| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 47e ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703).
§ 2.
1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

3. Dysponent Funduszu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Funduszu, w tym za wykonanie określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

§ 3.
1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Plan obejmuje w szczególności:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego;

3) należności i zobowiązania.

3. Do planu dołącza się w formie załącznika szczegółowe zestawienie, sporządzone zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w odrębnych przepisach, obejmujące w szczególności źródła przychodów określone w art. 47e ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz rodzaje wydatków określone w art. 47e ust. 4 tej ustawy, a także należności i zobowiązania Funduszu.

4. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu opracowania planu finansowego na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej, podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

5. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu, z zastrzeżeniem § 9, zatwierdza plan z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

6. Wydatki nieujęte w planie mogą być realizowane po uzyskaniu zgody dysponenta Funduszu.

7. Zmiany wydatków wymagają zmiany rocznego planu finansowego.

8. Przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu wymagają zgody dysponenta Funduszu.

9. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4.
Koszty obsługi Funduszu obciążają budżet urzędu obsługującego dysponenta Funduszu.
§ 5.
1. Wydatki Funduszu realizowane są w granicach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i środki pozostałe z okresów poprzednich wynikające z planu finansowego.

2. W razie wystąpienia okresowych nadwyżek środków gromadzonych przez Fundusz, zwanych dalej „nadwyżkami”, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat wyłącznie w Narodowym Banku Polskim.

3. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie może uchybiać terminowym wypłatom środków na cele Funduszu wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych lub w inny sposób ograniczać realizację tych celów.

4. Odsetki od ulokowanych nadwyżek stanowią przychody Funduszu.

§ 6.
1. Dysponent Funduszu jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów i porozumień o dofinansowaniu ze środków z Funduszu.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zadania;

2) wykorzystanie środków z Funduszu;

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;

4) prawidłowość rozliczeń.

3. Podmiot, któremu zostały przyznane środki z Funduszu, zwany dalej „beneficjentem Funduszu”, jest obowiązany do udostępnienia dysponentowi Funduszu lub podmiotowi upoważnionemu, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 24, poz. 200), informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. W przypadku odmowy poddania się kontroli wyklucza się prawo beneficjenta Funduszu do ubiegania się o przyznanie środków z Funduszu przez kolejne 3 lata od daty zakończenia realizacji zadania.

5. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

7. Beneficjent Funduszu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia dysponenta Funduszu o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

§ 7.
1. Beneficjent Funduszu jest obowiązany do przedstawienia dysponentowi Funduszu, albo odpowiednio podmiotowi upoważnionemu, rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie do 60 dni od zakończenia zadania, a w przypadku inwestycji – w terminie do 90 dni.

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie 21 dni od daty stwierdzenia ich wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem lub stwierdzenia ich pobrania w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych odpowiednio od dnia przekazania środków lub stwierdzenia nieprawidłowego ich naliczenia.

§ 8.
Rachunkowość Funduszu prowadzona jest stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)).
§ 9.
W roku 2005 dysponent Funduszu zatwierdzi plan niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.
§ 10.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do gospodarki finansowej Funduszu od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »