| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu odbywania rocznej praktyki w aptece

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1181, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb odbywania rocznej praktyki;

2) ramowy program rocznej praktyki;

3) sposób dokumentowania odbywania rocznej praktyki.

§ 2.
Roczna praktyka, zwana dalej „praktyką”, obejmuje pogłębianie wiedzy teoretycznej, doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, przechowywaniu i wydawaniu produktów leczniczych.
§ 3.
1. Praktykę w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, o którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, zwana dalej „praktykantem”, odbywa na podstawie umowy o pracę lub skierowania starosty zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli kontynuacja praktyki w danej aptece jest niemożliwa, dopuszcza się odbywanie dalszej części praktyki w innej aptece, pod warunkiem umożliwienia realizacji całości zajęć objętych programem praktyki.

3. Jeżeli praktykę odbywa się w aptece szpitalnej, co najmniej 6 miesięcy praktyki z ogólnej liczby 12 miesięcy musi przypadać na praktykę wykonywaną w aptece ogólnodostępnej.

§ 4.
Apteka, w której odbywana jest praktyka, jest obowiązana do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki oraz:

1) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń, aparatury, sprzętu, surowców farmaceutycznych i innych materiałów zgodnie z programem praktyki;

2) zapewnienia odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny przewidzianych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) zapoznania praktykanta z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zachowania tajemnicy służbowej oraz regulaminem pracy, jeżeli został wprowadzony.

§ 5.
1. Czas trwania praktyki ulega przedłużeniu o okres trwania nieobecności w przypadku:

1) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) urlopu macierzyńskiego;

3) urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż 1 rok;

4) urlopu bezpłatnego, nie dłużej jednak niż 1 rok.

2. Czas trwania praktyki ulega ponadto przedłużeniu w przypadku:

1) pracy w niepełnym wymiarze, nie dłużej jednak niż o 1 rok;

2) niezrealizowania programu praktyki, nie dłużej jednak niż o 1 rok,

3. Suma okresów, o które ulec może przedłużeniu praktyka, nie może przekroczyć 18 miesięcy.

4. W przypadku praktyki odbywanej na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz na podstawie skierowania starosty, o którym mowa w § 3 ust. 1, przedłużenie czasu trwania praktyki jest dokonywane na podstawie dodatkowo zawartej umowy na czas określony.

§ 6.
Praktykę odbywa się zgodnie z ramowym programem praktyki określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 7.
1. Kierownik apteki powiadamia okręgową radę aptekarską właściwą ze względu na miejsce odbywania praktyki o rozpoczęciu praktyki lub o zmianie miejsca odbywania praktyki.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko praktykanta;

2) imię i nazwisko opiekuna praktyki;

3) oznaczenie apteki, w której jest odbywana praktyka;

4) datę rozpoczęcia praktyki.

3. Kierownik apteki powiadamia okręgową radę aptekarską właściwą ze względu na miejsce odbywania praktyki również o przedłużeniu czasu trwania praktyki, określając przyczynę tego przedłużenia.

§ 8.
1. Kierownik apteki, w której odbywana jest praktyka, wprowadza do ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych w rubryce uwagi następujące dane praktykanta:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki w danej aptece;

2) imię i nazwisko osoby, pod której nadzorem praktyka jest odbywana;

3) określenie przyczyny przedłużenia praktyki.

2. Kierownik apteki, o której mowa w ust. 1, prowadzi również ewidencję obecności praktykanta.

§ 9.
1. Nadzór nad odbywaniem praktyki sprawuje opiekun, którym jest kierownik apteki lub wyznaczony przez kierownika farmaceuta.

2. Opiekun musi posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w aptece oraz specjalizację z:

1) farmacji aptecznej lub

2) farmacji szpitalnej, lub

3) farmacji klinicznej, lub

4) farmakologii.

3. Opiekun może sprawować nadzór nad odbywaniem praktyki nie więcej niż dwóch osób.

§ 10.
1. Praktykant w obecności opiekuna lub innego farmaceuty spełniającego wymagania, o których mowa w § 9 ust. 2, może samodzielnie wykonywać czynności fachowe obejmujące sporządzanie leków recepturowych i wydawanie leków oraz sprawdzanie ich tożsamości, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sporządzania, wydawania oraz sprawdzania leków bardzo silnie działających, psychotropowych oraz leków zawierających środek odurzający praktykant może dokonywać tylko pod bezpośrednim nadzorem opiekuna.

§ 11.
1. Praktykant prowadzi dziennik praktyki w aptece, zwany dalej „dziennikiem”, w którym odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabyte umiejętności.

2. Dziennik zawiera 52 ponumerowane kolejno strony, zawierające:

1) wykaz czynności praktycznych wykonywanych przez praktykanta;

2) wykaz nabytych umiejętności określonych w ramowym programie praktyki oraz liczbę godzin praktycznej nauki tych umiejętności potwierdzonych podpisem opiekuna, z zastrzeżeniem ust. 4;

3) opinię opiekuna o przebiegu praktyki, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Na pierwszej stronie dziennika zamieszcza się pieczątkę apteki oraz okręgowej izby aptekarskiej, na której terenie odbywana jest praktyka, imię i nazwisko praktykanta, numer jego dyplomu, datę rozpoczęcia praktyki, datę założenia dziennika.

4. Jeżeli wpisy w dzienniku dotyczą udziału w posiedzeniach naukowych i innych formach szkoleń, wymagają dodatkowego potwierdzenia przez osobę prowadzącą szkolenie.

5. Jeżeli praktyka odbywana jest w kilku aptekach, wpisy w dzienniku obejmują opinie dotyczące przebiegu praktyki w każdej z tych aptek.

6. Po zakończeniu praktyki i przedstawieniu dziennika w okręgowej izbie aptekarskiej właściwej ze względu na miejsce odbywania praktyki dziennik pozostaje u praktykanta.

§ 12.
Praktykant jest obowiązany:

1) sumiennie i starannie wykonywać czynności i zadania objęte programem praktyki;

2) przestrzegać ustalonego czasu odbywania praktyki;

3) przestrzegać przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty.

§ 13.
Praktykant jest uprawniony w szczególności do:

1) realizacji zadań wynikających z ramowego programu praktyki;

2) rzetelnego otrzymywania wiedzy i pomocy w zakresie niezbędnym do zaliczenia praktyki w aptece;

3) uzyskania zaliczenia praktyki po zrealizowaniu ramowego programu oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny swoich wiadomości i umiejętności przez opiekuna praktyki.

§ 14.
1. Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki jest zaświadczenie o odbyciu praktyki.

2. Zaświadczenie wydaje kierownik apteki po pisemnym stwierdzeniu przez opiekuna zrealizowania całości praktyki.

3. Wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Jeżeli praktyka odbywana była w więcej niż jednej aptece, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje kierownik ostatniej apteki, w której odbywana była praktyka.

§ 15.
Farmaceuta, który rozpoczął praktykę przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, kontynuuje ją na dotychczasowych zasadach.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załącznik 1. [RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI W APTECE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 grudnia 2002 r. (poz. 59)

Załącznik nr 1

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI W APTECE

Cel praktyki

Pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej farmaceuty dotyczącej w szczególności sporządzania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych, sprawdzania tożsamości i jakości produktu leczniczego w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w aptece.

Czas trwania praktyki

Czas trwania praktyki wynosi 12 miesięcy.

Wykaz umiejętności praktycznych

Farmaceuta po zakończeniu praktyki nabywa umiejętności w zakresie:

1) znajomości organizacji pracy w aptece, regulaminów pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) prowadzenia dokumentacji aptecznej oraz administrowania systemem informatycznym;

3) znajomości kodeksu etyki zawodowej, przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty;

4) właściwej komunikacji interpersonalnej, zwłaszcza z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia;

5) znajomości założeń opieki farmaceutycznej i sposobu jej realizacji w aptece;

6) znajomości zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych;

7) wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

8) znajomości zasad wydawania leków bardzo silnie działających, psychotropowych i środków odurzających;

9) znajomości zasad dobrej praktyki aptecznej;

10) prawidłowego sporządzania  leków recepturowych;

11) prawidłowego sporządzania leków w warunkach aseptycznych;

12) prawidłowego sporządzania leków galenowych;

13) znajomości zasad kontroli leku recepturowego.

Ramowy plan rocznej praktyki

Lp.

Blok programowy

Wykaz umiejętności praktycznych w zakresie

Liczba godzin

1

2

3

4

I

Administracyjne, prawne i etyczne aspekty pracy farmaceuty

1) znajomości organizacji pracy w aptece, regulaminów pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

 

2) prowadzenia dokumentacji aptecznej oraz administrowania systemem informatycznym;

80

 

 

3) znajomości kodeksu etyki zawodowej, przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty;

 

 

 

4) znajomości zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych

 

II

Sporządzanie leków

1) prawidłowego sporządzania leków recepturowych, galenowych

640

 

 

2) prawidłowego sporządzania leków w warunkach aseptycznych

80

 

 

3) znajomości zasad kontroli leku recepturowego

 

III

Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów

1) wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

1060

 

medycznych

2) zasad wydawania leków bardzo silnie działających, psychotropowych i środków odurzających;

 

 

 

3) znajomości zasad dobrej praktyki aptecznej

 

IV

Opieka farmaceutyczna, komunikacja interpersonalna

1) właściwej komunikacji interpersonalnej, zwłaszcza z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia;

40

 

 

2) znajomości założeń opieki farmaceutycznej i sposobu jej realizacji w aptece

 

RAZEM

1900

 

Praktykant jest obowiązany brać udział w posiedzeniach naukowych i innych formach szkoleń organizowanych przez uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, samorząd zawodowy, towarzystwa naukowe i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukowo-badawczą albo badawczą w dziedzinie farmacji. Udział w szkoleniach zaliczany jest do czasu trwania praktyki w wymiarze nie większym niż 100 godzin.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

 infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »