| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 września 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podstawowym umundurowaniem strażnika jest ubiór służbowy.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W zależności od wykonywanych czynności służbowych, poza ubiorem służbowym strażnikowi może przysługiwać ubiór:

1) wyjściowy,

2) specjalny.”;

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru specjalnego są w szczególności:

1) kombinezon,

2) kurtka,

3) spodnie długie,

4) spodnie krótkie,

5) koszulka typu polo

– stosowane przy wykonywaniu czynności specjalistycznych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dopuszcza się dodatkowe oznakowanie taśmami odblaskowymi w kolorze żółtym ubioru specjalnego oraz noszenie kurtki w kolorze żółtym odblaskowym.”;

3) w § 6:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach „w § 2 ust. 2” dodaje się wyrazy „i 3”,

b) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) ochronne nakrycie głowy,

10) kamizelka służbowa.”;

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W legitymacji umieszcza się fotografię strażnika w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się: numer legitymacji, stanowisko, imię i nazwisko, numer indywidualnego znaku identyfikacyjnego, termin ważności; wpisy potwierdza się za pomocą właściwych pieczęci urzędowych.”;

5) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Legitymacje służbowe strażników gminnych (miejskich) wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka


Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ STRAŻNIKA STRAŻY GMINNEJ (MIEJSKIEJ)]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 r. (poz. 2297)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ STRAŻNIKA STRAŻY GMINNEJ (MIEJSKIEJ)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »