reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa

Na podstawie art. 20a ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz.1197, z 2001 r. Nr 5, poz. 51, z 2002 r. Nr 241, poz. 2078 oraz z 2003 r. Nr 204, poz. 1978) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) prawomocnego ukarania za przewinienie dyscyplinarne albo wszczęcia przeciwko żołnierzowi postępowania karnego o przestępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie, albo też zawieszenia w czynnościach służbowych oraz w razie uprawdopodobnionego podejrzenia popełnienia czynu, który jest zabroniony pod groźbą kary według prawa państwa pobytu,

3) wniosku żołnierza albo dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę poza granicami państwa, lub szefa (dyrektora, dowódcy, komendanta) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczaniem żołnierzy do służby poza granicami państwa w przypadku żołnierza pełniącego służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2,”;

2) w § 8:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych,

4) bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne, a także szczepień ochronnych,”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) skierowania na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny w ramach urlopu zdrowotnego, o którym mowa w pkt 6.”;

3) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w § 8 pkt 3, przeprowadza się w kraju przed rozpoczęciem pełnienia służby poza granicami państwa oraz bezpośrednio po powrocie do kraju w związku z zakończeniem pełnienia tej służby.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Żołnierze, o których mowa w § 8, są poddawani przed wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa, a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba, w trakcie tej służby wymaganym szczepieniom ochronnym.”;

4) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. W trakcie badań psychologicznych, o których mowa w § 11 ust. 1, prowadzonych w związku z zakończeniem przez żołnierza pełnienia służby poza granicami państwa, psycholog wykonujący to badanie ustala również konieczność skierowania żołnierza na turnus leczniczo-profilaktyczny oraz określa wymagany czas trwania tego turnusu i dokonuje wpisu w tej sprawie w dokumentacji medycznej żołnierza.

2. Na turnus leczniczo-profilaktyczny kieruje żołnierza lekarz jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową po powrocie do kraju, na podstawie wpisu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku skierowania żołnierza na turnus leczniczo-profilaktyczny, gdy wymiar urlopu zdrowotnego jest krótszy od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 1, urlop ten przedłuża się żołnierzowi o czas niezbędny do odbycia turnusu leczniczo-profilaktycznego.

4. W turnusie leczniczo-profilaktycznym może odpłatnie uczestniczyć osoba towarzysząca, jeżeli na taką potrzebę wskazał psycholog w dokumentacji medycznej żołnierza.

5. Czas trwania turnusu leczniczo-profilaktycznego nie może być dłuższy niż czternaście dni.

6. Turnusy leczniczo-profilaktyczne są organizowane w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.”;

5) w § 14 w ust. 1 wyrazy „§ 8 pkt 2 i 6” zastępuje się wyrazami „§ 8 pkt 2, 6 i 7”;

6) w § 18 w ust. 1 w pkt 4 dodaje się przecinek oraz pkt 5 w brzmieniu:

„5) o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, skierowanemu w podróż służbową do polskich kontyngentów wojskowych, biorących udział w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych lub do kwater głównych i sztabów tych operacji”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama