| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego

Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W przypadku wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej zamawiających, wartością zamówienia jest wartość całego zamówienia wspólnego.

2. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

3. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia oblicza się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową.

§ 2.
1. Wartość zamówienia na roboty budowlane oblicza się na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, z zastrzeżeniem § 3.

2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.

§ 3.
1. Podstawą obliczenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, jest suma wartości prac projektowych oraz wartości robót budowlanych.

2. Wartość prac projektowych oblicza się jako iloczyn:

1) wskaźnika procentowego określonego na podstawie danych rynkowych lub w przypadku braku takich danych na podstawie aktualnych powszechnie stosowanych katalogów i taryfikatorów oraz

2) wartości robót budowlanych.

3. Wartością robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, jest suma wartości robót budowlanych w grupach:

1) przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci;

2) budowy obiektów podstawowych;

3) instalacji;

4) zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych

– obliczona jako iloczyn wskaźnika cenowego i ilości jednostek odniesienia.

4. Wskaźnik cenowy, o którym mowa w ust. 3, określa się na podstawie danych rynkowych lub w przypadku braku takich danych na podstawie aktualnych powszechnie stosowanych katalogów i cenników.

§ 4.
1. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy jest wartość rynkowa rzeczy lub praw będących przedmiotem zamówienia.

2. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi jest wartość rynkowa świadczeń objętych zamówieniem.

3. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, określa się na podstawie przeciętnych aktualnych cen stosowanych – zgodnie z wyborem zamawiającego – w miejscu wykonania zamówienia albo siedzibie zamawiającego:

1) w obrocie rzeczami tego samego rodzaju lub gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia;

2) w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju;

3) dla świadczenia usług tego samego rodzaju.

4. Jeżeli na podstawie ust. 1–3 nie można jednoznacznie obliczyć wartości zamówienia, podstawą obliczenia wartości zamówienia mogą być aktualne powszechnie stosowane katalogi, cenniki i taryfikatory.

§ 5.
1. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest, zgodnie z wyborem zamawiającego, łączna wartość zamówień:

1) na tożsame usługi lub dostawy, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw lub usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalanego w ustawie budżetowej, albo

2) których zamawiający zamierza udzielić w ciągu 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie, albo w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli jest on dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Wybór podstawy obliczenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

3. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są w szczególności opłaty, prowizje i odsetki.

§ 6.
1. Obliczenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż:

1) 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem są dostawy lub usługi;

2) 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem są roboty budowlane lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

2. Obliczenie wartości zamówienia dokonane w terminie wcześniejszym powinno być uaktualnione w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »