 2 lata służby, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy służby za granicą. Koszty przejazdu pokrywa się ponownie po każdych następnych 2 latach służby za granicą, jednakże nie w roku, w którym następuje powrót żołnierza do kraju. Koszty przejazdu pokrywa się na warunkach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, z zastrzeżeniem, że środek transportu określa szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcą, komendantem) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczaniem żołnierzy do służby poza granicami państwa.

2. Żołnierzowi nie przysługuje ekwiwalent z tytułu nieskorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1.

§ 14e. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą pokrywa, na pisemny udokumentowany wniosek żołnierza, w czasie jego służby za granicą, koszty przejazdu do miejsca pełnienia tej służby i z powrotem do kraju członków rodziny, o których mowa w § 14c ust. 2, nieprzebywających z nim za granicą – dwukrotnie, nie częściej niż raz na dwa lata – jeżeli członek rodziny żołnierza nie przesiedlał się za granicę do miejsca pełnienia służby żołnierza, na warunkach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, z zastrzeżeniem, że środek transportu określa szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcą, komendantem) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczaniem żołnierzy do służby poza granicami państwa.

2. Żołnierzowi nie przysługuje ekwiwalent z tytułu nieskorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1.”

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje zwrot kosztów przejazdu z zagranicy do kraju i z powrotem w razie śmierci członków najbliższej rodziny, o których mowa w § 8 pkt 5 lit. b), na warunkach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również na małżonka żołnierza.

3. W razie zgonu za granicą żołnierza pełniącego służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, lub członków jego rodziny, o których mowa w § 14c ust. 2, koszt przewozu zwłok do miejsca pochowania w kraju pokrywa się z budżetu państwa.”

6) po § 15 dodaje się § 15a–15i w brzmieniu:

„§ 15a. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcą, komendantem) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczaniem żołnierzy do służby poza granicami państwa przydziela nieodpłatnie w państwie pełnienia służby lokal mieszkalny wraz z niezbędnym umeblowaniem i wyposażeniem, zgodnie ze standardami przyjętymi w kraju pełnienia służby oraz odpowiednio do zajmowanego stanowiska i liczby przenoszących się z nim członków rodziny, o których mowa w § 14c ust. 2, oraz z uwzględnieniem norm, o których mowa w ust. 4, albo wypłaca w tym celu co miesiąc ryczałt w wysokości obliczonej według przeciętnych cen rynkowych (czynszu i innych opłat mieszkaniowych) występujących w miejscowości pełnienia służby, umożliwiający wynajęcie takiego lokalu mieszkalnego przez żołnierza.

2. Wysokość ryczałtu na kolejny rok kalendarzowy corocznie ogłasza Minister Obrony Narodowej, według przeciętnych cen rynkowych za trzeci kwartał roku poprzedniego, odrębnie dla państwa i miejscowości, w których żołnierze pełnią służbę.

3. Wysokość wypłacanego żołnierzowi ryczałtu w roku kalendarzowym, w którym zawarto umowę najmu, nie może być wyższa niż ustalona na podstawie ust. 2. Wysokość wypłacanego żołnierzowi ryczałtu w kolejnych latach następujących po zawarciu umowy najmu nie może być niższa niż kwota ustalona w tej umowie, jednak nie wyższa niż obowiązująca w roku kalendarzowym, w którym zawarto lub zmieniono w tym zakresie umowę najmu.

4. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) dla żołnierza – do 75 m2,

2) dla żołnierza z 1 lub 2 członkami rodziny – do 90 m2,

3) dla żołnierza z więcej niż 2 członkami rodziny – dodatkowo do 20 m2 dla każdego następnego członka rodziny.

5. Do normatywnej powierzchni użytkowej nie wlicza się pomieszczeń reprezentacyjnych i użytkowanych, związanych z pełnioną funkcją.

6. W przypadku gdy żołnierzowi został przydzielony, na jego pisemny wniosek lub za jego zgodą, lokal mieszkalny o ponadnormatywnej powierzchni użytkowej, żołnierz zwraca jednostce organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą różnicę za powierzchnię najmowanego lokalu, większą niż powierzchnia, o której mowa w ust. 4.

7. W przypadku gdy szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym o powierzchni przekraczającej powierzchnię, o której mowa w ust. 4, organ ten może, w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcą, komendantem) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczaniem żołnierzy do służby poza granicami państwa, przydzielić nieodpłatnie żołnierzowi ten lokal.

8. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym szefa polskiego przedstawicielstwa wojskowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, o stopniu etatowym nie niższym niż generała brygady, przysługuje prawo do dodatkowej powierzchni na cele reprezentacyjne o łącznej powierzchni do 50 m2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem państwa, zwyczajem międzynarodowym lub zakresem wykonywanych zadań Minister Obrony Narodowej może, na wniosek szefa (dyrektora, dowódcy, komendanta) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczaniem żołnierzy do służby poza granicami państwa, przyznać dodatkową powierzchnię na cele reprezentacyjne żołnierzowi pełniącemu służbę w innym stopniu etatowym lub na innym stanowisku służbowym.

9. Żołnierz niezwłocznie powiadamia szefa (dyrektora, dowódcę, komendanta) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą o wszelkich zmianach mających wpływ na zakres uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 4. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

10. Koszty zawarcia umowy najmu oraz zastrzeżone w umowie najmu lokalu mieszkalnego wynajętego na potrzeby żołnierza zabezpieczenie finansowe dla wynajmującego jest opłacane z budżetu jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą.

11. Przyjęcie i zwrot przydzielonego lokalu mieszkalnego, wraz z umeblowaniem i wyposażeniem, przez żołnierza następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

12. Od dnia przyjęcia lokalu mieszkalnego żołnierz ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania lokalu oraz jego umeblowania i wyposażenia.

§ 15b. 1. Szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą pokrywa żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, koszty:

1) ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji lokalu mieszkalnego,

2) zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę,

3) oświetlenia korytarzy, klatek schodowych oraz utrzymania urządzeń pomieszczeń i otoczenia budynków przeznaczonych do wspólnego użytkowania lokatorów, zbiorczych anten telewizyjnych i abonamentu telewizji kablowej znajdującej się w budynku mieszkalnym, korzystania z wind, wywozu śmieci, a także innych świadczeń i opłat wynikających z miejscowych warunków i zwyczajów – jeżeli jest zobowiązany do ich ponoszenia,

4) ubezpieczenia lokali mieszkalnych w zakresie wynikającym z zawartej umowy najmu

– w wysokości nie wyższej niż wynikająca z § 15a ust. 1, 4, 7 i 8 lub wypłaca ryczałt na pokrycie tych kosztów.

2. Do ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 15a ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 15c. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje zwrot opłat za naukę dzieci w szkole typu podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z wyjątkiem studiów wyższych, wskazanej przez szefa (dyrektora, dowódcę, komendanta) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcą, komendantem) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczaniem żołnierzy do służby poza granicami państwa.

2. Szkołę, o której mowa w ust. 1, wyznacza się, uwzględniając potrzebę zapewniania warunków nauczania porównywalnych z warunkami nauczania w kraju i w miarę możliwości porównywalnych z warunkami nauczania dzieci żołnierzy państw sojuszniczych oraz z uwzględnieniem wysokości opłat za naukę.

3. Zwrot opłat, o których mowa w ust. 1, następuje na pisemny, udokumentowany wniosek żołnierza. Zwrot opłat nie obejmuje wydatków na podręczniki i przybory szkolne, składki ubezpieczeniowe, odzież szkolną, wyżywienie i indywidualne dojazdy do szkoły, a także opłat za zajęcia ponadobowiązkowe i wycieczki oraz opłat za ponadobowiązkowe językowe kursy dokształcające, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów nauki języka, będącego językiem nauczania w bezpłatnej szkole publicznej, do wysokości 3000 euro, poniesionych na każde dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu i uczęszczające do bezpłatnej szkoły publicznej w kraju pełnienia służby. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest uczęszczanie przez dziecko do bezpłatnej szkoły publicznej w kraju pełnienia służby co najmniej przez okres jednego roku nauki.

5. W przypadku skierowania przez żołnierza dziecka do szkoły innej niż szkoła, o której mowa w ust. 1, żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów nauki dziecka do wysokości kosztów nauki w szkole, o której mowa w ust. 1.

6. W przypadku gdy odległość z miejscowości pełnienia służby do szkoły, o której mowa w ust. 1, lub szkoły polskiej określonej w przepisach o organizowaniu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomaganiu nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresie świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą, przekracza 20 km, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą może pokryć koszty zorganizowanych grupowych dojazdów dzieci do tej szkoły.

§ 15d. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą pokrywa, na pisemny udokumentowany wniosek żołnierza, jednorazowo, na warunkach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe koszty przejazdu jego dziecka do kraju lub najbliższego państwa, w którym znajduje się szkoła przy polskiej placówce dyplomatycznej, i z powrotem, w celu złożenia egzaminu maturalnego, gdy wyjazd ten nie może być połączony z przyjazdem żołnierza na urlop do kraju.

§ 15e. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą, na pisemny udokumentowany wniosek żołnierza, zwraca niezbędne koszty leczenia w państwie, w którym żołnierz pełni służbę, oraz koszty leczenia przebywających z nim członków rodziny, o których mowa w § 14c ust. 2, złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia wystawienia rachunku za to leczenie.

2. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, w wysokości nieprzekraczającej równowartości 1000 euro, podlegają udokumentowane koszty porodów i leczenia w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym, porad i badań lekarskich oraz zabiegów leczniczych i diagnostycznych, z wyjątkiem kosztów pobytu i leczenia w sanatoriach i placówkach lecznictwa uzdrowiskowego oraz porad i zabiegów z zakresu kosmetyki – w 100%.

3. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, w wysokości nieprzekraczającej równowartości 250 euro łącznie w ciągu miesiąca kalendarzowego, podlegają udokumentowane koszty:

1) badań dodatkowych zleconych przez lekarza, a zwłaszcza analiz laboratoryjnych badań rentgenowskich i USG – w 100%,

2) rehabilitacji zaleconej przez lekarza, w tym fizykoterapii, fizjoterapii, kine-zyterapii, gimnastyki korekcyjnej u dzieci i młodzieży do 18 roku życia – w 50%,

3) leczenia cukrzycy – w 100%,

4) leczenia stomatologicznego, zachowawczego i profilaktycznego – w 70%,

5) chirurgii stomatologicznej, ekstrakcji zębów, badania rentgenowskiego zębów – w 100%,

6) porad z zakresu protetyki, protez dentystycznych, nie częściej niż jeden raz na pięć lat, aparatów ortodontycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia i środków pomocniczych – w 50%,

7) zakupu leków na zlecenie lekarza – w 70%,

8) zakupu strzykawek i igieł jednorazowych oraz materiałów opatrunkowych zaleconych przez lekarza – w 100%,

9) zakupu szkieł okularowych (korekcyjnych, szkieł dwuogniskowych, standardowych soczewek kontaktowych), zleconych przez lekarza okulistę lub optyka, nie częściej jednak niż raz na 2 lata i tylko w przypadku zmiany ich mocy – w 50% kosztów zwykłych szkieł korekcyjnych; w przypadku dzieci do 18 roku życia, w razie pogorszenia się wady wzroku, zwrot kosztów szkieł może nastąpić częściej, w zależności od wniosków lekarza.

4. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje zwrot kosztów obowiązkowych szczepień ochronnych i badań obowiązkowych zleconych przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) albo miejscową lub krajową służbę zdrowia – w 100%.

5. Zwrot kosztów leczenia nie przysługuje, gdy żołnierz i członkowie rodziny:

1) są uprawnieni do bezpłatnego leczenia w państwie, w którym żołnierz pełni służbę, w tym z tytułu wykupu ubezpieczenia zdrowotnego przez szefa (dyrektora, dowódcę, komendanta) jednostki organizacyjnej finansującej lub zabezpieczającej pełnienie służby za granicą,

2) korzystają bez uzasadnionej przyczyny z usług lekarzy i zakładów leczniczych innych niż te, które stosownie do zawartego porozumienia są zobowiązane do leczenia żołnierzy i członków ich rodzin,

3) korzystają bez uzasadnienia z drogich procedur medycznych, mimo dostępu do tańszych procedur medycznych.

6. Zwrot kosztów leczenia następuje w walucie, w jakiej zostały poniesione.

7. Zlecenia badań i zabiegów oraz zakupów leków i materiałów wymienionych w ust. 3 pkt 1–3 i 7–9 powinny być udokumentowane pisemnie.

§ 15f. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, i na członków jego rodziny, o których mowa w § 14c ust. 2, i przebywających z nim za granicą, przysługuje, na pisemny udokumentowany wniosek żołnierza, zwrot kosztów świadczeń, o których mowa w § 15e ust. 2, przekraczających równowartość 1000 euro, oraz zwrot kosztów za świadczenia, o których mowa w § 15e ust. 3, przekraczających równowartość 250 euro w ciągu miesiąca kalendarzowego – za zgodą szefa (dyrektora, dowódcy, komendanta) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczaniem żołnierzy do służby poza granicami państwa – wydają w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcą, komendantem) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą. Nie dotyczy to przypadków, gdy ze względu na stan zdrowia żołnierza lub członka jego rodziny konieczna jest natychmiastowa interwencja lekarska w szpitalu.

2. W przypadku leczenia szpitalnego lub porodu za granicą zwraca się koszt pobytu i leczenia w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym o przeciętnym poziomie kosztów leczenia i standardzie w państwie przyjmującym. Osobiste wydatki chorego ponoszone podczas pobytu w szpitalu nie podlegają zwrotowi.

3. W przypadkach losowych, jeżeli żołnierz nie posiada środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów leczenia, na pisemny udokumentowany wniosek żołnierza, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą może wypłacić zaliczkę do wysokości 50% przewidywanych kosztów leczenia.

4. Zwrot kosztów leczenia następuje na podstawie dokumentów potwierdzających wydatkowane środki.

5. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w § 15e ust. 5.

§ 15g. Szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczaniem żołnierzy do służby poza granicami państwa w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcą, komendantem) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą, na pisemny udokumentowany wniosek żołnierza pełniącego służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, może pokryć koszty przejazdu żołnierza i członków jego rodziny, o których mowa w § 14c ust. 2, do kraju w celu leczenia szpitalnego.

§ 15h. 1.Szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczeniem żołnierzy do służby poza granicami państwa w uzgodnieniu z szefem (dyrektorem, dowódcą, komendantem) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą, na pisemny wniosek żołnierza pełniącego służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, może przyznać ryczałt na używanie do celów służbowych samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru będącego w jego posiadaniu.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany co miesiąc, w wysokości kosztów zakupu 100 l paliwa, w kraju pełnienia służby.

3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, jest przeznaczony na pokrycie kosztów przejazdów żołnierza w celach służbowych na terenie miejscowości, w której pełni służbę, oraz podróży służbowych poza tą miejscowością w odległości do 100 km w obie strony łącznie.

4. Żołnierz otrzymujący ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie może korzystać z samochodów służbowych w celu załatwiania spraw służbowych, z wyjątkiem przejazdów przekraczających odległość, o której mowa w ust. 3. W przypadkach gdy używanie do celów służbowych samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru posiadanego przez żołnierza byłoby niezgodne ze zwyczajem międzynarodowym lub spowodowałoby niewykonanie zadań służbowych, przełożony narodowy może wyrazić zgodę na doraźne użycie samochodu służbowego.

5. Kwotę ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień roboczy nieobecności żołnierza w miejscu pełnienia służby.

§ 15i. Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, w celu pokrycia kosztów instalacji telefonu w lokalu mieszkalnym oraz pokrycia kosztów związanych z jego utrzymaniem, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą wypłaca ryczałt w wysokości 30 euro miesięcznie lub równowartość tej kwoty w walucie miejscowej. Uprawnienie to nie przysługuje żołnierzowi, któremu przydzielono służbowy telefon komórkowy.”

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Minister Obrony Narodowej, w przypadkach uzasadnionych zwyczajem międzynarodowym, może wyrazić zgodę na pokrycie ze środków jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą kosztów przejazdu i noclegu żony towarzyszącej żołnierzowi w podróży służbowej.

2. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na warunkach określonych w przepisach w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.”

8) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W czasie pełnienia służby poza granicami państwa żołnierz zachowuje wszystkie uprawnienia i świadczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jakie przysługują na podstawie przepisów obowiązujących wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w kraju, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na te uprawnienia.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do finansowania uprawnień i świadczeń, o których mowa w ust. 1, przysługujących żołnierzom pełniącym służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, stosuje się przepisy dotyczące żołnierzy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA