| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 stycznia 2003 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej, odrębnie dla funkcjonariuszy objętych i nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, określone w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Uposażenie, o którym mowa w § 1, przysługuje funkcjonariuszom Służby Więziennej od dnia 1 stycznia 2003 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

 

1)Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 27, poz. 252, z 2000 r. Nr 18, poz. 233 oraz z 2001 r. Nr 23, poz. 277), zachowane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, póz. 877).

Załącznik 1. [TABELE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 10 stycznia 2003 r. (poz. 57)

TABELE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Tabela 1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1.

– Dyrektor Generalny Służby Więziennej

5.527

6.601

2.

– zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

4.949

5.910

3.

– dyrektor biura,

3.805

4.543

– główny księgowy Służby Więziennej

4.

– główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej,

3.472

4.147

– naczelny lekarz więziennictwa,

– zastępca dyrektora biura

5.

– kierownik zespołu,

3.124

3.731

– doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

6.

– radca prawny,

2.748

3.282

– starszy specjalista,

– główny kontroler

7.

– starszy kontroler,

2.525

3.015

– specjalista

8.

– kontroler,

2.047

2.444

– starszy inspektor

9.

– inspektor,

1.817

2.170

– młodszy kontroler

10.

– młodszy inspektor,

1.467

1.752

– starszy instruktor

11.

– instruktor

1.340

1.600

12.

– starszy kierowca

1.254

1.497

13.

– kierowca

1.204

1.438

14.

– starszy referent

1.143

1.365

15.

– referent

1.024

1.223

16.

– młodszy referent

813

971

 

Tabela 2

Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

Funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

Funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1.

– dyrektor okręgowy Służby

Więziennej

3.805

4.543

 

 

 

2.

– zastępca dyrektora okręgowego

3.124

3.731

3.

– główny księgowy

2.748

3.282

4.

– naczelny lekarz,

2.191

2.616

 

– radca prawny

 

 

5.

– specjalista

2.047

2.444

6.

– starszy kontroler

1.876

2.240

7.

– kontroler,

1.817

2.170

 

– starszy inspektor

 

 

8.

– inspektor

1.586

1.894

 

– młodszy kontroler

 

 

9.

– młodszy inspektor,

1.381

1.650

 

– starszy instruktor

 

 

10.

– instruktor,

1.254

1.497

 

– starszy kierowca

 

 

11.

– kierowca

1.204

1.438

12.

– starszy referent

1.086

1.295

13.

– referent

1.024

1.223

14.

– młodszy referent

813

971

 

Tabela 3

Areszty śledcze, zakłady karne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1.

– dyrektor aresztu i zakładu kategorii l*

3.124

3.731

2.

– dyrektor aresztu i zakładu kategorii II

2.748

3.282

3.

– zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii l

2.525

3.015

4.

– główny księgowy aresztu i zakładu kategorii l

2.380

2.843

5.

– dyrektor szpitala

2.191

2.616

6.

– zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii II,

2.047

2.444

 

– kierownik oddziału o pojemności powyżej 200 miejsc

 

 

 

– główny księgowy aresztu i zakładu kategorii II,

 

 

 

– kierownik oddziału o pojemności poniżej 200 miejsc,

 

 

7.

– kierownik działu, kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii l,

1.876

2.240

 

– ordynator,

 

 

 

– kierownik apteki okręgowej

 

 

 

– radca prawny,

 

 

8.

– zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii l,

1.817

2.170

 

– kierownik działu w areszcie i zakładzie kategorii II,

 

 

 

– kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii II

 

 

 

– kierownik apteki,

 

 

 

– kierownik domu matki i dziecka,

 

 

9

– kierownik poradni, pracowni,

1.689

2.018

 

– kierownik ośrodka diagnostycznego,

 

 

 

– starszy asystent

 

 

10.

– zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii II,

 

 

 

– dowódca zmiany w areszcie i zakładzie kategorii l,

1.586

1.894

– asystent

 

 

– starszy inspektor,

 

 

11.

– starszy psycholog,

 

 

 

– starszy wychowawca,

1.529

1.824

 

– dowódca zmiany w areszcie i zakładzie kategorii II oraz w oddziale zewnętrznym

 

 

 

– inspektor,

 

 

12.

– młodszy asystent,

1.467

1.752

 

– psycholog,

 

 

 

– wychowawca,

 

 

 

– starszy felczer

 

 

 

– zastępca dowódcy zmiany,

 

 

 

– felczer,

 

 

 

– przełożona pielęgniarek,

1.381

1.650

13.

– młodszy inspektor,

 

 

 

– starszy instruktor,

 

 

 

– młodszy psycholog,

 

 

 

– młodszy wychowawca

 

 

14.

– pielęgniarka oddziałowa

1.340

1.600

 

– instruktor,

 

 

15.

– starszy magazynier,

 

 

 

– starszy oddziałowy,

1.254

1.497

 

– technik,

 

 

 

– starsza pielęgniarka,

 

 

 

– starszy kierowca

 

 

 

– dowódca grupy konwojowej,

 

 

 

– oddziałowy,

 

 

16.

– kierowca,

1.204

1.438

 

– konserwator,

 

 

 

– magazynier,

 

 

 

– pielęgniarka,

 

 

 

– szef kuchni

 

 

17.

– starszy referent,

1.086

1.295

 

– starszy strażnik

 

 

18.

– referent

1.024

1.223

19.

– strażnik

983

1.171

20.

– młodszy referent

813

971

 

* Kategorie zakładów karnych i aresztów śledczych według podziału ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Tabela 4

Ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

 

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1.

– komendant ośrodka szkolenia

3.337

3.986

2.

– komendant ośrodka doskonalenia kadr,

 

 

 

– zastępca komendanta ośrodka szkolenia

2.748

3.282

3.

– główny księgowy ośrodka szkolenia,

2.380

2.843

 

– zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr

 

 

4.

– główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr,

2.047

2.444

 

– kierownik oddziału zamiejscowego,

 

 

 

– kierownik zakładu

 

 

5.

– kierownik ambulatorium ośrodka szkolenia,

1.876

2.240

 

– kierownik działu ośrodka szkolenia

 

 

6.

– radca prawny,

 

 

 

– starszy wykładowca,

1.817

2.170

 

– zastępca głównego księgowego ośrodka doskonalenia kadr

 

 

7.

– kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr,

1.689

2.018

 

– wykładowca,

 

 

 

– starszy asystent

 

 

8.

– dowódca kompanii,

1.586

1.894

 

– asystent

 

 

9.

– starszy inspektor

1.529

1.824

10.

– inspektor,

 

 

 

– młodszy wykładowca,

1.467

1.752

 

– młodszy asystent

 

 

11.

– młodszy inspektor,

1.381

1.650

 

– starszy instruktor

 

 

 

– instruktor,

 

 

 

– technik,

 

 

12.

– starszy magazynier,

1.254

1.497

 

– starszy oddziałowy,

 

 

 

 

– starsza pielęgniarka,

 

 

 

– starszy kierowca

 

 

 

– szef kuchni,

 

 

 

– kierowca,

 

 

13.

– konserwator,

1.204

1.438

 

– magazynier,

 

 

 

– oddziałowy,

 

 

 

– pielęgniarka

 

 

14.

– starszy referent,

1.086

1.295

 

– starszy strażnik

 

 

15.

– referent

1.024

1.223

16.

– strażnik

983

1.171

17.

– młodszy referent

813

971

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »