| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 47d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania na modernizację, remonty i inwestycje obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, tryb składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań.
§ 2.
Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwane dalej „środkami Funduszu", przeznacza się na:

1) dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych – do 70 % przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

2) rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych – pozostałe przychody Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

§ 3.
1. Środki Funduszu, o których mowa w § 2 pkt 1, przeznacza się na:

1) dofinansowywanie inwestycji określonych w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej, uchwalonych przez sejmiki województw – do 65 % przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

2) dofinansowywanie inwestycji objętych programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu opracowanym przez Polską Konfederację Sportu, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz. U. Nr 93, poz. 820 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1849) – pozostałe środki.

2. Środkami z Funduszu mogą być dofinansowywane inwestycje, które polegają na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji i wyposażeniu w urządzenia dla potrzeb sportu, oraz remonty obiektów, w szczególności:

1) hal sportowych, w tym przyszkolnych sal gimnastycznych;

2) pawilonów sportowych;

3) pływalni krytych;

4) lodowisk krytych, sztucznie zamrażanych;

5) boisk i stadionów sportowych;

6) innych specjalistycznych obiektów sportowych;

7) budynków zaplecza dla obiektów sportowych wymienionych w pkt 1–6.

3. Dla inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przy podziale środków bierze się pod uwagę:

1) liczbę ludności;

2) liczbę obiektów sportowych;

3) stopę bezrobocia;

4) stan nakładów na kulturę fizyczną i sport jednostek samorządu terytorialnego w województwach.

§ 4.
1. Kwota środków Funduszu na dofinansowanie inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz inwestycji odtworzeniowych nie może przekroczyć 33 % kosztu inwestycji określonego w zbiorczym zestawieniu kosztów, zwanego dalej „wartością kosztorysową inwestycji", z zastrzeżeniem ust. 3–5.

2. Kwota środków Funduszu na dofinansowanie inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie może przekroczyć 50 % wartości kosztorysowej inwestycji, z wyjątkiem:

1) inwestycji, których inwestorem jest Centralny Ośrodek Sportu – do 99 % wartości kosztorysowej inwestycji;

2) inwestycji odgrywających istotne znaczenie w infrastrukturze sportowej, stanowiącej bazę dla przygotowań olimpijskich – do 90 % wartości kosztorysowej inwestycji;

3) inwestycji, których inwestorem jest polski związek sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, akademia wychowania fizycznego lub inna szkoła wyższa oraz jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę mistrzostwa sportowego o strategicznym znaczeniu dla sportu – do 70 % wartości kosztorysowej inwestycji.

3. W przypadku gmin, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej, dopuszcza się dofinansowanie do 50 % wartości kosztorysowej inwestycji.

4. W przypadku inwestycji odtworzeniowych podejmowanych w miejscowościach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906), kwota środków z Funduszu na ich dofinansowanie nie może przekroczyć 95 % wartości kosztorysowej inwestycji.

5. Kwota środków Funduszu na dofinansowanie inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1, współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, nie może przekroczyć 15 % wartości kosztorysowej inwestycji.

6. Kwota środków Funduszu na dofinansowanie inwestycji, których inwestorem jest Centralny Ośrodek Sportu, współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, nie może przekroczyć 24 % wartości kosztorysowej inwestycji.

§ 5.
Z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży, środkami z Funduszu można dofinansowywać:

1) zakup i dystrybucję sprzętu do dyscyplin sportowych;

2) organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

3) organizację wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów;

4) organizację sportowych obozów i zorganizowanych zajęć rekreacyjnych w okresach wolnych od nauki;

5) organizację szkoleń dla wolontariuszy i animatorów sportu;

6) wydawnictwa szkoleniowo-metodyczne dla kadry szkoleniowej prowadzącej zajęcia sportowe lub rekreacyjne dla dzieci i młodzieży;

7) promowanie sportu;

8) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

9) szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych i juniorów;

10) szkolenie kadry olimpijskiej w kategorii młodzieżowej 18–23 lat;

11) (szkolenie młodzieży uzdolnionej w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego i innych ośrodkach szkoleniowych;

12) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w centralnych ośrodkach szkolenia sportowego prowadzonych przez polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia i związki stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym, działające w zakresie sportu wyczynowego w wielu dyscyplinach lub dziedzinach sportu;

13) organizację eliminacji wojewódzkich i zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, biegach przełajowych, sportach halowych, sportach letnich;

14) przygotowywanie i udział reprezentacji Polski w imprezach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców;

15) prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego;

16) wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe przeznaczone do użytku szkolnego oraz prowadzenia szkolenia w sekcjach młodzieżowych klubów sportowych;

17) organizację szkoleń dla kadr szkoleniowych i organizacyjnych pracujących z dziećmi i młodzieżą;

18) akcje promocyjne sportu młodzieżowego;

19) zakup i dystrybucję sprzętu sportowego dla najefektywniej pracujących klubów.

§ 6.
Z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych środkami z Funduszu można dofinansowywać:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych stowarzyszeń kultury fizycznej, realizujących zadania statutowe w zakresie sportu osób niepełnosprawnych;

2) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych;

3) uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach;

4) uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy i innych imprezach mistrzowskich rangi międzynarodowej i krajowej;

5) realizację poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badań lekarskich i diagnostycznych sportowców niepełnosprawnych;

6) prowadzenie zajęć sportowych oraz działalności szkoleniowej w sporcie osób niepełnosprawnych;

7) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-sportowych;

8) szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych;

9) promocję sportu osób niepełnosprawnych;

10) zakup sprzętu sportowego.

§ 7.
1. Wnioskodawcy planujący rozpoczęcie lub realizujący inwestycje określone w § 3 składają wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Wniosek składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym wnioskodawca zamierza rozpocząć finansowanie inwestycji środkami z Funduszu, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu – do dnia 30 września.

3. Wniosek dotyczący inwestycji odtworzeniowej wnioskodawca może złożyć w każdym czasie.

4. Wniosek powinien określać:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) nazwę i lokalizację inwestycji;

3) planowany zakres rzeczowy inwestycji;

4) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, a jeżeli inwestycja jest w toku realizacji – rzeczywisty termin rozpoczęcia inwestycji i planowany termin jej zakończenia;

5) planowaną wartość kosztorysową inwestycji;

6) kwotę nakładów poniesionych na inwestycję od początku jej realizacji do końca roku poprzedzającego rok, w którym jest składany wniosek;

7) łączną kwotę nakładów planowanych do poniesienia na inwestycję, począwszy od roku, w którym jest składany wniosek, do terminu jej zakończenia określonego we wniosku;

8) wnioskowaną kwotę środków z Funduszu oraz inne środki, z których wnioskodawca planuje finansować nakłady określone w pkt 7.

5. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie potrzeby wykonania inwestycji w planowanym zakresie rzeczowym i terminie, a także informacje o:

1) zakresie rzeczowym inwestycji, wykonanym do końca roku poprzedzającego rok, w którym jest składany wniosek, jeżeli inwestycja jest w toku realizacji;

2) zakresie rzeczowym inwestycji, planowanym do wykonania w terminie jej zakończenia określonym we wniosku, z tego, w roku, w którym jest składany wniosek, i w poszczególnych następnych latach jej realizacji;

3) stanie przygotowania inwestycji do realizacji;

4) sytuacji finansowej wnioskodawcy, w szczególności oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów.

6. Do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym w szczególności pozwolenie na budowę;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych innych niż środki z Funduszu, w wysokości umożliwiającej wykonanie inwestycji w terminie określonym we wniosku;

3) zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty ze środków Funduszu, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia otrzymania tych środków do dnia ich zwrotu, jeżeli wnioskodawca:

a) wykorzysta środki z Funduszu niezgodnie z przeznaczeniem,

b) nie zakończy inwestycji w terminie określonym w umowie;

4) zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia wykonania przez wnioskodawcę zobowiązania określonego w pkt 3.

7. Do wniosku o dofinansowanie inwestycji odtworzeniowych dołącza się dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 1 i pkt 3 lit. a oraz opinię marszałka województwa.

§ 8.
1. Podmioty prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, zamierzające realizować zadania, o których mowa w § 5 i 6, składają wnioski o ich dofinansowanie ze środków Funduszu do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym zamierzające realizować zadania, o których mowa w § 5 pkt 10, 12 i 14, składają wnioski do Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) określenie wnioskodawcy, wraz z aktualnym wypisem z rejestru, statutem oraz wykazem osób reprezentujących związek lub stowarzyszenie na zewnątrz oraz uprawnionych do działania w jego imieniu;

2) szczegółową nazwę zadania wraz z zakresem i charakterystyką (w tym: termin, miejsce, liczba uczestników);

3) dane dotyczące zdolności realizacyjnej wnioskodawcy;

4) kalkulację kosztów zadania z wyszczególnieniem udziału środków:

a) własnych,

b) Funduszu,

c) pochodzących z budżetu państwa,

d) pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

e) pochodzących od sponsorów;

5) przewidywaną kalkulację dochodów oraz innych korzyści w związku z realizacją zadania;

6) kwotę środków z Funduszu otrzymanych w bieżącym i poprzednim roku;

7) wskazanie rachunku, na jaki mają być przekazane środki;

8) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów.

4. Do wniosku powinny być dołączone następujące załączniki:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich, a także kosztów obsługi zadania, zwanych dalej „kosztami pośrednimi"

2) szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia sportowego, konspekt scenariusza filmu lub pozycji wydawniczej, specyfikacja kompletu sprzętu sportowego lub inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku.

5. Polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym dołączają także do wniosku następujące załączniki:

1) wykaz zawodników kadry wojewódzkiej lub młodzieżowej;

2) program przedsięwzięcia oraz zakładane cele, które mają być osiągnięte;

3) opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych;

4) wykaz kadry trenersko-instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

§ 9.
1. Wniosek o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 5 i 6, zaakceptowany odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu lub Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu, stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

2. Przekazywanie środków z Funduszu i ich rozliczanie odbywa się na podstawie umów zawartych przez wnioskodawców odpowiednio z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu lub Prezesem Polskiej Konfederacji Sportu, po spełnieniu warunków i w trybie określonym w rozporządzeniu.

§ 10.
1. Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu, o której mowa w § 9 ust. 2, powinna zawierać w szczególności:

1) strony umowy;

2) szczegółowy opis zadania i terminy jego realizacji;

3) kwotę dofinansowania oraz tryb i terminy przekazywania środków, z uwzględnieniem § 11;

4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;

5) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania środków z Funduszu wyłącznie na cele określone w umowie;

6) określenie warunków zmiany zakresu rzeczowego zadania w trakcie obowiązywania umowy;

7) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu;

8) określenie sposobu zagospodarowania dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę przy realizacji zadania, z uwzględnieniem § 13;

9) określenie składników kalkulacji kosztów pośrednich, z uwzględnieniem § 14;

10) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli realizowanej przez organ udzielający dofinansowania na zasadach określonych w § 15;

11) zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia w określonych terminach i zakresie rozliczenia zadania oraz do zwrotu środków Funduszu w przypadku niewykonania zadania w części lub w całości albo wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem § 16;

12) klauzulę o możliwościach jej rozwiązania.

2. Zakres rzeczowy zadania określony w umowie strony mogą w uzasadnionych przypadkach zmienić aneksem do umowy.

3. Umowy o dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych powinny zawierać ponadto zobowiązanie wnioskodawcy do spełnienia wymogów właściwych międzynarodowych organizacji sportowych, z uwzględnieniem § 12.

§ 11.
Środki z Funduszu przeznaczone w umowie na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 5 i 6, są przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania, a w przypadku inwestycji – po przedstawieniu zaakceptowanych przez wnioskodawcę faktur lub rachunków.
§ 12.
1. Wnioskodawcy korzystający z dofinansowania ze środków Funduszu inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, są obowiązani do uwzględnienia w projektach budowlanych wymagań właściwych międzynarodowych organizacji sportowych.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się również do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, jeżeli mają się na tych obiektach odbywać zawody międzynarodowe.

§ 13.
1. Jeżeli przy realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu zostaną osiągnięte dochody nieprzewidziane w umowie, wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia organu udzielającego dofinansowania i przedstawienia propozycji ich zagospodarowania.

2. Po rozpatrzeniu propozycji wnioskodawcy, strony mogą w formie aneksu do umowy rozszerzyć zakres rzeczowy realizowanego zadania albo odpowiednio zmniejszyć kwotę dofinansowania.

§ 14.
1. Wnioskodawcy realizujący zadania, o których mowa w § 5 i 6, mogą przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10 % kosztów bezpośrednich, związanych z realizacją zadania, dofinansowanych ze środków, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. b, w tym wynagrodzeń osób obsługujących te zadania. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych ze środków z Funduszu ustala się, po ich szczegółowej analizie, w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zadania.

2. Koszty związane z obsługą umów o dofinansowanie inwestycji określonych w § 3 przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi banku, z którym minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu zawarł stosowne porozumienie, ustala się w drodze negocjacji.

§ 15.
1. Organ udzielający dofinansowania jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów o dofinansowanie ze środków Funduszu.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zadania;

2) wykorzystanie środków Funduszu;

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;

4) prawidłowość rozliczeń z organem udzielającym dofinansowania.

3. Wnioskodawca jest obowiązany do udostępnienia na żądanie upoważnionych przedstawicieli organowi udzielającemu dofinansowania informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokóle kontroli, a ocena realizacji zadania przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

6. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia organ udzielający dofinansowania o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

§ 16.
1. Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia organowi udzielającemu dofinansowania rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie 30 dni od zakończenia zadania, a w przypadku inwestycji – w terminie 50 dni.

2. Termin rozliczenia realizacji inwestycji, określony w ust. 1, może być przedłużony za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

3. W przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zadania środki z Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek bankowy organu udzielającego dofinansowania w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy w terminach określonych w ust. 1, a w przypadku inwestycji – podlegają całkowitemu zwrotowi.

4. Niewykorzystane środki z Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek bankowy organu udzielającego dofinansowania w terminie 7 dni od dnia zakończenia finansowania zobowiązań związanych z realizacją zadania, a w przypadku inwestycji – nie później niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji.

5. Środki Funduszu przeznaczone na dofinansowanie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek bankowy organu udzielającego dofinansowania nie później niż do dnia 28 lutego następnego roku wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Wnioskodawca, który wykorzysta środki z Funduszu niezgodnie z przeznaczeniem, nie ma prawa do otrzymania dofinansowania z tych środków przez kolejne trzy lata.

§ 17.
1. Wnioskodawcy korzystający z dofinansowania ze środków Funduszu, o których mowa w § 2 pkt 1, są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, informacji o przebiegu realizacji i finansowania inwestycji w roku poprzednim, zwanym dalej „okresem sprawozdawczym", zawierającej:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) nazwę i lokalizację inwestycji;

3) wartość kosztorysową inwestycji, zgodnie z zakresem inwestycji określonym w umowie;

4) kwoty nakładów poniesionych na inwestycje:

a) od początku roku, w którym rozpoczęto dofinansowywanie inwestycji ze środków Funduszu, do końca okresu sprawozdawczego,

b) w okresie sprawozdawczym;

5) kwoty środków z Funduszu otrzymane przez wnioskodawcę na dofinansowanie inwestycji w okresach, o których mowa w pkt 4;

6) planowany i rzeczywisty zakres rzeczowy inwestycji lub jej części (etapu) zakończonej w okresie sprawozdawczym.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię protokołu końcowego odbioru inwestycji zakończonej w okresie sprawozdawczym oraz kopię protokołu częściowego odbioru inwestycji przewidzianej do zakończenia w roku następnym lub później, w zakresie rzeczowym planowanym w części opisowej wniosku do wykonania w okresie sprawozdawczym;

2) kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu sportowego, powstałego w wyniku realizacji inwestycji.

§ 18.
1. Do wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Dofinansowanie ze środków Funduszu może być przeznaczone na zadania, o których mowa w § 5 i 6, realizowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania (Dz. U. Nr 5, poz. 48 i Nr 63, poz. 591 oraz z 2004 r. Nr 267, poz. 2651).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »